Đáp Án Đề Thi Violympic Toán Lớp 8 Vòng 15 Năm 2015, De Thi Violympic Toan Lop 8 Vong 15 Nam 2016 2017

http://thiviolympic.com. – Đây là bài Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Lớp 8 Vòng 7 Năm học 2013 -2014 Thầy cô và quý phụ huynh có thể xem và tìm cách giúp học sinh , con em mình cách giải tốt những bài toán trong vòng này. Đề thi học sinh giỏi toán 8, Giáo án học sinh giỏi toán 8, Bài soạn Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8, Các dạng toán điển hình Lớp 8, giúp con học Giỏi toán

Text of De thi violympic lop 8 vong 7 nam hoc 2013 2014

Đang xem: đề thi violympic toán lớp 8 vòng 15 năm 2015

1. MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE GRADE 8 ROUND 7st THI GII TON TRN INTERNET VIOLYMPIC LP 8 – VNG 7 VIOLYMPIC 2013 2014 LP 8 VNG 7 ( RA NGY 21/11/ 2013) ThiViolympic.com – Bi thi s 1 : Cc vng ti ba (Chn p n ng): in s (100) Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 2. VNG 7 – TON 8 BI THI S 1 SP XP THEO TH T TNG DN Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 3. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 4. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 5. VNG 7 – TON 8 – BI THI S 2 VT CHNG NGI VT 1) Hai on thng AB v A”B” i xng vi nhau qua O. Khi no th AB//A”B”? A. A, B, O thng hng B. A, B, O khng thng hng C. A trng vi O D. B trng vi O 2) Cho tam gic ABC vung ti A (AC>AB). ng trung trc ca cnh BC ct AC ti D. Ly im E i xng ca D qua A. Khi , B EC = …..B CE . 3) Hnh bnh hnh c . trc i xng v c . tm i xng. 4) Tch ca tt c cc nghim ca a thc x3 + 9x – 6×2 bng .. 5) Vi a + b + c = 2 p , biu thc ( ) ( ) ( ) p2 + p – a 2 + p – b 2 + p – c 2 bng: A. a2 + b2 – c2 B. a2 -b2 – c2 C. a2 + b2 + c2 D. a2 -b2 + c2 6) Tp nghim ca a thc ( ) ( ) x2 – 5x + 7 2 – 2x -5 2 c . phn t? 7) Cho tam gic ABC v im M thuc min trong tam gic. Gi D, E, F ln lt l trung im ca AB, AC, BC v A”, B”, C” l im i xng ca M ln lt qua tm i xng F, E, D. So snh s o ca BAB” v BA”B” , ta c BAB” . BA”B” . 8) S nghim m ca a thc 8×2 + 30x + 7 l .. nghim. 9) Tp nghim ca a thc ( ) ( ) ( ) 3 3 3 x -1 – 4 – x – 2x -5 l S= {………} 10) Tp gi tr ca x tha mn x2 – 7x +10 = 0 l {…..} 11) Cho tam gic vung ti A, D l mt im ty trn cnh BC. Gi E l im i xng ca D qua AB, F l im i xng ca D qua AC. Bit AD=5cm, di EF l cm. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 6. 12) Cho tam gic ABC (AB1 th n3 – n c chia ht cho 6 khng? 20) C cp s nguyn m tng ca hai s nguyn y bng tch ca chng.

Xem thêm: đề cương hlu

Xem thêm: bảng khảo sát chất lượng dịch vụ ngân hàng

21) Cho hnh thang ABCD c hai y AD v BC bit AD=8cm, BC=5cm. Gi M, N theo th t l trung im ca cc cnh AB, CD; E l mt im bt k trn cnh y AD. Gi I, K ln lt l im i xng ca E qua M, N. di on thng IK bng cm. VNG 7 – TON 8 BI THI S 3 Cu 1:Nu l nghim ca a thc th . Cu 2:Trong cm t vit in hoa BAC HO KINH YEU, c ch ci l nhng hnh c tm i xng. Cu 3:Xt th t trong bng ch ci Vit Nam, ch ci in, vit hoa c tm i xng ng cui cng l ch . Cu 4:Phn tch thnh nhn t ca a thc c kt qu l: . Nh vy = Cu 5:Gi tr biu thc A = l Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 7. Cu 6:Tp nghim ca phng trnh: (x + 4)(x+2) – x – 2 = 0 l { } (Nhp cc phn t theo gi tr tng dn, ngn cch bi du 😉 Cu 7:Gi tr ca biu thc bng vi mi gi tr ca y. Cu 8: nhn l mt nhn t th b= . Cu 9:Gi tr ca biu thc ti bng . Cu 10: gi tr ca biu thc l s nguyn t th n= Cu 11:Vi th = Cu 12:Tp cc nghim nguyn ca phng trnh l { } (Nhp cc phn t theo gi tr tng dn, ngn cch bi du 😉 Cu 13:Gi tr ca biu thc bng . Cu 14:S t nhin n nh nht c 3 ch s s 1000027nhn n l c l n = . Cu 15:Gi tr ln nht ca biu thc bng . Cu 16:Vi , gi tr ca biu thc bng . Cu 17:Nu c hng ng thc: th = Cu 18:Gi s tn ti s t nhin n gi tr ca biu thc l s nguyn t p th p = . Cu 19:Cho . Gi tr ca biu thc bng . Cu 20:Gi tr nguyn dng ca n gi tr biu thc l s chnh phng l n= . Cu 21:Vi gi tr ca = a thc chia ht cho . Cu 22:Mt hnh lc gic u c trc i xng . Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com 8. Cu 23:Cho ng gic li ABCDE, gi D, E, B, P, C, M, N, theo th t l trung im ca cc on thng AB, BC, DE, CE, AE, BD, CE. So snh di ca MN v CD ta c CD = MN. ( Nhp h s thch hp vo trng). Cu 24:Qua trung im M ca cnh AB ca tam gic ABC k ng thng song song vi BC, ng thng ny ct AC ti N. Khi , ta c AN CN.( Nhp kt qu so snh thch hp vo trng). Cu 25:Gi tr ca biu thc vi v l A= . Cu 26:Cho tam gic ABC c . V pha ngoi tam gic ABC dng cc tam gic u ABE v ACF ri dng hnh bnh hnh AEDF. S o bng . Cu 27: Gi tr ca biu thc vi v l B= . ___________________o0o___________________ Mi thy c v cc bn vo http://thiviolympic.com c tt c cc thi Violympic Gii ton trn mng nm hc 2014 -1015 Hay tt c cc thng tin – hng dn gii mi nht ca lp hc ny Thy c v cc bn ti min ph ti liu ny vi mc ch gio dc nhng tuyt i khng sao chp pht tn vi mi mc ich khc. Nu c nhn t chc no vi phm iu ny. Chng ti s gi in trc tip n ni ch qun v truy cu trch nhim hnh s theo Lut bn quyn hin hnh. Tuyn tp thi Violympic trn mng c ti http://thiviolympic.com

Viết một bình luận