Sách Hợp Đồng Fidic 1999 Tiếng Việt, Fidic 99 2002 Vietnamese

TÊN GỌI CỦA TỪNG MẪU TRONG BỘ HỢP ĐỒNG FIDIC 1999

*

Tên gọi của từng mẫu hợp đồng FIDIC 1999

4 Điều Kiện Hợp Đồng trong Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 được đặt theo màu mắc mà nó được ban hành. Theo đó:

Cụm từ “Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999” thường được sử dụng để chỉ Các Điều Kiện Hợp Đồng Xây Dựng dành cho Chủ Đầu tư thiết kế và Nhà thầu thi công theo thiết kế mà Chủ đầu tư cung cấp. Trong một chừng mực nhất định (và tối thiểu nhất), Nhà thầu có thể thực hiện một số nhiệm vụ hoặc giai đoạn thiết kế;

Cụm từ “Hợp Đồng FIDIC Màu Vàng 1999” thường được sử dụng để chỉ Các Điều Kiện Hợp Đồng Xây Dựng dành cho Nhà thầu thiết kế và thi công theo các yêu cầu của Chủ đầu tư. Tất nhiên, cũng như FIDIC Màu Đỏ 1999, đối với FIDIC Màu Vàng, Chủ đầu tư cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ hoặc giai đoạn thiết kế mà thông thường là ở giai đoạn thiết kế ý tưởng hoặc thiết kế sơ khởi;

Cụm từ “Hợp Đồng FIDIC Màu Bạc 1999” thường được dùng để chỉ Các Điều Kiện Hợp Đồng Xây Dựng EPC/Turnekey mà ở đó Nhà thầu Thiết Kế – Cung Ứng và Thi Công theo các yêu cầu của Chủ đầu tư để bàn giao cho Chủ đầu tư một dự án/công trình toàn vẹn, hoàn chỉnh và sẵn sàng để hoạt động (Chìa Khóa Trao Tay). Đối với mẫu hợp đồng này, Chủ đầu tư gần như không tham gia vào bất kỳ giai đoạn thiết kế, thi công nào của Nhà thầu mà chỉ cung cấp cho Nhà thầu chi tiết Các Yêu Cầu của mình; và

Cụm từ “Hợp Đồng FIDIC Màu Xanh 1999” hoặc “Hợp Đồng FIDIC Dạng Rút Gọn 1999” về cơ bản có thể xem là bản rút gọn, bản đơn giản hóa của FIDIC Màu Đỏ 1999. Đối với mẫu hợp đồng này, FIDIC khuyến cáo sử dụng trong một số trường hợp rất đặc thù, chẳng hạn:

Thời gian thi công ngắn dưới 6 tháng (và không có nguy cơ bị kéo dài),Hợp đồng có giá trị thấp, ví dụ dưới 500.000 Đô la Mỹ,Các công việc lặp đi lặp lại hoặc đơn giản về mặt kỹ thuật.

Đang xem: Fidic 1999 tiếng việt

Phạm Vi Và Cách Áp Dụng

Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 giúp các bên có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn mẫu hợp đồng phù hợp hơn với đặc thù của từng dự án, từng hoàn cảnh khác nhau.

Trên cơ sở chung, việc sử dụng và áp dụng các mẫu của Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 được thực hiện theo cách thức sau đây:

*

Cách lựa chọn mẫu hợp đồng FIDIC 1999 phù hợpCấu Trúc Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999

Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 có cùng số lượng 20 Điều và được sắp xếp theo một trật tự khoa học, dễ đọc, dễ theo dõi và thống nhất với nhau. Cụ thể:

20 điều của Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999 được FIDIC chia thành 7 phần/nhóm vấn đề chủ yếu theo trình tự thời gian, trình tự thực hiện hợp đồng và trình tự thu xếp để một công việc được triển khai, cụ thể như sau:

Stt Vấn đề Điều
1 Những vấn đề chung Điều 1 Quy định chung
2 Chủ thể tham gia hợp đồng

(được sắp xếp theo vai trò của từng chủ thể)

Điều 2 Chủ đầu tư

Điều 3 Nhà tư vấn/Quản lý bởi Chủ đầu tư (FIDIC Màu Bạc 1999)

