Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế, Mẫu Số 01/Mgth : Văn Bản Đề Nghị Miễn (Giảm) Thuế

Bạn muốn làm đơn xin miễn giảm thuế? Bạn không biết mẫu đơn xin miễn giảm thuế như thế nào và cách viết ra sao? Đừng lo! Đã có chúng tôi giúp bạn với những thông tin hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và cách viết mẫu đơn xin miễn giảm thuế dưới đây.

Đang xem: đơn xin miễn giảm thuế

Đơn xin miễn giảm, nợ thuế sử dụng đất

1. Lợi ích của việc miễn, giảm thuế

*
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi:(Tên cơ quan thuế)………………………………………………………………………

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….

Quận/huyện:……………………. Tỉnh/thành phố:……………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

…………………………..

Xem thêm: Mẫu Vgm Theo Solas – Cosco Shipping Lines

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:…………………………………………………………….

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)… Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

Đọc thêm  Kho Tài Liệu Học Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề Miễn Phí, Tất Tần Tật Full 10 Gb Tài Liệu Tự Học Tiếng Anh

Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế đề nghị miễn (giảm) Kỳ tính thuế Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm) Số tiền thuế đã nộp (nếu có)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Thuế TNDN      
2 THUẾ TTĐB      
       
  Cộng      

 

Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ………………………………………………………………………………………………………….

(2) ………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: điếu văn khóc cha

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

 (đối với cá nhân, hộ gia đình)

 

Với những thông tin trên chúng tôi tin bạn có thể xin miễn giảm thuế thành công với đơn xin miễn giảm thuế và hồ sơ đã chuẩn bị. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận