đề thi sql server có đáp án

Đang xem: đề thi sql server có đáp án

M͓̳̳̤̙ư͓̻̻͈ͅa̡̭͈̠ͅ ̩̮̗̝͜B͇̙͔̘̙ê͚̹̤̹̖n͍̪͔̮̙ ̖͕̠̯̜E͍̳̹͖̬m̢̟̣̟͔
Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 46 (30 trang)

Tài liệu liên quan

Đề thi sql server có đáp án
Đề thi sql server có đáp án 30 13,918 46

Đề thi HSG 12 có đáp án 6 903 3

de thi vao 10 co dap an 1 775 1

7.De thi vao 10 (co dap an) 4 797 7

De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an) 4 792 1
Tuyển tập các đề thi tốt nghiệp có đáp án rất hay đã sưu tầm và chọn lọc
Tuyển tập các đề thi tốt nghiệp có đáp án rất hay đã sưu tầm và chọn lọc 29 981 1

Đề thi thử ĐH(có đáp án) 6 951 7

Đề thi chương hidrocacbon(co dap án) 6 664 3

Đề thi đại học có đáp án số 5 4 663 1

25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN 110 553 0

25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN 111 481 0

Đề thi thử hot có đáp án 7 514 0

32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010 23 642 1

32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010 23 569 0

Đề thi thử ĐH (có đáp án) của Cục khảo thí 5 478 0

15 de thi thu DH (co dap an).Rat hay 52 525 1

150 de thi vao 10 co dap an 281 988 15

BO DE THI LOP 10(Có đáp án) 1 772 1

7 de thi vao 10 co dap an 38 559 0

Bo de thi HSG Ly co dap an 26 717 4

TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KỲ MÔN SQL, create database, create table, create view, create proceduces, đề thi sql có đáp án, đề thi sql có lời giải, đề thi sql, đề thi sql server có lời giải, đề thi sql server có lời giải <...>… Ho+Ten,NgaySinh,PhongThi,TongDiemThi = SUM(DiemThi) from ThiSinh ts, DiemMonThi dmt where ts.MSTS = dmt.MSTS group by dmt.MSTS,Ho,Ten,PhongThi,SBD,NgaySinh order by PhongThi,SBD go Cau4 create trigger utrig_ThiSinh on ThiSinh for update as declare

