Giải Bài Tập Quản Trị Chất Lượng Có Lời Giải, Bài Tập Quản Trị Chất Lượng Cơ Bản Và Nâng Cao

Quản trị chất lượng là một tiến trình không bao giờ dừng, dựa trên thực nghiệm, học hỏi và điều chỉnh, giáo dục. Ishikawa cho rằng : giáo dục về quản trị chất lượng không thể dừng ở một vái lớp học..

Đang xem: Giải bài tập quản trị chất lượng

*

Gi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Bài 16: Nhi u nhà nghiên c u ch t lư ng trên th gi i ñ u ñ ng nh t v i nhau: Qu n tr ch t lư ng là m t ti n trình không bao gi d ng, d a trên th cnghi m, h c h i và ñi u ch nh, giáo d c.Ishikawa cho r ng: Giáo d c v qu n tr ch t lư ng không th d ng m t vàil p h c, m t vài tu n l th c hành do m t s chuyên viên ñ m trách mà ph i làs giáo d c và t giáo d c liên t c, toàn di n và th c s tr i r ng t trên xu ngdư i, t dư i ngư c lên. Sai l m l n nh t là giáo d c ch nh m ñ i tư ng công nhân l p dư i màkhông chú tr ng gì ñ n các t ng l p qu n lý và lãnh ñ o c p trên. Ông ta nh cñi nh c l i Giáo d c ch không ph i là ñào t o và phân bi t Giáo d c là vun x inh ng gì ñã có s n còn ðào t o là gieo tr ng trên m t vư n hoang. ðây là quan ñi m chính ông ñã dùng ñ công kích phương pháp t ch clao ñ ng c a Taylor – Phân chia công vi c theo t ng khâu ñ d ki m soát, ñ rachuyên viên ch t lư ng, chuyên viên v s n xu t, dùng ngư i này ki m soátngư i kia. V y lý do sâu xa là ch nào?Câu h i:1) Phương pháp Taylo có th nâng cao năng su t lao ñ ng trong m t th i gianng n, nhưng v lâu dài và nh t là hi n nay thì kh năng gi m ñi. Hãy nên lý dot i sao?2) Th c ch t Giáo d c theo Ishikawa là gì? (Hi u khái ni m vun x i nh ng gì ñãcó s n như th nào?) T i sao giáo d c ph i chú ý ñ n c t Lãnh ñ o, các c pqu n lý ñ n nhân viên và công nhân? Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Tr l i:1) Taylo có th nâng cao năng su t lao ñ ng trong m t th i gian ng n:Lý thuy t qu n tr c ñi n. Trư ng phái c ñi n bao g m m t s tác gi v i nh ng nghiênc u v quan tr kinh doanh như: Herny L. Gantt; Frank B (1868 – 1924) và Liliant M. Gibreth(1878 -1972).a)Lý thuy t qu n tr khoa h cFrederich Taylor (1856 – 1915): Taylor xu t thân là m t công nhân và tr thành k sư tr i quaquá trình ban ngày ñi làm, ban ñêm ñi h c hàm th ñ i h c. Trong quá trình làm vi c trongnhà máy luy n cán thép, Taylor ñã có nhi u cơ h i quan sát và th c hành qu n tr trong nhàmáy. Ông là tác gi v i nh ng nghiên c u và lý thuy t khá n i ti ng v qu n tr trong th i giant 1890 ñ n 1930. Nh ng nguyên t c cơ b n trong lý thuy t c a Taylor là:-Xây d ng các phương pháp khoa h c ñ th c hi n công vi c, nhi m v c a t ng công nhân-L a ch n công nhân m t cách khoa h c và hu n luy n h phương pháp khoa h c ñ th c hi ncông vi c-T ch c giáo d c và giám sát công nhân ñ ñ m b o h th c hi n theo ñúng phương pháp-Xây d ng và c ng c quan h gi a ngư i lao ñ ng và nhà qu n trð th c hi n nh ng nguyên t c c a mình, Taylor ñã ti n hành:-Nghiên c u các lo i th i gian làm vi c c a công nhân theo t ng công vi c.-Phân chia công vi c c a t ng công nhân thành nh ng công vi c b ph n nh ñ c i ti n và t iưu hóa.