Đơn Xin Vào Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, Đơn Xin Tham Gia Hội Cựu Chiến Binh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-

ĐƠN XIN VÀO HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kính gửi: Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Họ và tên: ………………………………………………………………….. Giới tính: ……………………..

Đang xem: đơn xin vào hội cựu chiến binh

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….. Trình độ văn hóa …………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………………………………………. Tôn giáo: ……………………..

Ngày vào Đảng: ………………………………………………………… Ngày chính thức: …………..

Ngày nhập ngũ: ……………….. Xuất ngũ (chuyên ngành): ………………. Tái ngũ …………..

Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………..

Kỷ luật: ……………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Hệ Thống Điều Hòa Trong Xe Ô Tô

Họ tên tuổi vợ, con:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Quá trình công tác:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi được nghiên cứu Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội và xét thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Xem thêm: Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Hành Chính Nhà Nước (254), Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh ……………. xem xét kết nạp tôi vào hội. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………………….. ngày ….. tháng ….. năm ……….Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ, tên)

Viết một bình luận