Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 8 Vòng 16 Năm 2016, Đề Thi Violympic Toán Lớp 8 Vòng 16 Năm 2015

Đề thi Violympic lớp 8 mới nhất giành cho các thầy cô, các em học sinh chuẩn bị bước vào kì thi violympic toán cấp huyện lớp 8.Hy vọng trong bài thi sẽ chúng nhiều câu hoặc các dạng tương tự.Chúc các thầy cô và các em học sinh đạt kết quả cao ở cuộc thi năm nay 2013 – 2014. BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: là một nghiệm của bất phương trình Câu 2:Phân thức đối của phân thức là: Câu 3:Phân thức đối của phân thức là: Câu 4:Thực hiện phép toán ta được kết quả là: Câu 5:Cho tam giác ABC có diện tích bằng , trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BC. Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu ?403020 80Câu 6:Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng . Diệntích tam giác ABC bằng bao nhiêu ?5060 6570Câu 7:Hai biểu thức và có giá trị bằng nhau khi: Câu 8:Biết . Khi đó bằng: Câu 9:Phương trình có tập nghiệm S là: Câu 10:Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho . Hãy tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: BÀI THI SỐ 2Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩytrong số thập phân)Câu 1:Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết1 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.Kết quả là km/h.Câu 2:Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao CH và trung tuyến CM chia góc C thành ba phần bằng nhau. Biết diện tích tam giác CHA bằng . Diện tích tam giác ABC là .Câu 3:Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng , M là trung điểm của DC. Tính diện tích tứ giác ABMD. Kết quả là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).Câu 4:Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm. Trên AB, AC lấy M, N sao cho MN//BC và MN=8cm. Tính AM? Kết quả là AM = cm.Câu 5:Cho hình vuông ABCD. Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích là . Chu vi hình vuông ABCD là .Câu 6:Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết quả là .Câu 7:Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đóthành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là .Câu 8:Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2 km. Biết vận tốc lúc về là 15 km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB lúc đi. Kết quả là km.Câu 9:Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng . Diện tích hình thang ABCD bằng .Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 10:Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là . BÀI THI SỐ 3Chọn đáp án đúng:Câu 1:Biết . Khi đó bằng: Câu 2:Phân thức đối của phân thức là: Câu 3:Cho tam giác ABC có diện tích bằng , trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BC. Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu ?40302080Câu 4:Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên đường cao AH lấy điểm M sao cho M là trung điểm AH. Diện tích tam giác MBC bằng bao nhiêu ?812 1648Câu 5:Phân thức đối của phân thức là: Câu 6:Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu ?1512 918Câu 7:Phân thức đối của phân thức là: Câu 8:Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng . Diệntích tam giác ABC bằng bao nhiêu ?5060 6570Câu 9:Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó giảm đi 20%?Diện tích hình vuông giảm đi 40%Diện tích hình vuông giảm đi 20%Diện tích hình vuông giảm đi 36% vDiện tích hình vuông tăng thêm 80%Câu 10:Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng . Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Độ dài đường cao AH bằng bao nhiêu cm? BÀI THI SỐ 4Câu 1:Cho phương trình trong đó là một số thực.Gọi A là tập các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình đã cho là Ta có A = {1;3}(nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dâú “;”).Câu 2:Nghiệm lớn nhất của phương trình là 4.Câu 3:Cho tam giác có các đường cao đồng quy tại Tỉ số bằng 1Câu 4:Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết quả là -2.Câu 5:Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đóthành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là 102564Câu 6:Chữ số tận cùng của số là 2.Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 7:Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là 3,5 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).Câu 8:Một phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 32. Nếu bớt mẫu số 5 đơn vị đồng thời thêm vào tử số 5 đơn vị thì ta được phân số có giá trị bằng . Mẫu số của phân số ban đầu là 19Câu 9:Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B và góc D cắt đường chéo AC tại M và N. Độ dài đoạn thẳng MN là 18,2 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).Câu 10:Tổng hai số bằng 53, số lớn hơn số bé 7 đơn vị. Số bé là 23BÀI THI SỐ 5Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩytrong số thập phân)Câu 1:Cho tam giác ABC có AB = AC = 10 cm, BC = 12 cm, đường cao AD và BE cắt nhau ở H. Độ dài đoạn BE là 9,6cm.Câu 2:Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm. Trên AB, AC lấy M, N sao cho MN//BC và MN=8cm. Tính AM? Kết quả là AM = 4,8 cm.Câu 3:Giá trị lớn nhất của biểu thức là 0,12 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).Câu 4:Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao CH và trung tuyến CM chia góc C thành ba phần bằng nhau. Biết diện tích tam giác CHA bằng .

Đang xem: Bộ đề thi violympic toán lớp 8 vòng 16

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Cán Bộ Công Chức Năm 2013, Bản Kiểm Điểm Cán Bộ Công Chức Cuối Năm

Xem thêm: Công Văn 4752 Của Văn Phòng Trung Ương Đảng, Đổi Mới Khen Thưởng Đảng Viên