-Xây d ng h th ng khuy n khích ngư i lao ñ ng làm vi c, th c hi n tr công theo lao ñ ng.Nh ng k t qu qua áp d ng lý thuy t c a Taylor là năng su t lao ñ ng tăng lên r t nhanh vàkh i lư ng s n ph m tăng nhi u. Tuy nhiên, lý thuy t c a Taylor nghiêng v “k thu t hóa,máy móc hóa” con ngư i, s c lao ñ ng b khai thác ki t qu làm cho công nhân ñ u tranhch ng l i các chính sách v qu n tr .Vì v y, v lâu dài thì kh năng làm vi c c a con ngư i s không có tính xâyd ng, tính sáng t o. D n ñ n “Dây chuy n công ngh ” ñó không ñư c nâng c pvà b l c h u. Hay nói cách khác, kh năng tăng năng xu t lao ñ ng c a Conngư i trong phương pháp này b gi m ñi. Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Các phương pháp thu c trư ng phái này (Phương pháp Taylor và các tácgi k tên trên) ñã có nh ng ñóng góp có giá tr cho s phát tri n c a tư tư ngqu n tr , phát tri n k năng qu n tr qua phân công, chuyên môn hóa quá trìnhlao ñ ng, ñ ng th i là nh ng ngư i ñ u tiên nêu lên t m quan tr ng c a vi ctuy n ch n và hu n luy n nhân viên, dùng ñãi ng ñ tăng năng su t lao ñ ng.Tuy nhiên, các tác gi ñã phát tri n m t phương pháp qu n tr mang tính khoah c hóa m t cách thu n túy như “máy móc hóa con ngư i”, g n ch t con ngư ivào m t dây chuy n công ngh ñ qu n tr và tăng năng su t lao ñ ng.2) Th c ch t Giáo d c theo Ishikawa là gì?Ishikawa nh n m nh: Giáo d c ch không ph i là ñào t o và Giáo d c là vunx i nh ng gì ñã có s n còn ðào t o là gieo tr ng trên m t vư n hoang.Có nghĩa là: ð Giáo d c v qu n tr ch t lư ng nói riêng, Giáo d c nói chung,là xác ñ nh nh ng gì ñã có s n t ñó xây d ng nên k ho ch, phương án thíchh p ñ nâng cao ch t lư ng t nh ng cái có s n ñó. Ch không ph i là Ép bu cngư i lao ñ ng làm theo ý c a ngư i qu n lý m t cách th ñ ng, gi ng m t cmáy không có ch ki n và tính sáng t o trong công vi c.Công vi c Giáo d c v qu n tr ch t lư ng không th d ng m t vài l p h c,m t vài tu n l th c hành mà ph i là s giáo d c và t giáo d c liên t c, toàndi n và tr i r ng.Giáo d c ñây ph i di n ra liên t c và luôn ñư c chăm lo, phát tri n công vi cgiáo d c ñó. Vai trò và Trách nhi m giáo d c cũng không ph i ch mtsngư i, m t s b ph n ñ làm qua quýt, mà là trách nhi m c a toàn b t ch c,doanh nghi p t trên xu ng dư i, t dư i ngư c lên, t m i cá nhân ñ n c t pth ñ u ph i vun x i t nh ng gì ñã có s n. ðó chính là Giáo d c. Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCNT i sao giáo d c ph i chú ý ñ n c t Lãnh ñ o, các c p qu n lý ñ n nhânviên và công nhân? N u giáo d c ch chú ý ñ n nhân viên và công nhân, nh ng ngư i tr cti p lao ñ ng s n xu t ra s n ph m cho doanh nghi m, thì nh ng gì nhân viên,công nhân nh n ñư c ch là làm theo nh ng gì có s n theo s ch b o c a m thay m t s chuyên viên ñ m trách. Tiêu chu n c a Giáo d c lúc này ñư c góig n trong giáo trình c a các Chuyên viên ñ m trách ñó. Nhân viên, công nhânñư c giáo d c s không có tính liên t c và lâu dài. N u giáo d c ch chú ý ñ n Lãnh ñ o, các c p qu n lý Là nh ng ngư ikhông tr c ti p s n xu t ra s n ph m cho doanh nghi p, thì doanh nghi p lúc nàyñang có m t b ph n cán b qu n lý có trình ñ cao v lý thuy t, tương ng v ivi c không góp ph n ñư c vào nâng cao năng su t lao ñ ng c a l c lư ng s nxu t chính là Nhân viên và Công nhân.Chưa nói ñ n vi c hai b phân nhân l c là Qu n lý và Nhân viên s b l ch l c vphương hư ng làm vi c. D n ñ n k t qu qu n tr ch t lư ng c a doanh nghi ps không cao.V y: Giáo d c ph i ñư c ti n hành m t cách toàn di n t trên xu ng dư i, t c plãnh ñ o t i nhân viên, và tương tác ngư c l i t các nhân viên t i các c p lãnhñ o.Hi u qu c a Qu n tr ch t lư ng lúc này s ñư c ñ m b o. Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Bài 17: Trư c s c nh tranh như vũ bão c a hàng Nh t, các nhà s n xu t M hôhào: “Khách hàng là thư ng ñ ”. Ishikawa châm bi m: “ñúng là thư ng ñnhưng cũng có nhi u thư ng ñ mù quáng”. Th c ra ngư i Nh t ñã t ng th chi n “Khách hàng là thư ng ñ ” nhưng gi i pháp v qu n tr ch t lư ng toàn b(TQM) l y tôn tr ng con ngư i làm g c thì không ñ t ngư i tiêu th trư c côngnhân, không ñ t công nhân trư c xã h i. H nh phúc c a công nhân ph i ñi trư c,nhưng h nh phúc ñó ph i g n li n v i ph c v ngư i tiêu dùng. Gi s m t s nhà doanh nghi p Nh t B n và M nh n th y vi c kinhdoanh máy cày Vi t Nam có tri n v ng to l n. Xu t phát t nh ng quan ni mkhác nhau, có th ngư i Nh t tranh th xu t kh u nh ng máy cày c nh , có thcày c ñ ng khô l n ñ ng nư c, còn ngư i M ch c là s ñưa vào nh ng máycày c l n, năng su t cao và thích h p cho nh ng cánh ñ ng di n tích l n.Câu h i: – S n ph m c a ñ i th nào (Nh t hay M s ñư c ngư i nông dân VN ưathích? T i sao? – Lo i máy nào phù h p v i th c t ñ ng ru ng Vi t Nam và thu nh p c angư i nông dân Vi t Nam dù là c a M hay Nh t? T i sao? – Doanh nghi p nư c nào th c s coi khách hàng là thư ng ñ ? T i sao? Tr l i1. S n ph m c a ñ i th nào (Nh t hay M s ñư c ngư i nông dân VN ưathích? T i sao? Gi s : + Ngư i Nh t tranh th xu t kh u nh ng máy cày c nh , có thcày c ñ ng khô l n ñ ng nư c. + Ngư i M ñưa vào nh ng máy cày c l n, năng su t cao và thíchh p cho nh ng cánh ñ ng di n tích l n. Lúc này, s n ph m s ñư c nông dân Vi t Nam yêu thích là s n ph m c angư i Nh t vì: Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN- Giá c phù h p;- Ch t lư ng t t;- D s d ng, phù h p v i ñ ng ru ng Vi t Nam;- Có nhi u ch ñ ưu ñãi v i khách hàng. Hi n nay b i các máy móc nh p kh u c a Nh t là c nh có th càyñ ng khô và ñ ng nư c, r t phù h p v i ngư i nông dân Vi t Nam. Các máy cày c a M nh p kh u vào Vi t Nam thì toàn b là c l n, m cdù năng su t lao ñ ng cao nhưng l i không phù h p v i ña s ñ a hình ñ ngru ng Vi t Nam v n ph c t p (không b ng ph ng và chia nhi u ô, lô nh ).2. Lo i máy nào phù h p v i th c t ñ ng ru ng Vi t Nam và thu nh p c angư i nông dân Vi t Nam dù là c a M hay Nh t? T i sao? Như ñã nói trên thì lo i máy móc c a Nh t s phù h p v i th c t ñ ngru ng Vi t Nam và thu nh p c a ngư i nông dân Vi t Nam hơn c a M . Vì: C máy c a ngư i M to l n hơn d n ñ n khó khăn khi v n chuy n.Năng su t c a máy cày ngư i M cao s làm giá thành máy cao, không thích h pv i tùi ti n c a ph n l n nông dân Vi t Nam hi n nay. Máy cày M thích h pv i ru ng ñ ng có di n tích l n, b ng ph ng, không có nhi u nư c, thích h p v im t s ñ a hình nh t ñ nh như khô hay l t.Còn máy cày c a ngư i Nh t thì khác, hoàn toàn ngư c l i, tuy năng su t khôngcao b ng máy cày c a M ñem l i nhưng h p v i túi ti n ngư i nông dân Vi tNam, tuy máy móc nh nhưng phù h p v i ñ a hình ñ ng ru ng Vi t Nam.Ngoài ra, v i trình ñ c a nông dân Vi t Nam hi n nay ña s h s ti p nh ncông ngh v n hành máy cày c a ngư i Nh t m t cách d dàng hơn là máy càyc a ngư i M (ñ s và ph c t p hơn). Máy cày ngư i Nh t nh g n d v nchuy n và tháo l p, thân thi n hơn trong lòng ngư i nông dân Vi t Nam.3. Doanh nghi p nư c nào th c s coi khách hàng là thư ng ñ ? T i sao? Doanh nghi p Nh t B n coi khách hàng là thư ng ñ .Vì: S n ph m máy cày c a ngư i Nh t ñã quan tâm và