Ý Nghĩa Thủ Tục Fillchar Trong Pascal, Mọi Người Trả Lời Mấy Thắc Mắc Của Newbie

Nhập một dãy A (mỗi số chỉ xuất 1 lần) có N (Dữ liệu nhập: file DAYSO.INP:- Dòng 1: 2 số n và k cách nhau bởi 1 dấu cách.- Dòng 2: dãy A.Dữ liệu ra: file DAYSO.OUT: Xuất các số thỏa điều kiện trên.

Đang xem: ý nghĩa thủ tục fillchar trong pascal

uses crt;var a,b:array<0..100> of integer; n,j,i,k:integer; f:text;Procedure docf;begin assign(f,”C:DAYSO.INP”); reset(f); i:=0; read(f,n); readln(f,k); While not eof(f) do begin inc(i); read(f,a); end; close(f); end;Procedure xuly;beginassign(f,”C:DAYSO.OUT”);rewrite(f);FillChar(b,SizeOf(b),0); For i:=1 to n do inc(b>); For i:=1 to n do if (b0) (b>=k) then write(f,i,” “); close(f);end;BEGINclrscr;docf;xuly;readln
– Hàm Fillchar(x,sizeof(x),i): điền lần lượt các byte của dữ liệu này bằng giá trị byte của i (i được coi là chiếm một byte).
Như vậy, đối với mảng kiểu integer hay longint (cả số cũng vậy), máy sẽ điền lần lượt các byte của dữ liệu:Fillchar 1=00000001 (1 byte= 8 bit -> phải có đủ 8 chữ số cả 0 và 1).
– Sizeof(x): Trả về kích thước của biến trong bộ nhớ.

*

Nhãn:Bài tập Pascal,Kiểu tệp,Pascal mở rộng

*

Unknownnói…

Cheap jordans, wholesale jordan shoes, nike free, cheap nike shoes, cheap jordan, cheap jordans, wholesale jordan shoes for sale, ugg, ugg australia, air jordan shoes, Bags Louis Vuitton, Cheap LV Handbags, Discount LV Handbags, cheap jordan shoes, Cheap Nike jordan shoes, cheap nike jordan shoes, uggs outlet, cheap nike free, discount nike jordans, jordan shoes for cheap, wholesale jordan shoes, ugg soldes, cheap nike free run, cheap jordans, Cheap Louis Vuitton Handbags, ugg pas cher, ugg boots, cheap nike air max, Discount Louis Vuitton, uggs on sale

15:17 21 tháng 11, 2014

*

Nặc danhnói…

giải thích hộ em đoạn này cách nó hoạt động ntn?For i:=1 to n do inc(b>); For i:=1 to n do if (b0) (b>=k) then write(f,i,' ');

21:14 2 tháng 4, 2016

Unknownnói…

Xem thêm: Báo Cáo Tài Chính Th True Milk : Ctcp Sữa Th, Tai Lieu Cong Ty Cp Sua Th True Milk

Mảng b là mảng đánh dấu số lần đó bạn. Vì dụ mảng a số 2 xuất hiện k lần thì cứ đến số 2 nghĩa là b<2> thì nó lại tăng b2 lên 1 đến khi đủ k lần thì n write 2 ra

15:45 19 tháng 4, 2016

Unknownnói…

Anh em coi cái này ms đúngprogram baitap276;var f,g:text; n,k:longint; a,b:array<1..100000> of longint; function max(m:longint):longint; var i:longint; begin max:=low(longint); for i:=1 to m do if a>max then max:=a; end; procedure xl; var i:longint; begin assign(f,'baitap001.inp'); reset(f); assign(g,'baitap001.out'); rewrite(g); readln(f,n,k); for i:=1 to n do begin read(f,a); inc(b>); end; for i:=1 to max(n) do if b>=k then write(g,i,' '); close(f); close(g); end;begin xl;end.//Hacker CM

20:20 6 tháng 4, 2017
Nặc danhnói…

Đọc đề mình không hiểu ở chỗ mỗi số chỉ xuất hiện 1 lần thi Tại sao lại đi tìm phần tử xuất hiện k lần ? Ai giải thích dùm mình được k?

16:13 25 tháng 3, 2018
Unknownnói…

cách này có đc ko ạvar n,i,d,k:longint; fi,fo:text; s,x:string; a:array<1..100> of longint;begin assign(fi,'dayso.inp'); reset(fi); assign(fo,'dayso.out'); rewrite(fo); readln(fi,n); while n begin for i:=1 to n do read(fi,a); readln(fi,k); for i:=1 to n do begin str(a,x); s:=s+x; end; while length(s)>1 do begin d:=0; x:=s<1>; while pos(x,s)>0 do begin d:=d+1; delete(s,pos(x,s),1); end; if d>=k then writeln(fo,x); end; break; end; if n>=40 then write(fo,'Nhap n close(fi); close(fo);end.

13:15 17 tháng 11, 2018
Unknownnói…

Xem thêm: Bệnh Viện Nhi Thái Bình Đang Có 0 Công Việc, Bệnh Viện Nhi Thái Bình

Các bạn có thể cho minh biết mình viết doạn chương trình này sai chỗ nào? Bài 1: Số lượng số Fibonaci – CFIBO.* (6 điểm)”Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con(cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻra một đôi thỏ con, và quá trình sinh cứ thế tiếp diễn. Hỏi n tháng có bao nhiêu đôi thỏ, nếuđầu năm có một đôi thỏ sơ sinh? Đó là câu chuyện vui về số Fibonaci, số này được định nghĩanhư sau:- f(0) = 0.- f(2) = f(1) = 1.- f(n)= f(n-1) +f(n-2) với n > 2.Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương A và B, Tính số lượng số Fibonaci có giá trị trongđoạn .Dữ liệu vào: từ tập tin văn bản CFIBO.INP gồm hai số nguyên dương A và B cáchnhau ít nhất một khoảng trắng (0 ≤ A ≤ B ≤ 2*1010).Kết quả: ghi ra tập tin văn bản CFIBO.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng sốFibonaci có giá trị trong đoạn .CFIBO.INP CFIBO.OUT2 10 4Giải thích: Các 4 số Fibonaci f(3)=2, f(4)=3, f(5)=5 và f(6)=8 thỏa.Đây là bài làm của mình:program bt;uses crt;var i,d,a,b:integer; c:array<0..100>of integer; t,f:text;beginclrscr;assign(t,'cfibo.inp');reset(t);assign(f,'cfibo.out');rewrite(f);read(t,a,b);d:=0;c<0>:=0;c<1>:=1;for i:=2 to b do c:=c+c ;for i:=1 to b do if (c>=a) and (cwrite(d);readlnend.

Viết một bình luận