Điều 4 Nhà thầu, và

Điều 5 Nhà thầu phụ chỉ định

3 Tiến trình triển khai hợp đồng

(được sắp xếp theo trình tự phù hợp với quá trình chuẩn bị, thi công, hoàn thành và bảo hành công trình xây dựng)

Điều 5 Thiết kế (FIDIC Màu Vàng 1999 và FIDIC Màu Bạc 1999)

Điều 6 Nhân sự

Điều 7 Vật tư, trang thiết bị

Điều 8 Triển khai công việc

Điều 9 Kiểm tra, thí nghiệm, đánh giá

Điều 10 Bàn giao

Điều 11 Sửa chữa sai sót, và

Điều 12 Kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá sau khi hoàn thành/Thử nghiệm sau khi hoàn thành (FIDIC Màu Vàng 1999 và FIDIC Màu Bạc 1999)

4 Tài chính

(quyền lợi của Nhà thầu – người cung cấp dịch vụ)

Điều 12 Đo đạc và đánh giá,

Điều 13 Phát sinh, và

Điều 14 Giá Hợp đồng và Thanh toán

5 Chấm dứt hợp đồng

(theo thứ tự/trình tự)

Điều 15 Bởi Chủ đầu tư,

Điều 16 Bởi Nhà thầu

6 Rủi ro và kiểm soát rủi ro

(định ra rủi ro và phân chia rủi ro cho từng bên)

Điều 17 Rủi ro và phân chia rủi ro

Điều 18 Bảo hiểm, và

Điều 19 Bất khả kháng

7 Khiếu nại và Xử lý tranh chấp Điều 20 Khiếu nại, Tranh chấp và Trọng tài

Cách cấu trúc của Bộ Hợp Đồng Mẫu FIDIC 1999

Một Vài So Sánh Giữa Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999 Với Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1987<1>

Sự phát triển của FIDIC Màu Đỏ 1999 với FIDIC Màu Đỏ 1987 được thể hiện ở nhiều điểm, dưới đây là một vài những so sánh điển hình để thấy được bước phát triển đó. Cụ thể:

Số lượng các điều khoản

*

Số lượng Điều, Khoản của Hợp Đồng FIDIC 1987 với Hợp Đồng FIDIC 1999

Có thể thấy, số lượng các điều, khoản của Hợp đồng FIDIC 1999 Màu đỏ đã có sự giảm rõ rệt so với Hợp Đồng FIDIC 1987 Màu Đỏ. Việc giảm số lượng các điều, khoản của Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ so với Hợp Đồng FIDIC 1987 Màu Đỏ có lẽ xuất phát trực tiếp từ việc sắp xếp lại cấu trúc các điều khoản như được phân tích tại Mục 2 ở trên.

Tuy nhiên, số lượng các định nghĩa của Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ lại tăng hơn nhiều so với Hợp Đồng FIDIC 1987 Màu Đỏ. Điều này cho thấy, nhiều định nghĩa quan trọng xuất hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng phát sinh và cần được chính thức hóa, qua đó giúp làm chi tiết hơn ý nghĩa các quy định, tránh các tranh chấp phát sinh.

Không chỉ vậy, các định nghĩa trong Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ được sắp xếp theo nhóm logic. Theo đó, cách tiếp cận của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ cơ bản sẽ là:

Nhóm 1: Hợp đồng là gì (bao gồm các định nghĩa từ tiểu mục 1.1.1.1 tới tiểu mục 1.1.1.10); tới

Nhóm 2: Những ai tham gia trong hợp đồng (bao gồm các định nghĩa từ tiểu mục 1.1.2.1 tới tiểu mục 1.1.2.10); tới

Nhóm 3: Thời gian thực hiện trong hợp đồng là bao lâu (bao gồm các định nghĩa từ tiểu mục 1.1.3.1 tới tiểu mục 1.1.3.9); tới

Nhóm 4: Giá trị hợp đồng là bao nhiêu (bao gồm các định nghĩa từ tiểu mục 1.1.4.1 tới tiểu mục 1.1.4.12); tới

Nhóm 5: Hợp đồng để thi công công trình/công việc nào (bao gồm các định nghĩa từ tiểu mục 1.1.5.1 tới tiểu mục 1.1.5.8); và tới

Nhóm 6: Những định nghĩa khác.