ñã th a mãn ñư c nhuc u tiêu dùng và s d ng c a ngư i khách hàng là nông dân Vi t Nam. Ch t Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCNlư ng s n ph m ñư c ngư i Nh t xây d ng nên nh m m c ñích ph c v l i íchcho khách hàng. T t c m i công vi c ñ u là ph c v ngư i s d ng.Vì v y, Doanh nghi p Nh t B n coi khách hàng nông dân Vi t Nam là thư ngñ. Bài 18: K sư A tìm trư ng ca B và h i cô ta: “T i sao l i có nhi u sai sót trongdây chuy n l p ráp c a cô như v y? Do công nhân không chú ý trong lúc làmvi c hay còn vì lý do nào khác?” Cô B tr l i: Công nhân có chú ý trong lúc làm vi c hay không ch là m tph n c a v n ñ . Tôi cho r ng ph i xác ñ nh cho rõ th nào là l p ráp khôngñúng? Ch ng h n trong dây chuy n ngư i ta thi u m t s chi ti t máy nào ñó.Thay vì d ng l i t t c thì chúng ta ch ñánh d u vào phi u kèm theo và như thlà s n ph m s ñư c b sung khi chi ti t thi u ñư c cung c p. Như v y t i saol i kh ng ñ nh nguyên nhân ch y u là t i khâu thao tác ch ? K sư A tr v phân xư ng s a ch a ñ tìm hi u thêm. V n ñ l n nh tmà anh ta n m b t ñư c là nhìn chung không có ai ch u trách nhi m v b t cv n ñ gì. Qua ñi u tra cho th y nh ng sai sót do thi u c vít ho c linh ki n b tch t xu t hi n trư c khi thay ca m t lúc. Thông thư ng thì b ph n ki m tra s nxu t ph i ñ ñ y vào các ô s lư ng chính xác nh ng chi ti t máy c n thi t. Tuynhiên cũng có khi c vít ho c ñinh vít b m t ho c có khuy t t t (Ch n) khôngch u ñư c. Hư ng d n cho m i ngư i phân tích nguyên nhân và tìm bi n pháp kh cph c: c n có nh ng túi d b ñ ng c vít hay linh ki n bát ch t bên c nh th l práp. Khi c n h có th m ra dùng. Vi c ph i m các túi d b như v y là m td u hi n báo cho khâu ki m tra và thi t k công ngh bi t r ng ñã ñ n lúc c nph i xem xét l i phương pháp làm vi c.Câu h i: – Mu n kh c ph c nh ng sai sót trong khâu l p ráp c n gi i quy t trư ctiên nh ng v n ñ nào? – Anh (ch ) hãy nêu m t s nguyên nhân d n ñ n tình tr ng “không ai ch utrách nhi m v b t c v n ñ gì” như tình hu ng ñã nêu? Vi c hư ng d n cho Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCNm i ngư i phân tích nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c trên ñây ñã toàn di nchưa? T i sao? Tr l i1. Mu n kh c ph c nh ng sai sót trong khâu l p ráp c n gi i quy t trư ctiên nh ng v n ñ nào? Mu n kh c ph c nh ng sai sót trên khâu l p ráp c n gi i quy t trư c tiênnh ng v n ñ n:- M i ngư i c n xác ñ nh nghiêm túc trách nhi m c a b n thân cá nhân và bph n mình trong nh ng sai sót c a khâu l p ráp.- B sung m t s chi ti t máy móc nào ñó.- B sung thêm c v s lư ng và ch t lư ng c a chi ti t máy.- C n có nh ng túi d b ñ ng c vít hay linh ki n b t ch t bên c nh th l p ráp.- Báo cho nhân viên, k sư khâu ki m tra và thi t k công ngh ñ h xem xét l inh ng phương pháp làm vi c. Tìm ra m t phương pháp làm vi c hi u qu . D ngl i b máy ñ b sung thêm chi ti t ngay khi thi u.2. Anh (ch ) hãy nêu m t s nguyên nhân d n ñ n tình tr ng “không ai ch utrách nhi m v b t c v n ñ gì” như tình hu ng ñã nêu? Vi c hư ng d ncho m i ngư i phân tích nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c trên ñây ñãtoàn di n chưa? T i sao? M t s nguyên nhân d n ñ n tình tr ng “Không ai ch u trách nhi m vb t c v n ñ gì”: – Chưa giao c th công vi c cho m t cá nhân c th nào ñ m nhi m và cóth qua m t dây chuy n dài m i ñ n ngư i ñó làm thì không bi t nh ng khâutrư c ñã làm ñúng chưa. – Khâu ki m tra ch t lư ng s n ph m chưa có ñ phương ti n và d ng cñ xác ñ nh ñúng sai sót và chưa s a ch a sai sót k p th i. – Trách nhi m c a m i ngư i chưa ñư c xây d ng trong v n ñ sai sót c ach t lư ng khi s n ph m hoàn thành. Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Vi c hư ng d n và tìm ra bi n pháp kh c ph c trên chưa toàn di n vì:- Ph i báo cáo cho m i khâu ki m tra và thi t k công ngh ph i xem xét l i,ph i làm vi c.- Vi c ñ túi ñ ng ñ d b bên c nh th l p ráp r t linh ho t l i ph i m ra ñdùng s m t r t nhi u th i gian, có th là túi d b ñ ng c vít hay linh ki n bh ng, b khuy t t t s m t r t nhi u th i gian hơn mà năng su t lao ñ ng hayhi u qu công vi c không sao. Bài 19: Ngư i lãnh ñ o phân xư ng than phi u v i chuyên gia ch t lư ng r ng:Dây chuy n c a tôi bây gi s n xu t m i gi ít ñi 8 ñơn v , t c là h t ñi m t 80ñơn v m i ngày. ðó là nguyên nhân làm tăng giá thành trong b ph n b i vì tôiph i t ch c nh ng gi làm thêm cu i tu n ñ gi ñư c nh p ñi u s n xu t bìnhthư ng. Thêm vào ñó, t l hư h ng l i tăng và tôi ph i m r ng phân xư ng s ach a. T t c nh ng cái ñó x y ra r t nhanh và không có d u hi u báo trư c. Chuyên gia ch t lư ng ñưa ra m t phương án x lý: S d ng m t s bi uñ ki m tra các trư ng h p ph i ng ng s n xu t vì thi u v t li u và t l sai h ngtrong m i ñơn v . Qua các bi u ñ có th phân tích: S d ng m t s bi u ñki m tra các trư ng h p ph i ng ng s n xu t vì thi u v t li u và t l sai sóttrong m i ñơn v . Qua các bi u ñ có th phân tích: + N u ch trương s n xu t 100 ñơn v m i gi thì vư t qua con s ñó b tbu c ph i dùng nh ng linh ki n ñư c chu n b cho ngày hôm sau. + Tình hình công nhân ngh vi c cũng ñi sát ñ th v s n xu t. + ði theo ñ th gia tăng c a sai sót trên m t ñơn v là ñ thì v s n lư ngs n xu t m c th p nh t. T tt nhiên khi có sai sót thì c n s a ch a, khi s a ch a ñương nhiên là scông nhân làm vi c trên dây chuy n s b gi m, d n ñ n tăng nh p ñi u làm vi ccăng th ng c a h . Do làm vi c quá m t ho c do chán n n, công nhân th nhtho ng s ngh ngơi ñôi chút b ng cách nhà không ñi làm. T l công nhânngh vi c s tăng lên. Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN M i tu n có m t b n sao nh ng bi u ñ ghi t ng ngư i m t thì căn c vàoñó hoàn toàn có th th ng kê nh ng d ñoán cho tu n sau ñó.Câu h i: – Li u th t có kh năng bi t trư c ñư c các chi u hư ng s di n bi n n ukhông d a vào cái gì ñ d ñoán? – Phương án dó chuyên gia ch t lư ng ñưa ra nh m gi i quy t v n ñ làgì? Hãy nêu nh ng căn c và các k t qu có th ñ t ñư c qua các bi u ñ ki mtra mà chuyên gia ch t lư ng ñã ñưa ra toàn b ? Tr l i:1. Li u th t có kh năng bi t trư c ñư c các chi u hư ng s di n bi n n ukhông d a vào cái gì ñ d ñoán? Kh năng bi t trư c ñư c các chi u hư ng chia s di n bi n n u khôngd a vào cái gì ñó ñ d ñoán thì r t khó khăn và t l chính xác không cao chínhvì v y r t nhi u chuyên gia ñã ñưa ra r t nhi u nh ng phương pháp ñ d ñoán(bi u ñ , ñ th , máy móc). ð có th cho m t con s , m t t l chính xác hơn.2. Phương án dó chuyên gia ch t lư ng ñưa ra nh m gi i quy t v n ñ là gì?Hãy nêu nh ng căn c và các k t qu có th ñ t ñư c qua các bi u ñ ki mtra mà chuyên gia ch t lư ng ñã ñưa ra toàn b ? Phương án do chuyên gia ch t lư ng ñưa ra ñ gi i quy t nh ng v n ñlà: + Dùng linh ki n t t hơn khi ñã s d ng ñ làm ra m t s s n ph m nh tñ nh.

