Pascal Giải Bài Toán Trăm Trâu Trăm Cỏ Bằng Pascal, Giải Bài Toán Cổ Trăm Trâu Với Pascal

Code:

Program Tram_trau;Var dung,nam,gia,co,trau:Integer;Begin Writeln(“BAI TOAN CO DIEN”); Writeln(“Tram trau tram co”); Writeln(“Trau dung an 5”); Writeln(“Trau nam an 3”); Writeln(“Ba trau gia an 1”); Writeln(“—————-“); Writeln(” Bai toan nay co cac loi giai sau”); For dung:=0 To 20 Do For nam:=0 To 33-dung Do For gia:=0 To (100-(dung+nam)) Do Begin co:=5*dung+3*nam+(gia Div 3); trau:=dung+nam+gia; If (gia Mod 3 =0) And (trau=100) And ( co=100) Then Writeln(“-Trau dung “,dung,” con, -Trau nam “,nam,” con, -Trau gia “,gia,” con”); End; Writeln; Writeln(” Bam phim de ket thuc”); ReadlnEnd.

Đang xem: Giải bài toán trăm trâu trăm cỏ bằng pascal

Bạn thấy bài viết này như thế nào?:
Select ratingGive Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 1/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 2/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 3/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 4/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 5/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 6/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 7/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 8/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 9/10Give Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal 10/10
Average: 6.1 (20 votes)

*

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

gmail.comTelegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401
More about Tommy Tran

Quảng cáo việc làm

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Advertisement

*

*

*

*

Quảng Cáo Bài Viết

*

Thiết kế Drupal site: Stanford Law School

Xem thêm: mẫu quyết định cử cán bộ giám sát công trình

Stanford Law School (SLS) wanted to migrate their unwieldy proprietary legacy CMS called Pentagram to Drupal. The primary reasons for the migration include:

*

Phần 2: Giới thiệu Composer in contrib

Using drupal as the vendor name in the package name allows us to lock down Packagist

*

Cách giữ PageRank khi Google dùng giải thuật Panda

Giải thuật mới vừa được Google cập nhật có tên mã Google’s Panda đã gián cấp nhiều website trong thời gian gần đây, nhất là các website content farm.

BLOG POSTS

Monthly archive

Cloud of tags

Apple CMS Drupal Drupal 7 Theme Drupal 8 Drupal front-end development Drupal Modules Drupal news Drupal SEO Viet Nam Drupal Tutorials Drupal Web Development Facebook Facebook Marketing Facebook Messenger Facebook Timeline Google Google App Engine học SEO iPad iPhone iPhone 4S Mac OS Microsoft Samsung seo website Seo website, seo website gia re Social Network Tip Website giá rẻ Bình Dương

Big Data

C/C++

Database

Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Tại Gara Ô Tô Tại Công Ty Tnhh Tm & Dv Cường Thành

Pascal

Viết một bình luận