Chủ thể tham gia hợp đồng

Khác với Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1987, Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999 đã định danh và nhóm các chủ thể tham gia trong một hợp đồng xây dựng theo thứ tự sau:

*

Nhóm các quy định về chủ thể trong Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999

Việc nhóm các chủ thể tham gia hợp đồng trong Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999 vừa đảm bảo tính chất rõ ràng, minh bạch, vừa giúp cho FIDIC có thể quy định các quyền, nghĩa vụ của từng chủ thể được mạch lạc, và liên kết trong một tổng thể.

Theo đó, những quyền và nghĩa vụ rải rác của từng chủ thể trong Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1987 Màu Đỏ được cụ thể hóa như sau:

Stt Vấn đề Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999 Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1987
1 Chủ Đầu Tư
1.1 Nghĩa vụ chuẩn bị và bàn giao công trường cho Nhà thầu Khoản 2.1 Khoản 42.1, Khoản 42.2
1.2 Nghĩa vụ thu xếp các giấy phép, chấp thuận liên quan đến việc thi công Khoản 2.2, Khoản 1.13 Khoản 26.1
1.3 Nghĩa vụ thu xếp và quản lý nhân sự tham gia dự án/công trình Khoản 2.3 Không quy định rõ
1.4 Nghĩa vụ thu xếp tài chính để đảm bảo trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu Khoản 2.4 Không quy định rõ
1.5 Quyền yêu cầu Nhà thầu thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng Khoản 2.5 Không quy định rõ
2 Nhà Tư Vấn
2.1 Quyền hạn và Nghĩa vụ của Nhà Tư Vấn Khoản 3.1 Khoản 2.1
2.2 Ủy quyền của Nhà Tư Vấn Khoản 3.2 Khoản 2.3
2.3 Chỉ dẫn của Nhà Tư Vấn Khoản 3.3 Khoản 2.5
2.4 Thay thế Nhà Tư Vấn Khoản 3.4 Không quy định rõ
2.5 Quyết định của Nhà Tư Vấn Khoản 3.5 Khoản 2.6
3 Nhà Thầu
3.1 Tạm ngừng công việc nếu Nhà Tư Vấn không cấp chứng chỉ thanh toán tạm Khoản 8.4(b), Khoản 16.1 Không quy định rõ
3.2 Chấm dứt hợp đồng nếu Nhà Tư Vấn không cấp chứng chỉ thanh toán tạm Khoản 16.2(b) Không quy định rõ
4 Nhà Thầu Phụ Chỉ Định
4.1 Phản đối việc chỉ định vì Nhà Thầu Phụ không đảm bảo năng lực Khoản 5.2(a) Không quy định rõ
4.2 Định rõ trách nhiệm thiết kế bất kỳ phần nào thuộc trách nhiệm của Nhà Thầu Phụ Chỉ Định Không quy định rõ Khoản 59.3

Thủ Tục Khiếu Nại và Giải Quyết Các Bất Đồng

Thủ tục khiếu nại của Nhà Thầu và giải quyết các bất đồng theo Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ có ba sự khác biệt cơ bản so với Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1987 Màu Đỏ, cụ thể:

Stt Vấn Đề Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1999 Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ 1987
1 Phạm vi áp dụng thủ tục khiếu nại Áp dụng chung cho bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến thời gian và/hoặc chi phí gia tăng (Khoản 20.1) Chỉ mô tả về khiếu nại liên quan đến chi phí gia tăng (Khoản 53.1)
2 Hệ quả khi vi phạm thủ tục khiếu nại Nhà thầu bị mất quyền và Chủ Đầu tư được miễn trách nhiệm nếu Nhà thầu không tuân thủ về thời hạn thông báo (Khoản 20.1 Quyền của Nhà thầu có thể được đánh giá, hoặc được xem xét bởi Nhà Tư Vấn hoặc bởi cơ quan tài phán (Khoản 53.4)
3 Cơ chế và thủ tục giải quyết các tranh chấp phát sinh Bao gồm các cơ chế:

(1) Thông qua ban xử lý tranh chấp (Khoản 20.2);

(2) Thông qua đại diện của các bên (Khoản 20.5);

(3) Thông qua Trọng tài (Khoản 20.6).