Diện tích tam giác ABC là 68.Câu 5:Tìm để phương trình vô nghiệm. Kết quả là 2.Câu 6:Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đóthành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là 102564.Câu 7:Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết quả là -2.Câu 8:Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng . Diện tích hình thang ABCD bằng 64 .Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 9:Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là 3,5 cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).Câu 10:Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là 26.BÀI THI SỐ 6Chọn đáp án đúng:Câu 1:Phân thức đối của phân thức là:Câu 2:Cho tam giác ABC có diện tích bằng , chiều cao AH = 10cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu cm?94,51845Câu 3:Phân thức đối của phân thức là:Câu 4: thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?Câu 5:Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 15 lần đồng thời tăng chiều rộng gấp 3 lần?diện tích hình chữ nhật giảm 12 lầndiện tích hình chữ nhật giảm 5 lầndiện tích hình chữ nhật giảm 18 lầndiện tích hình chữ nhật giảm 45 lầnCâu 6:Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó tăng thêm 20%?Diện tích hình vuông tăng thêm 20%Diện tích hình vuông tăng thêm 44%Diện tích hình vuông tăng thêm 400%Diện tích hình vuông tăng thêm 80%Câu 7:Phân thức đối của phân thức là:Câu 8:Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu ?1512918Câu 9:Biết . Khi đó bằng:Câu 10:Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng . Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Độ dài đường cao AH bằng bao nhiêu cm?BÀI THI SỐ 7Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩytrong số thập phân)Câu 1:Cho hình vuông ABCD. Biết hình vuông nhận AB làm đường chéo có diện tích là . Chu vi hình vuông ABCD là .Câu 2:Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MA= MB, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Diện tích tam giác AMN bằng .Câu 3:Cho phương trình trong đó là một số thực.Gọi A là tập các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình đã cho là Ta có A = { } (nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dâú “;”).Câu 4:Nghiệm lớn nhất của phương trình là .Câu 5:Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2 km. Biết vận tốc lúc về là 15 km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB lúc đi. Kết quả là km.Câu 6:Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đóthành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là .Câu 7:Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết rằng . Diện tích hình thang ABCD bằng .Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 8:Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện nay là .Câu 9:Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm. MB cắt DC tại N. Độ dài đoạn thẳng CN là cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).Câu 10:Tổng hai số bằng 53, số lớn hơn số bé 7 đơn vị. Số bé là .<...>… (nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 10: Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 28 tuổi, sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con Tuổi mẹ hiện nay là BÀI THI SỐ 11 Câu 1: Biết Khi đó bằng: Khi đó bằng: 1 Câu 2: Biết Câu 3: Phân thức đối của phân thức là: Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích bằng bằng bao nhiêu cm? 9 4,5 18 45 Câu 5: là nghiệm của phương trình , chiều cao AH = 10cm Độ dài cạnh BC Câu… thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 8: Cho hình bình hành ABCD có AB = 10,5 cm, BC = 7 cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = 21 cm MB cắt DC tại N Độ dài đoạn thẳng CN là cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 9: Tổng hai số bằng 53, số lớn hơn số bé 7 đơn vị Số bé là Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40 ,8 cm, BC = 17… giảm 18 lần diện tích hình chữ nhật giảm 45 lần Câu 5: là một nghiệm của bất phương trình Câu 6: Phương trình có tập nghiệm S là: Câu 7: Hai biểu thức và có giá trị bằng nhau khi: Câu 8: Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó tăng thêm 20%? Diện tích hình vuông tăng thêm 20% Diện tích hình vuông tăng thêm 44% Diện tích hình vuông tăng thêm 400% Diện tích hình vuông tăng thêm 80 % Câu… ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là Câu 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai đường chéo cắt nhau tại O Biết rằng Diện tích hình thang ABCD bằng Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 40 ,8 cm, BC = 17 cm, phân giác góc B và góc D cắt đường…BÀI THI SỐ 8 Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng , M là trung điểm của DC… Câu 10: Cho tam giác ABC Trên các cạnh AB, BC, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho khẳng định sau đây: Hãy tìm khẳng định đúng trong các BÀI THI SỐ 10 Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho hình vuông ABCD và điểm E nằm trên cạnh AB Biết EB = 5 cm, EC… lớn nhất của phương trình là Câu 6: Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h Lúc từ B về A người ấy có việc phải đi theo đường khác dài hơn lúc đi 2 km Biết vận tốc lúc về là 15 km/h và thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút Tính quãng đường AB lúc đi Kết quả là km Câu 7: Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới. .. chéo AC tại M và N Độ dài đoạn thẳng MN là cm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân) BÀI THI SỐ 9 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Phân thức đối của phân thức là: Câu 2: Biết Khi đó bằng: Câu 3: Cho tam giác ABC có diện tích bằng , trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BC Diện tích tam giác ABM bằng bao nhiêu ? 40 30 20 80 Câu 4: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu giảm chiều dài đi 15 lần đồng… của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.Kết quả là km/h Câu 4: Giá trị lớn nhất của biểu thức là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 5: Tìm để phương trình có vô số nghiệm.Kết quả là Câu 6: Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là Câu 7: Cho hình thang ABCD (AB // CD), hai… tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó giảm đi 20%? Diện tích hình vuông giảm đi 40% Diện tích hình vuông giảm đi 20% Diện tích hình vuông giảm đi 36% Diện tích hình vuông tăng thêm 80 % Câu 8: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm, biết khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh nhỏ lớn hơn khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến cạnh lớn là 2cm Diện tích hình chữ nhật đã cho . bao nhiêu ? 40 30 20 80 Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên đường cao AH lấy điểm M sao cho M là trung điểm AH. Diện tích tam giác MBC bằng bao nhiêu ? 8 12 16 48 Câu 5: Phân thức. thêm 80 % Câu 7: Phân thức đối của phân thức là: Câu 8: Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu ? 15 12 9 18 Câu. lấy M và N sao cho . Diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu ? 15 12 9 18 Câu 7: Phân thức đối của phân thức là: Câu 8: Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Biết rằng

Viết một bình luận