Em có nhận xét gì về thành quả của cách mạng tháng Mười Nga sô với các cuộc cách mạng tư sản , trước đó câu hỏi 3218349 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quangthang6177

-Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước; ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

@Kyo UwU

xin ctlhn ạ:33

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyendinhhoang2p8

Ý nghĩa:

–  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người

– Đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội

– Giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước

– Ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới

Đọc thêm  Mẫu: Báo Cáo Sáng Kiến Cải Tiến Kỹ Thuật, Quản Lý, Tác, Đề Tài Sáng Kiến Cải Tiến Kỹ Thuật

Viết một bình luận