Bao gồm các cơ chế:

(1) Thông qua Nhà Tư Vấn (Khoản 67.1);

(2) Thông qua đại diện của các bên (Khoản 27.2);

(3) Thông qua Trọng tài (Khoản 67.3).

Nền Tảng Cho Sự Phát Triển Cấu Trúc Hợp Đồng FIDIC 2017Cấu trúc này của Mẫu Hợp đồng FIDIC 1999 cũng là nền tảng cho việc phát triển của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 2017. Cụ thể:

Cách sắp xếp các định nghĩa

Trong Hợp đồng FIDIC 1999, các định nghĩa được sắp xếp thành nhóm theo chủ đề<2>. Do vậy, để tra nghĩa của một thuật ngữ, người dùng đã phải thực hiện hai bước:

*

Các bước truy cứu định nghĩa trong Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999

Trong Hợp đồng FIDIC 2017, sau tiếp thu những ý kiến đóng góp từ người sử dụng hợp đồng FIDIC trên toàn thế giới và sau nhiều thảo luận, các định nghĩa đã được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Phương pháp sắp xếp các điều khoản này có những ưu và nhược điểm nhất định. Đối với những nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức thì việc sắp xếp thứ tự theo thứ tự bảng chữ cái sẽ giúp tiết kiệm thời gian, và giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng. Tuy nhiên nhược điểm của cách sắp xếp này là làm cho những vấn đề thuộc cùng chủ đề bị phân tán, không tập trung và làm cho những người mới sử dụng FIDIC không hiểu hết được giá trị của các định nghĩa quan trọng.

Ngoài ra, đối với các nước không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức thì việc sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái hầu như không có giá trị gì.

Xem thêm: Download Mẫu Giấy Ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Giấy Ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Vcb

Phân Biệt Giữa Khiếu Nại và Giải Quyết Tranh Chấp

Quy định về khiếu nại và giải quyết tranh chấp được quy định chung tại Điều 20 được tách thành 2 Điều khoản riêng biệt theo Hợp đồng FIDIC 2017, bao gồm Điều 20 và Điều 21 .

Sự thay đổi này làm nổi bật sự phân biệt giữa việc đưa ra một Khiếu Nại (1) và đưa ra một Tranh Chấp (2). Theo đó, Khiếu Nại có nghĩa là yêu cầu một quyền lợi nào đó đáng lẽ có được theo hợp đồng, còn đưa ra một Tranh Chấp nghĩa là khi Khiếu Nại đã bị từ chối (một phần hoặc toàn bộ) hoặc không được xem xét đến và bên đưa ra Khiếu Nại không thỏa mãn với việc từ chối đó.

Nghĩa Vụ Chung Tuân Thủ Thủ Tục Khiếu Nại

Đối với Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 thì nghĩa vụ tuân thủ thủ tục khiếu nại gần như chỉ đặt ra đối với Nhà thầu. Nếu Nhà thầu không tuân thủ thủ tục thông báo khiếu nại thì những quyền lợi của Nhà thầu có thể bị phủ quyết<3>. Trong khi đó, Chủ đầu tư có thể thực hiện việc khiếu nại vào bất kỳ thời điểm nào nếu có thể, riêng đối với các khiếu nại về sửa chữa sai sót thì phải được thực hiện trước khi kết thúc Thời Hạn Thông Báo Sai Sót<4>.

Quy định bất cập này đã được giải quyết tại Mẫu Hợp Đồng FIDIC 2017. Theo đó, việc khiếu nại của Chủ Đầu Tư và của Nhà Thầu được quy định chung tại Điều 20 <Khiếu Nại Của Chủ Đầu Tư và Khiếu Nại Của Nhà Thầu>.

Không chỉ có vậy, nếu Chủ Đầu Tư hoặc Nhà Thầu không tuân thủ theo thời hạn thông báo thì quyền lợi của Chủ Đầu Tư hoặc của Nhà Thầu có thể sẽ không được đảm bảo<5>.

