Download Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Quyết Định 48 Qđ Btc, Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Quyết Định 48 Qđ Btc

*

Đang xem: Download mẫu bảng cân đối kế toán theo quyết định 48

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 

Mẫu số S04 – DNN : BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Đơn vị : ………..

Mẫu số S04 – DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng ……. năm ………

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số dư đầu tháng

Số phát sinh trong tháng

Số dư cuối tháng

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng

Ngày …….. tháng ……… năm …….

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*

*

Xem thêm: tài liệu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

*

*

*

Xem thêm: #1 Mẫu Đơn Xin Trích Lục Giấy Tờ Nhà Đất, Địa Chính, Đơn Xin Trích Lục Chọn Lọc

*

—————————————————————-

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)

 

Viết một bình luận