Những Điều Đảng Viên Không Được Làm (Mới Nhất)

Sau khi tham gia lớp Đảng viên mới, người học sẽ phải hoàn thành mẫu bài thu hoạch về 4 nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân sau đó qua quá trình nhận xét, xét duyệt Đảng viên.

Đang xem: điều lệ đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào lien he ban than

Dưới đây là nội dung cơ bản của những nhiệm vụ của người đảng viên liên hệ bản thân mà bạn có thể tham khảo.

1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên

Người đảng viên có nhiệm vụ:

“1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

*
*

Về mối quan hệ với quần chúng, người đảng viên phải có quan hệ mật thiết với quần chúng.

Về sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, là yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.

2.2. Thứ hai, không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản

Để xứng đáng với danh hiệu của đảng, ngoài sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức đảng, người đảng viên còn cần phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện . Về mặt cá nhân, trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

– Có tinh thần yêu nước, tự lực tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí vươn lên để đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xem thêm: ngôn ngữ cơ thể trong tình yêu pdf

– Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung của toàn xã hội

– Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, liêm chính, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng. Có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái chung.

– Lao động chăm chỉ, xem lao động là vinh quang với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, trình độ, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và toàn xã hội.

– Không ngừng học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực để đóng góp vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

– Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều. Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số 1 đối với Đảng cộng sản Việt Nam.

Xem thêm: bài tập cuối tuần lớp 3

Trên đây là liên hệ bản thân về nhiệm vụ của đảng viên mà mỗi đảng viên cần phải có khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về nhiệm vụ của bản thân cũng như đúc rút ra nhiệm vụ của mình khi là một đảng viên chân chính.

Viết một bình luận