Để hiểu thêm về Hợp đồng FIDIC 2017, cũng như sự thay đổi và phát triển của phiên bản này đối với Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999, CNC kính mời quý độc giả tham khảo thêm bài viết sau đây: https://bocdau.com/an-pham/hop-dong-fidic-2017-chinh-thuc-duoc-phat-hanh

Hợp Đồng Thầu Phụ 2011 – Ấn Bản Dùng Chung Của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999, Màu Đỏ

Hợp đồng thầu phụ giữa Nhà Thầu và Nhà Thầu Phụ Chỉ Định hoặc giữa Nhà Thầu và Nhà Thầu Phụ được FIDIC giới thiệu năm 2011 (Hợp Đồng FIDIC 2011) – là sản phẩm phái sinh được khuyến cáo dùng chung với Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ và Mẫu Hợp Đồng Màu Hồng – hay còn gọi là Ấn Bản Của MDBs.

Các quy định trong Hợp đồng FIDIC 2011 mang tính kế thừa, nối tiếp và tham chiếu tới các quy định trong Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ và Mẫu Hợp Đồng Màu Hồng. Khoản 1.3 của Hợp Đồng FIDIC 2011 nó tương thích và đồng nhất với Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ hoặc Hợp Đồng Màu Hồng.

Để hiểu thêm về Hợp đồng FIDIC 2011, cũng như sự thay đổi và phát triển của phiên bản năm 2011 với Mẫu Hợp Đồng FIDIC trước đó (năm 1994), CNC kính mời quý độc giả tham khảo thêm bài viết sau đây (Mẫu Hợp Đồng FIDIC 2011).

Bạn có thể tải các điều kiện FIDIC 1999 ở đâu?

Tải định dạng pdf của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Đỏ tại

FIDIC Red Book 1999

Tải định dạng pdf của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Vàng (D&B Contract) tại

Yellow Book 1999, FIDIC Conditions of Contract for Plant & Design-Build

Tải định dạng pdf của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Bạc (EPC/Turnkey) tại

EPC/Turnkey Contract, FIDIC Silver Book 1999

Tải định dạng pdf của Mẫu Hợp Đồng FIDIC 1999 Màu Xanh (Bản Rút Gọn) tại

FIDIC Short Forms, Green Book 1999

Thông tin về khóa đào tạo quản lý hợp đồng FIDIC

CNC là một trong số ít hãng luật tiên phong tại Việt Nam hoạt động mạnh trong lĩnh vực hợp đồng xây dựng do FIDIC ấn hành. CNC thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về Quản lý hợp đồng FIDIC về các chủ đề khác nhau.

Chi tiết về các khóa đào tạo hợp đồng FIDIC do CNC thực hiện có thể tham khảo tại địa chỉ https://bocdau.com/service/dao-tao

Ngoài ra, CNC cũng thường xuyên được các Chủ Đầu tư, Nhà thầu, Nhà tư vấn tại Việt Nam mời là đơn vị cung cấp các khóa đào tạo nội bộ về tất cả các loại Hợp đồng FIDIC. Một số khóa đào tạo CNC đã tổ chức có thể được tìm thấy tại các địa chỉ dưới đây:

https://bocdau.com/tin-tuc/hop-dong-fidic-1999-nhung-gia-tri-con-dong-lai-sau-moi-buoi-thao-luan

https://bocdau.com/tin-tuc/cnc-to-chuc-buoi-tu-van-quan-ly-hop-dong-fidic-1999-thang-092019

https://bocdau.com/tin-tuc/dao-tao-hop-dong-fidic-1999-tai-ha-noi-thang-1-nam-2019

https://bocdau.com/tin-tuc/dao-tao-hop-dong-fidic-1999-cho-eurowindow-tai-ha-noi

<1> Mẫu Hợp Đồng FIDIC Màu Đỏ được lựa chọn để so sánh bởi đây là mẫu hợp đồng đầu tiên, chủ đạo và là nguồn gốc để xem xét hoặc giải thích nguyên tắc phân chia rủi ro của các mẫu hợp đồng khác được FIDIC ấn hành.

Xem thêm: Destination Grammar And Vocabulary Series, Destination A1 A2 Grammar And Vocabulary

Chúng tôi sẽ lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ cho việc soạn thảo và rà soát hợp đồng xây dựng theo mẫu hợp đồng FIDIC tại Việt Nam một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nhất.

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

Đọc thêm  chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Viết một bình luận