Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?, A., Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng., B., Nhận ra được nỗi thống khổ củ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: KimJisoo2478

Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng.

B. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.

D. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.

Chọn : C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.

`->` Cả Mác và Ăng – ghen đều thấy được vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng giải phóng  loài người, giải phóng giai cấp khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phannhathoang344

        Tư tưởng của Mác và Ăng-ghen giống nhau ở điểm là đều khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đỏ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người

⇒ Chọn C 

Đọc thêm  Mẫu Hợp Đồng Bốc Xếp Hàng Hóa Mới Nhất 2019, Xin Hỏi Về Hợp Đồng Khoán Việc Dài Hạn

Viết một bình luận