Dưạ trên sự hình thành trật tự 2 cực Ianta, theo em Trật tự đó có ảnh hưởng gì đến Việt Nam ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest5

`+` ảnh hưởng :

`-` Hội nghị đã thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Nhật Bản , đây là thời cơ cho Việt đứng dậy giành độc lập dân tộc

`-` Tuy nhiên theo quyết định của hội nghị thì các nước tư bản phương Tây sẽ thồng trị các nước Đông Dương – trong đó có Việt Nam , tạo điều kiện cho Pháp xâm lược Việt Nam

`#Harryisthebest`

Đọc thêm  Sách Hợp Đồng Fidic 1999 Tiếng Việt, Fidic 99 2002 Vietnamese

Viết một bình luận