đề thi toán tiếng anh lớp 1

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các em học sinh lớp 1 cùng thử sức với bộ Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1. Tham gia giải đề thi trong BST các em sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh và kỹ năng giải Toán, học thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực toán học.

Đang xem: đề thi toán tiếng anh lớp 1

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 – 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 – 2016 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2016 – 2017

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 2: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 3: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 4: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 5: Compare the number of things in the two groups.

Xem thêm: Biên Bản Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Trong Chi Bộ, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Đảng Viên

*

Câu 6: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 7: How many hats are there?

*

Câu 8: How many books are there?

*

Câu 9: How many pencils are there?

*

Câu 10: How many chickens are there?

*

Câu 11: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 12: Compare the number of things in the two groups.

*

Câu 13: How many dolls are there?

*

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

a) 8 b) 10 c) 9 d) 6
Câu 5: Choose the suitable number to fill in the box:
7 → 8 → □ → 10

a) 6 b) 9 c) 8 d) 7

Câu 6: Choose the suitable number to fill in the box:
6 → 7 →□ → 9

a) 7 b) 8 c ) 5 d) 9

Câu 7: Choose the suitable number to fill in the box: □ > 9

a) 10 b) 2 c) 7 d) 9

Câu 8: Choose the suitable number to fill in the box:□ > 7

a) 6 b) 10 c) 2 d) 7

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4

Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: < Câu 2: < Câu 3: < Câu 4: = Câu 5: <

Câu 6: > Câu 7: 6 Câu 8: 10 Câu 9: 8

Câu 10: 5 Câu 11: > Câu 12: > Câu 13: 9

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: > Câu 2: = Câu 3: = Câu 4: c

Câu 5: b Câu 6: b Câu 7: a Câu 8: b

Bài thi số 3: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

Câu 1: 10 < 3 < 8 < 9 < 7 < 5 < 1 < 4 < 6 < 2

Câu 2: 4 < 5 < 7 < 1 < 8 < 2 < 10 < 9 < 6 < 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 – 2016

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

*

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Add:

*

Question 2: Add:

*

Question 3: Add:

*

Question 4: Add:

Question 5: Calculate:

Question 6: Calculate:

Question 7: Calculate:

Question 8: Calculate:

Question 9: Fill the missing number in the blank

10 + 5 < 18 – ………… < 11 + 6

Question 10: How many circles are there in the figure?

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: Add:

a. 6 b. 7 c. 5 d. 8

Question 2: Add:

a. 8 b. 7 c. 5 d. 6

Question 3: Add:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 6

Question 4: Add:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 8

Question 5: Calculate:

a. 2 b. 1 c. 3 d. 0

Question 6: Calculate:

a. 15 b. 13 c. 16 d. 14

Question 7: Calculate:

a. 8 b. 7 c. 9 d. 10

Question 8: Calculate:

a. 6 b. 4 c. 7 d. 5

Question 9: What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations.

Xem thêm: modun 17 tieu hoc

a. 9 and 2 b. 9 and 3 c. 7 and 4 d. 8 and 3

Question 10: The star is inside how many circles?

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (8); (2) = (3); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (9)

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 9

Question 2: 9

Question 3: 10

Question 4: 7

Question 5: 0

Question 6: 3

Question 7: 9

Question 8: 6

Question 9: 2

Question 10: 12

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: b

Question 2: a

Question 3: b

Question 4: c

Question 5: b

Question 6: a

Question 7: d

Question 8: d

Question 9: b

Question 10: a

Viết một bình luận