giải cùng em học toán lớp 4 tập 1

Đáp án và lời giải chi tiết, phương pháp làm Cùng em học Toán lớp 4 tập 1, tập 2

Đang xem: Giải cùng em học toán lớp 4 tập 1

*

Tuần 1

*

Tiết 1. Ôn tập các số đến 100000

*

Tiết 2. Biểu thức có chứa một chữ

*

Tuần 2

*

Tiết 1. Các số có sáu chữ số

*

Tiết 2. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu

*

Tuần 3

*

Tiết 1. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

*

Tiết 2. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

*

Tuần 4

*

Tiết 1. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

*

Tiết 2. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ

*

Tuần 5

*

Tiết 1. Tìm số trung bình cộng

*

Tiết 2. Biểu đồ

*

Tuần 6

*

Tiết 1. Luyện tập chung

*

Tiết 2. Luyện tập chung. Phép cộng và phép trừ

*

Tuần 7

*

Tiết 1. Biểu thức có chứa hai chữ

*

Tiết 2. Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

*

Tuần 8

*

Tiết 1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

*

Tiết 2. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

*

Tuần 9

*

Tiết 1. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

*

Tiết 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

*

Kiểm tra giữa học kì I

*

Tuần 10

*

Tiết 1. Luyện tập chung

*

Tiết 2. Nhân một số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân

*

Tuần 11

*

Tiết 1. Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,… Tính chất kết hợp của phép nhân

*

Tiết 2. Nhân với số có số tận cùng là chữ số 0. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

*

Tuần 12

*

Tiết 1. Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu

*

Tiết 2. Nhân với số có hai chữ số

*

Tuần 13

*

Tiết 1. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số

*

Tiết 2. Luyện tập

*

Tuần 14

*

Tiết 1. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số

*

Tiết 2. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số

*

Tuần 15

*

Tiết 1. Chia hai số có số tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số

*

Tiết 2. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

*

Tuần 16

*

Tiết 1. Thương có chữ số 0

*

Tiết 2. Chia cho số có ba chữ số

*

Tuần 17

*

Tiết 1. Luyện tập chung

*

Tiết 2. Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5

*

Tuần 18

*

Tiết 1. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

*

Tiết 2. Luyện tập chung

*

Kiểm tra học kì I

Cùng em học Toán 4 – Tập 2

Xem thêm: mẫu tờ khai đăng ký xe máy

*

Tuần 19

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

*

Tuần 20

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10

*

Tuần 21

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 12, 13, 14

*

Tuần 22

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 16, 17

*

Tuần 23

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 19, 20

*

Tuần 24

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 21

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 22, 23

*

Tuần 25

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 25, 26

*

Tuần 26

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 27

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 28, 29

*

Kiểm tra giữa học kì II

*

Tuần 27

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 34, 35

*

Tuần 28

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36, 37

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 37, 38, 39

*

Tuần 29

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 41, 42, 43

*

Tuần 30

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 45, 46

*

Tuần 31

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 48, 49

*

Tuần 32

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 51, 52

*

Tuần 33

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 54, 55

*

Tuần 34

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 57, 58, 59

*

Tuần 35

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 61, 62, 63

*

Kiểm tra cuối năm học
Chia sẻ

Các môn khác

Xem thêm: Thủ Tục Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều

Môn Ngữ văn

*

Tiếng Việt 4

Viết một bình luận