CáCh ViếT Đơn Xin Vào Đảng Của Giáo Viên, Đơn Xin Vào Đảng: Mẫu 1

Mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên là mẫu đơn được giáo viên lập ra để xin được vào Đảng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của giáo viên làm đơn, nhận thức về Đảng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Đang xem: đơn xin vào đảng của giáo viên

Mẫu đơn xin vào đảng mới nhất

1. Đơn xin vào Đảng là gì?2. Đơn xin vào đảng của giáo viên số 13. Đơn xin vào Đảng của giáo viên số 2

1. Đơn xin vào Đảng là gì?

Đơn xin vào Đảng là biểu mẫu văn bản rất cần thiết và mang ý nghĩa vô cùng quan trọng khi đối chiếu với những người dân đang chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. So với những người dân đã học xong các lớp cảm tình Đảng và được xét đủ nhập cuộc để xin vào hàng ngũ của đảng thì sẽ chuẩn bị sẵn sàng mẫu đơn này. Những mẫu đơn xin vào Đảng của đảng viên được sử dụng để thể hiện nguyện vọng, niềm tin tuyệt khi đối chiếu với đảng cũng như mong muốn được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi bộ ……………………..Tôi tên: …………………………………………………………………………………………Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………….Quê quán: …………………………………………………………………………………….Dân tộc: ……………………………………. – Tôn giáo: ………………………………..Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………..Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………………..Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh……………….., tại Được xét là cảm tình Đảng ngày…..tháng…năm… .tại chi bộQua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức- Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam, làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.- Đảng lấy chủ nghĩa mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,- Đảng là một tổ chức chặt chẻ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng, Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Trường …………… và Đảng ủy Xã …………… xét cho tôi được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng vào hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa:- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.- Luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy cao việc tự phê bình và phê bình, thực hện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ.Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

………, ngày…tháng…năm…NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …………., Ngày …….. tháng ………. năm …………..ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: ……………………………………………….Tôi là:…………………….. ; sinh ngày …………tháng ………..năm …………Nơi sinh: ………………………………………………………….Quê quán:………………………………………………………Dân tộc: …………….; Tôn giáo: …………….Trình độ học vấn: …………………………………………………..Nơi ở hiện nay:………………………………………………………..Nghề nghiệp:…………………………………………………………….Đơn vị công tác: ……………………………………………………………..Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ………tháng …………năm …………., tại Trường ……………….Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày ……….tháng ……….năm …………tại Chi bộ…………………Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

Xem thêm: Bài Tập Thực Hành Với Autocad, Một Số Đề Thi Autocad 2D, Autocad Công Nghệ

– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc. Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.*Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn. 4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Xem thêm: Thông Tư 12/2019/Tt – Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn9

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.NGƯỜI LÀM ĐƠN
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào ĐảngMẫu Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào ĐảngMẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới
Mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng số 2-KNĐ Mẫu sơ yếu lý lịch cho người muốn kết nạp Đảng

*

Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu kết nạp Đảng Mẫu đơn xin vào Đảng Mẫu đơn xin kết nạp Đảng viết tay

Viết một bình luận