Kho Giáo Trình Hình Học Họa Hình Học Họa Hình, Giáo Trình Hình Học Họa Hình Pdf

GIÁO TRÌNH VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH CHO NGÀNH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐH HỒNG BÀNG.BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH CÓ ĐÁP ÁN.CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐANG HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC MỤC LỤC Chƣơng : PHƢƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: I KHÁI NiỆM HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: II CÁC LOẠI HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO THƢỜNG DÙNG TRONG KỸ THUẬT: Hình chiếu trục đo thẳng góc đều: Hình chiếu trục đo thẳng góc cân: Hình chiếu trục đo xiên góc đều: Hình chiếu trục đo xiên góc cân: III PHƢƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: (Chuyển từ hình chiếu thẳng góc sang hình chiếu trục đo) Hình chiếu trục đo điểm: Hình chiếu trục đo đƣờng thẳng, đa giác: Hình chiếu trục đo đa diện: Hình chiếu trục đo mặt cong – hình trụ: Ứng dụng tập: Chƣơng : PHỐI CẢNH MẶT TRANH PHẲNG THẲNG ĐỨNG (PHỐI CẢNH ĐIỂM TỤ): 12 I ĐIỂM – ĐƢỜNG THẲNG – MẶT PHẲNG: 12 Hệ thống mặt phẳng hình chiếu: 12 Đồ thức điểm: 13 Đƣờng thẳng: 14 Mặt phẳng: 18 II VẼ PHỐI CẢNH TỪ HAI HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC: 33 Biểu diễn điểm: 33 Biểu diễn hình hộp chữ nhật: 35 Phƣơng pháp vẽ phối cảnh dành cho kiến trúc: 37 Hình Chiếu Phối Cảnh Một Số Chi Tiết Kiến Trúc: 42 Chƣơng : PHỐI CẢNH MẶT TRANH NGHIÊNG (PHỐI CẢNH ĐIỂM TỤ): 44 I TRƢỜNG HỢP (α 90°): 47 Hệ thống mặt phẳng hình chiếu: 47 Cách xác định đƣờng tầm mắt điểm tụ S’ đồ thức điểm A (A’; A’2): 48 Cách đặt độ cao cho điểm A: 48 Phƣơng pháp dựng phối cảnh hình hộp chữ nhật: 49 Chƣơng : BÓNG TRÊN CÁC HÌNH CHIẾU: 50 I KHÁI NIỆM CHUNG: 50 Các định nghĩa: 50 Các phƣơng pháp vẽ bóng thƣờng dùng: 50 II BÓNG TRÊN HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: 52 Bóng đoạn thẳng lên mặt phẳng: 52 Bóng đoạn thẳng lên mặt cong: 52 Bóng số chi tiết kiến trúc: 53 III BÓNG TRÊN HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH: 54 Biểu diển nguồn sáng: 54 Bóng điểm: 55 Bóng đoạn thẳng: 56 Bóng hình phẳng: 60 Bóng số khối hình học bản: 61 Phối cảnh bóng số chi tiết kiến trúc: 63 IV BÓNG TRÊN HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH MẶT TRANH NGHIÊNG: 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC Chƣơng : PHƢƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: I KHÁI NiỆM HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: Trong không gian, ta gắn vào hệ trục tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz Nếu có điểm A, qua A vạch đƣờng thẳng song song với trục Oz, cắt mặt phẳng Oxy điểm A1 Khi A1 đƣợc gọi hình chiếu thứ hai điểm A Một mặt phẳng qua điểm A song song với mặt phẳng Oyz cắt trục Ox điểm Ax Khi đƣờng gãy khúc OAxA1A gọi đường gãy khúc tọa độ tự nhiên A Chiếu song song tất hình lên mặt phẳng hình chiếu (P) theo hƣớng chiếu s tƣơng ứng ta có (hình vẽ): – Ta đặt: p = O’A’x/OAx; q = A’xA’1/AxA1; r = A’A’1/AA1 Þ: góc tạo hƣớng chiếu S mặt phẳng chiếu (P) Khi đó: p2 + q2 + r2 = + cotg2Þ II CÁC LOẠI HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO THƢỜNG DÙNG TRONG KỸ THUẬT: Dựa vào hệ số biến dạng p,q,r góc chiếu Þ, kỹ thuật ngƣời ta thƣờng sử dụng loại hình chiếu trục đo sau: • Hình chiếu trục đo thẳng góc (v.góc) đều: Þ = 900; p = q = r • Hình chiếu trục đo thẳng góc cân: Þ = 900; p = r = 2q • Hình chiếu trục đo xiên góc cân: Þ >HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC 4 Mặt phẳng: Mặt phẳng có thể đƣợc biểu diễn dƣới dạng sau : o Mặt phẳng đi qua ba điểm o Mặt phẳng qua hai đƣờng thẳng cắt nhau Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC… Mặt phẳng qua một điểm và một đƣờng thẳng Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC Mặt phẳng đặc biệt : o Mặt phẳng chiếu bằng vuông góc với mặt phẳng vật thể (ABC) vuông góc với V Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC o Mặt phẳng…

Đang xem: Giáo trình hình học họa hình

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Lớp 2 Lớp 2 Năm 2019, Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 2 Năm 2019

Xem thêm: Văn Bản Pháp Luật Về Quy Định Số 57-Qđ/Tw Ngày 3-5-2007 Của Bộ Chính Trị Nội Bộ

đƣờng tụ của mặt phẳng P Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 22 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC Sau đây là đƣờng tụ của một số mặt phẳng thƣờng gặp: o Mặt phẳng bằng song song với mặt phẳng vật thể : đƣờng tụ trùng với đƣờng tầm mắt t Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN… nhìn M) Điểm tụ của một đƣờng thẳng: là phối cảnh điểm vô tận của đƣờng thẳng Hình vẽ minh họa cách xác định điểm tụ F’ của đƣờng thẳng d ( phối cảnh chân F’2 thuộc đƣờng tầm mắt t) Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC Ý nghĩa về mặt hình học của điểm tụ: các đƣờng thẳng song song với nhau thì có chung một điểm tụ… Cặp hình chiếu phối cảnh A’ và phối cảnh chân A’2 gọi là đồ thức của điểm A (đồ thức là hình vẽ biểu diễn tọa độ xác định của một điểm) Các điểm đặc biệt thƣờng gặp khác: o Điểm B thuộc mặt phẳng V o Điểm C thuộc mặt tranh T o Điểm D thuộc mặt phẳng tầm mắt M o Điểm E∞ thuộc mặt phẳng vật thể V o Điểm F∞ bất kỳ Tài Liệu Học Tập: Môn HÌNH HỌC HỌA HÌNH 2 – Soạn: kts Bùi Minh Huy Tước 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Viết một bình luận