Xem thêm: Chuyên Nhận Làm #Slide, # Powerpoint Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán

Xem thêm: tiểu luận chuyên viên 2017

+ C i thi n tình hình công nhân ngh vi c. + C i thi n tình hình gia tăng trên 1 ñơn v s n xu t. + C i thi n s n lư ng s n xu t. Căn c c a chuyên gia khi ñưa gia phương án: Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN T t c các phương án trên là ñ gi i quy t cho v n ñ gi m s lư ng s nph m h ng hóc, tăng s lư ng s n ph m ñ t tiêu chu n sao cho t i ña hóa l inhu n và t i thi u hóa chi phí. Chuyên gia ñưa ra là s n xu t 100 ñơn v m i gi thì vư t quá con s ñóph i dùng nh ng linh ki n ñư c chu n b cho ngày hôm sau ñ h n ch nh ngs n ph m h ng, có th trong lúc s n xu t s t o ra nh ng s n ph m có sai s hơnkhông ñ t yêu c u, hay làm t n nguyên v t li u hơn. Vi c tao ra linh ki n s t ora s n ph m ñ t yêu c u hơn, không t n nguyên v t li u, ti n ñi n, ti n công. Tình hình công nhân ngh vi c: Kh o sát ñ thì s n xu t ñ xem s côngnhân ñi làm có làm vi c theo ñúng ti n ñ công vi c không, năng su t lao ñ ngc a công nhân có ñ m b o không? ði theo ñ th sai sót là ñ th v s n lư ng s n xu t m c th p nh t. Xemtrung bình c bao nhiêu s n ph m ñư c s n xu t thì s có bao nhiêu s n ph msai h ng. Trái l i v i suy nghĩ c a chuyên gia thì công vi c ngày càng trì tr , slư ng công nhân ngh ngày càng tăng. Có th c theo bi u ñ này s d ñoánñư c tình hình công vi c và công nhân c m th y quá căng th ng. Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Bài 20: Ông giám ñ c s n xu t v hưu. Trong b a ti c chia tay, ông nói: Ngư i tabao gi cũng mu n làm t t công vi c c a mình và nh ng công c ch y u ñqu n lý có liên quan ñ n quan h gi a con ngư i v i con ngư i ch không ph iv i các phương pháp. Ông trư ng phòng ch t nh t i trư ng h p cô X, m t nhân viên làm thêmr t chăm ch và r t quan tâm ñ n công vi c, ñang có tri n v ng ñư c ñ b t,nhưng t i sao t nhiên g n ñây trong tu n cô ñã ngh ñ n 3 ngày? L i ñ n trư ngh p c a anh B, r t kh e m nh nhưng m i có 4 tu n l mà anh ñã ngh ñ n 6 l n.Ông trư ng phòng quy t tâm tìm hi u s vi c: Cô X: Tôi r t thích làm vi c ñây nhưng ph i lo cho tương lai ch . Nênt i nào tôi cũng ñi h c t i ch c ñ l y m nh b ng c nhân và tu n này ph i nghlàm ñ ñi thi v n ñáp. Anh B: Tôi c n ph i ngh ngơi do ñó ñã ñi câu cá. Tôi không mu n r i bcông vi c nhưng m i khi cá c n câu thì tôi ph i có m t ñó ch . Nhi u ngư i khác cũng hay ngh vi c; khi ñư c h i thì h tr l i: – Tôi b cúm; – Tôi ph i ñưa b n tr ñ n bác sĩ; – M tôi m n ng l m v.v… Trư ng phòng cho treo lên ch công khai m t bi u ñ v tình hình nghvi c và kêu g i m i ngư i hãy quan tâm ñ n ch t lư ng s n ph m và ch t lư ngcông vi c. Tình hình có bi n chuy n chút ít nhưng chưa ñư c là bao. Khi g p trư ng phòng c a phân xư ng bên c nh, ông ñ ngh chuy n ñ inhân viên trong vài ngày ñ h ñ u hi u công vi c và khó khăn chung. K t qut l công nhân ngh vi c ti p t c gi m và t l ph ph m gi m m t cách ñángng c nhiên.Câu h i:- B n hãy hình dung mình chính là ông trư ng phòng kia và th phân tíchnguyên nhân t i sao l i có s chuy n bi n quan tr ng như v y? Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN- Nh ng “Công c ” qu n lý ch y u (theo như l i ông giám ñ c s n xu t lúc chiatay trư c khi v hưu c a ông) mà anh trư ng phòng h c ñư c ñây là gì? Tr l i:1. B n hãy hình dung mình chính là ông trư ng phòng kia và th phân tíchnguyên nhân t i sao l i có s chuy n bi n quan tr ng như v y? V i vai trò là ông trư ng phòng, vi c d n t i chuy n bi n quan tr ng nhưv y, nguyên nhân ch y u là do ông ñã làm theo ñ ngh c a trư ng phân xư ngbên c nh là chuy n ñ i vai trò và nhi m v c a các nhân viên trong vài ngày ñh ñ u hi u công vi c và khó khăn chung c a t t c các v trí. ðó là nguyên nhânchính làm nên vi c chuy n bi n trên. ð có th kh ng ñ nh m t cách ch c ch nnhư v y là do khi trư ng phòng cho tri n khai phương án là công khai bi u ñngh vi c và kêu g i m i ngư i quan tâm t i ch t lư ng s n ph m và công vi cthì vi c ngh vi c ch là bi n chuy n r t ít và không ñư c là bao. Ch sau khi cóphương án chuy n ñ i nhân viên gi a các công vi c thì hi u qu ñã rõ r t. T lngh vi c gi m ñáng k và t l ph ph m gi m m t cách ñáng ng c nhiên. ðâycó th coi là m t c ñi m, y u ñi m, m t cú hích ñáng k vào tâm lý ngư i côngnhân toàn công ty. Trư c kia khi tìm hi u nguyên nhân ngh vi c c a các nhânviên, anh Trư ng phòng ñ u nh n ñư c các lý do r t chính ñáng và h p lý như(còn ph i ñi h c lên cao, b m, c n ngh ngơi, b cúm, b n con cái…). ðó là các lý do có th ch p nh n ñư c. Nhưng vì ñó mà nh hư ng t icông vi c chung thì không ch p nh n ñư c. T t c ta ph i s p x p ñ hoàn thànhnhi m v công vi c c a mình. Nh ng ngư i công nhân có suy nghĩ r ng, sâutrong tam trí h r ng công vi c c a mình v t v hơn r t nhi u ngư i khác, mìnhph i c n ngh ngơi, mình v t v như v y mà m t v trí khác l i có ngư i nhànhơn mình. Vì h chưa hi u bi t và tr i nghi m nên h ñã có s so sánh và ghen ttrong công vi c t ñó h không còn m n mà v i công vi c c a mình chán n n,b vi c. Sau khi có s tr i nghi m qua các v trí khác nhau t anh trư ng phòng,thì nhân viên h ñã hi u ra và g n bó v i chuyên môn. M t m t khác ph i làmcùng m t công vi c trong m t th i gian dài quá gây ra s l p l i và chán n n,con ngư i c n và luôn ñư c thay ñ i cái cũ b ng cái m i, m i l hơn. ðó là lý dod n t i tình tr ng trên.2. Nh ng “Công c ” qu n lý ch y u (theo như l i ông giám ñ c s n xu tlúc chia tay trư c khi v hưu c a ông) mà anh trư ng phòng h c ñư c ñâylà gì? Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN Trong b a ti c chia tay, ông Giám ñ c s n xu t v hưu có nói: Ngư i tabao gi cũng mu n làm t t công vi c c a mình và nh ng công c ch y u ñqu n lý có liên quan ñ n quan h gi a con ngư i v i con ngư i ch không ph iv i các phương pháp. T ñó ông giám ñ c s n xu t mu n nh c nh r ng ñ qu nlý con ngư i m t cách có hi u qu thì c n ph i th u hi u h , tùy t ng ñ i tư ngmà áp d ng các bi n pháp khác nhau ñ ñ t hi u qu cao.S công b ng ph i ñư c th c hi n gi a con ngư i. Cái tôi trong h có th tr id y b t c lúc nào, ñ r i nh hư ng t i công vi c chung. Bài 21: Nh ng th p k qua, các nhà kinh doanh phương Tây thư ng ñ cho ngư iNh t cái t i c nh tranh không lành m nh. Ch ñ n khi ngư i Nh t m xí nghi ptrên ñ t M , h ñã s d ng nh ng ngư i công nhân M bình thư ng (trư c ñâym c dù ñư c tr lương cao nhưng làm ăn ch ra gì) và h ñã t o ra các s n ph mcó ch t lư ng cao. Và chính công nhân là ngư i thư ng tìm ra nh ng gi i phápt t nh t v ch t lư ng. Ngư i ra thư ng th y trư ng h p các công ty Hewlett Packard làm ví d .Trư c ñây có xí nghi p c a công ty, trong công vi c hàn c 1000 m i hàn thì có4 m i hàn không ñ t tiêu chu n. Nhưng ñó là t l khá t t th i ñó. V i cáchqu n lý c a ngư i Nh t, trư c h t ñ ng vi các k sư thay ñ i quy trình s n xuát,h ñã gi m khuy t t t ñư c m t n a, t c là còn 2 khuy t t t/1000 s n ph m. ð nkhi kêu g i công nhân và ñ ng viên h hi n k thì h g n như làm l i t t c vàk t qu là gi m 1000 l n s hư h ng, t c là ch còn 2 m i hàn không ñ t tiêuchu n trong s 1 tri u m i hàn. Th t là m t phép m u nhi m v ch t lư ng.Câu h i: – Ngư i