Đề Thi Viên Chức Ngành Giáo Dục, Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Viên Chức 2021

bocdau.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành giáo dục năm 2020 gồm 871 câu hỏi, đáp án tập trung vào các chuyên đề sau:

– Luật  Giáo dục 2019;

(Chúng tôi còn cung cấp bộ câu hỏi thi giáo viên cho từng cấp học như Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Liên hệ kesitinh355

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đang xem: đề thi viên chức ngành giáo dục

– Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non ;

–  Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

–  Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

*

Trắc nghiệm thi viên chức ngành giáo dục

3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non

Câu 1. Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình nào dưới đây?

a) công lập, dân lập b) công lập, tư thục. c) công lập, dân lập và tư thục.

Đáp án C

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể)

Câu 2. Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ bao nhiêu tuổi?

a) ba tháng tuổi đến sáu tuổi

b) mười hai tháng tuổi đến sáu tuổi

c) sáu tháng tuổi đến sáu tuổi

Đáp án A

Câu 3. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh   thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với?

a) nhà trường, nhà trẻ.

b) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

c) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

4. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Câu 1. Trường tiểu học là?

a) cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục , có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Đề Xuất Chào Hàng Cạnh Tranh Mới Nhất Năm 2021, Mẫu Hồ Sơ Chào Hàng Cạnh Tranh Mua Sắm Hàng Hóa

Đáp án B

Câu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là?

a) Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng

c) Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

5. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Câu 1. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu tuổi so với tuổi quy định

a) 2 tuổi b) 3 tuổi c) 4 tuổi

Đáp án B

Câu 2. Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?

a) 01 lần b) 02 lần c) 03 lần

Đáp án B

7. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 1. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học là bao nhiêu tháng

a) 9 tháng b) 10 tháng c) 12 tháng

Đáp án C

Câu 2. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng là bao nhiêu tháng

a) 9 tháng b) 10 tháng c) 12 tháng

Đáp án A

Câu 3. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp là bao nhiêu tháng

a) 3 tháng b) 6 tháng c) 9 tháng

Đáp án B

Câu 4. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật có được tính vào thời gian tập sự hay không?

a) Có b) Không c) Tùy từng cơ quan

Đáp án B

8. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi chủ quan của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

b) Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi chủ quan của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

c) Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trả toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, hoàn trả.

Xem thêm: Phấn Đấu Rèn Luyện Của Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, 4 Mẫu Bài Thu Hoạch Lớp Đảng Viên Mới

Đáp án C

Câu 2. Trường hợp thiệt hại xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì viên chức liên quan khôngcó phải chịu trách nhiệm bồi thường, hoàn trả không?

a) Có b) Không c) Do thủ trưởng cơ quan quyết định

Đáp án B

Câu 3. Căn cứ kiến nghị của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp ra quyết định yêu cầu viên chức bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả; trong quyết định phải ghi rõ mức, phương thức và thời hạn bồi thường, hoàn trả.

a) 10 ngày b) 15 ngày c) 20 ngày

Đáp án A

Câu 1. Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa II thông qua tại Hội nghị lần thứ mấy?

a) III b) IV c) V d) VI

Đáp án D

Câu 2. Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương khóa II ban hành ngày tháng năm nào?

Viết một bình luận