Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, những giai cấp, tầng lớp nào mới ra đời trong xã hội Việt Nam?, Tiểu tư sản, công nhân., Công nhân, tư sản., Tiểu tư sản, tư sản., Côn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Hamburger4

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, những giai cấp, tầng lớp nào mới ra đời trong xã hội Việt Nam?

Tiểu tư sản, công nhân.

Công nhân, tư sản.

Tiểu tư sản, tư sản.

Công nhân, nông dân.

( Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, hai bộ phận tư sản và tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng về thế lực, hình thành hai giai cấp mới. )

#hc tốt nha ^^

#cho mik 5 sao và ctlhn nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trangnguyen3406

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, những giai cấp, tầng lớp nào mới ra đời trong xã hội Việt Nam?
⇒ Tiểu tư sản, tư sản.

*Giải thích:Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp tình hình cơ cấu xã hội xuất hiện các giai cấp mới : công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị, tạo điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

Đọc thêm  Câu hỏi: cho biết về nông nghiệp, thủ công nghiệp thời Trần sau chiến tranh? Ruộng đất tư thời Trần so với thời trước như thế nào?

Viết một bình luận