ta cho r ng, ñây là v n ñ qu n lý, v y y u t t qu n lý chính d nñ n thành công c a ngư i Nh t ñây là gì? – Phân tích rõ các nguyên nhân ch y u là gi m s khuy t t t t 4/1000 SPxu ng còn 2/tri u SP như ñã nêu tình hu ng trên. Tr l i: Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCN1. Ngư i ta cho r ng, ñây là v n ñ qu n lý, v y y u t t qu n lý chính d nñ n thành công c a ngư i Nh t ñây là gì? Y u t ch y u d n ñ n thành công c a ngư i Nh t ñây là: v n ñ qu nlý. Qua ví d c th trên ñi u ñó càng ñư c kh ng ñ nh là ñúng ñ n và làph n c t lõi c a v n ñ . Ngư i phương tây cho r ng ngư i Nh t c nh tranhkhông lành m nh, cái ti ng x u ñó c theo ñu i ngư i Nh t cho t i khi xí nghi pñ u tiên c a ngư i Nh t có m t trên ñ t M . Nh ng ngư i công nhân M trư cñây ch là nh ng ngư i nh n ti n mà không b ra ñư c s c l c ñúng v i s ti nh nh n ñư c. T khi xí nghi p ñó là do ngư i Nh t ti p qu n thì m i th ñãñư c kh ng ñ nh l i, ngư i Nh t không ph i mang cái ti ng là c nh tranh khônglành m nh và nh ng ngư i công nhân M ñã t o ra các s n ph m có ch t lư ngcao. Nh ng s n ph m ñúng v i năng l c c a h . Ngư i Nh t ñã l y qu n lý conngư i lên làm y u t hàng ñ u ñ d n t i thành công, con ngư i là nơi b t ngu nc a t t c , thành công hay th t b i ñ u là t h mà ra. S thành công c a ngư iNh t ñây là con ngư i. M t cách qu n lý có hi u qu là qu n lý t trong rangoài, t cái l n t i cái bé, t nơi b t ñ u t i nơi k t thúc c a v n ñ . Và chínhcông nhân là ngư i thư ng tìm ra nh ng gi i pháp t t nh t v ch t lư ng.2. Phân tích rõ các nguyên nhân ch y u là gi m s khuy t t t t 4/1000 SPxu ng còn 2/tri u SP như ñã nêu tình hu ng trên. M i ví d ñi n hình t i công ty Hewleft Packard, công ty do ngư i Nh tlàm ch . V i t l m i hàn h ng là 4/1000 (khi nó thu c qu n lý c a ngư i M ),t l này là khá t t trên ñ t M lúc này. Sau ñó ngư i Nh t ti p qu n thì m t t l sai h ng kinh ng c ñã ñư c thi tl p t c thì. T 2/1000 xu ng 4/1.000.000. ðó qu là m t thành tích ñáng k vàc n ph i h c h i nhi u. Ngư i Nh t ñã nói v i ngư i M r ng, h không h c nh tranh không lànhm nh, mà là h có nh ng phương pháp qu n lý có hi u qu cao ñ gi m thi u giáthành s n ph m m t cách t i ña có hi u qu mà v n ñ m b o ñư c ch t lư ng t tnh t, hơn các ñ i th . H ñã th c hi n t ng bư c ñ gi m thi u t l sai h ngd n d n, áp d ng t các bi n pháp ñ tìm hi u nguyên nhân. Ngư i Nh t ñã ápd ng quy t c c i thi n doanh nghi p t bên trong ra ngoài, t trên xu ng dư i vàh luôn l y y u t con ngư i lên làm hàng ñ u ñ ñ t ñư c hi u qu cao trongcông vi c. Có r t nhi u y u t tác ñ ng vào ch t lư ng s n ph m c a m t doanhnghi p. Y u t bên trong, bên ngoài, trư c tiên ph i chăm lo và c i thi n s tác Chu Minh Tuân QT52A-HNGi i bài t p tình hu ng môn Qu n Tr Ch t Lư ng Trư ng ðH KTKTCNñ ng tiêu c c c a các y u t bên trong. Doanh nghi p t i ch t lư ng s n ph mr i sau m i là các y u t bên ngoài. Chú tr ng t i y u t con ngư i trong các y ut bên trong doanh nghi p là s m t. ð u tiên h v n ñ ng các k sư thay ñ iquy trình s n xu t thì t l sai h ng gi m còn 2/1000. Sau ñó h hô hào và ñ ngviên công nhân hi n k làm gi m t l sai h ng thì k t qu là 2/1.000.000 m ihàn không ñ t tiêu chu n. ðó là s bi u hi n c a phong cách qu n lý c a ngư iNh t t trong ra ngoài, t k sư xu ng công nhân và nó ñã ñ t hi u qu r t cao. Nguyên t c 4M trong nhóm các y u t bên trong doanh nghi p ñã ñư cngư i Nh t áp d ng r t thành công. S hi u bi t và tinh th n c a m i ngư itrong h th ng có quy t ñ nh r t l n t i vi c hình thành ch t lư ng s n ph m. Chu Minh Tuân QT52A-HN

Viết một bình luận