SoTS > 25 begin print “Loi: So thi sinh vuot qua 25!!!”… TenMon) Tân từ: Mỗi môn học một mã số (MaMH) là một số nguyên phân biệt, tên môn học (TenMon) CREATE TABLE MONHOC ( MAMH INT PRIMARY KEY, TENMON NVARCHAR(50), ) KetQua(MaHV, MaMH, LanThi, Diem) Tân từ: Mỗi học viên (MaHV) thể học nhiều môn (MaMH) Mỗi môn học thể thi nhiều lần (LanThi), mỗi lần thi được đánh số thứ tự từ 1 trở đi và ghi nhận điểm thi (Diem) của các lần thi đó CREATE TABLE KETQUA… references MonThi(MSMon), DiemThi real, primary key(MSTS,MSMon) ) go Cau2 alter table ThiSinh add constraint uni_SBD unique(SBD) alter table DiemMonThi add constraint chk_Diem check(DiemThi between 0 and 10) go Cau3 a create view vwBoThi as select * from ThiSinh where MSTS not in (select MSTS from DiemMonThi) go b create view vwKetQuaThi as select top 100 percent SBD,HoTen = Ho+Ten,NgaySinh,PhongThi,TongDiemThi… lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ học viên A thi môn học M ba lần thì lần thi cuối cùng là 3) và điểm của lần thi cuối cùng đó CREATE VIEW vwKetQuaCuoi AS SELECT MAHV,MAMH,MAX(LANTHI) AS LTC,DIEM FROM KETQUA GROUP BY MAHV,MAMH,MAX(LANTHI),DIEM GO Câu 4: Tạo trigger Insert cho table KetQua dùng điền tự động số thứ tự lần thi khi thêm điểm thi một môn học của một sinh viên Ví dụ học viên A đã thi. .. MSDH =
MSDH Thuc thi declare
Tong int exec sp_TongSLH 3,
Tong output print
Tong create database QuanLyThi go use QuanLyThi go create table ThiSinh ( MSTS int primary key, Ho nvarchar(50), Ten nvarchar(50), NgaySinh smalldatetime, SBD int, PhongThi nvarchar(50) ) go create table MonThi ( MSMon int primary key, TenMon nvarchar(50) ) go create table DiemMonThi ( MSTS int references ThiSinh(MSTS), MSMon… BETWEEN 0 AND 10) Câu 3: Tạo View: a) Tạo view vwLanThiCuoi dùng liêt kê danh sách lần thi cuối cùng của các học viên gồm: Mã số sinh viên, mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ học viên A thi môn học C ba lần thì lần thi cuối cùng là 3) GO CREATE VIEW vwLanThiCuoi AS SELECT MAHV,MAMH,MAX(LANTHI) AS LTC FROM KETQUA GROUP BY MAHV,MAMH,MAX(LANTHI) GO b) Tạo view vwKetQuaCuoi dùng liêt kê danh… MAHV INT REFERENCES HOCVIEN(MAHV), MAMH INT REFERENCES MONHOC(MAMH), LANTHI TINYINT, DIEM TINYINT, CONSTRAINT pk_KETQUA PRIMARY KEY (MAHV,MAMH,LANTHI) ) Câu 2: Khai báo bổ sung các ràng buộc sau: a) Lần thi (LanThi) trong table KetQua giá trị mặc định là 1 ALTER TABLE KETQUA ADD CONSTRAINT df_LANTHI DEFAULT 1 LANTHI b) Điểm thi (Diem) trong table KetQua được chấm theo thang điểm 10 ALTER TABLE KETQUA… thi môn học M hai lần thì lần thi mới thêm vào phải là 3 CREATE TRIGGER itrg_LANTHI ON KETQUA INSTEAD OF INSERT AS GO Câu 5: Viết thủ tục hoặc hàm liệt kê kết quả thi các môn của một học viên khi biết mã số của học viên (MaHV) gồm các thông tin: mã số môn học, lần thi, điểm thi Trong đó, mã số học viên là giá trị input CREATE PROC spKetQuaThi(
MAHV INT) AS SELECT MAMH,LANTHI,DIEM FROM KETQUA WHERE MAHV=
MAHV… liệu quản lý kết quả học tập của học sinh chứa 3 table Viết lệnh tạo các table với các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại được nêu trong tân từ Kiểu dữ liệu của các Fields là tự chọn theo ngữ nghĩa 1- HocSinh(MSHS, Ho, Ten, TenLop, STTSoDiem) Tân từ: Mỗi học sinh một mã số (MSHS) là một số nguyên phân biệt, họ (Ho), tên (Ten), học ở một lớp (TenLop) và số thứ tự học sinh ghi trong sổ điểm lớn… MonHoc(MSMon, TenMon, HeSoMon) Tân từ: Mỗi môn học mã số là số nguyên phân biệt (MSMon) tên môn học (TenMon) và hệ số môn học (HeSoMon) dùng để tính điểm trung bình các môn của một học sinh CREATE TABLE MONHOC ( MSMON INT PRIMARY KEY, TENMON NVARCHAR(50), HESOMON TINYINT ) 3- DiemTBMCN(MSHS, MSMon, DTBMon) Tân từ: Ở mỗi môn học (MSMon), mỗi học sinh (MSHS) một điểm trung bình cả năm của môn học đó . d.MSSV,d.MSMon,LanThiCuoi,Diem from DiemThi d inner join vwLanThiCuoi v on d.MSSV=v.MSSV and d.MSMon=v.MSMon and d.LanThi=v.LanThiCuoi GO Cách khác create view vwDiemThiCuoi1 as select MSSV,MSMon,lanthi,diem from diemthi d1 where. a) Lần thi (LanThi) trong table KetQua có giá trị mặc định là 1 ALTER TABLE KETQUA ADD CONSTRAINT df_LANTHI DEFAULT 1 LANTHI b) Điểm thi (Diem) trong table KetQua được chấm theo thang điểm. dưới*/ create database QuanLyTranDau on primary (name=QuanLyTranDau, filename='D:Hoc_tap SQL Thi_ 60%QuanLyTranDau.mdf', size=5,maxsize=50,filegrowth=2) log on(name=QuanLyTranDau_log,filename='D:Hoc_tap SQL Thi_ 60%QuanLyTranDau_log.ldf',
– Xem thêm –

Xem thêm: Đề thi sql server có đáp án, Đề thi sql server có đáp án, Đề thi sql server có đáp án

Từ khóa liên quan

đề sql server có đáp án đề thi vật lý có đáp án đề thi thử 2010 có đáp án đề thi hóa học có đáp án đề thi toán a2 có đáp án đề thi toeic 2011 có đáp án đề thi triết học có đáp án đề thi vật lý có đáp án chi tiết các đề thi toeic 2012 có đáp án download đề thi toeic 2013 có đáp án đề thi thử hóa có đáp án 2013 đề thi thử hóa có đáp án chi tiết đề thi thử hóa có đáp án đề thi thử lý có đáp án đề thi thử toeic có đáp án xác định các nguyên tắc biên soạn điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha

Tài liệu liên quan

Đề thi sql server có đáp án
Đề thi sql server có đáp án 30 13,918 46
Đề thi HSG 12 có đáp án
Đề thi HSG 12 có đáp án 6 903 3
de thi vao 10 co dap an
de thi vao 10 co dap an 1 775 1
7.De thi vao 10 (co dap an)
7.De thi vao 10 (co dap an) 4 797 7
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an) 4 792 1
Tuyển tập các đề thi tốt nghiệp có đáp án rất hay đã sưu tầm và chọn lọc
Tuyển tập các đề thi tốt nghiệp có đáp án rất hay đã sưu tầm và chọn lọc 29 981 1
Đề thi thử ĐH(có đáp án)
Đề thi thử ĐH(có đáp án) 6 951 7
Đề thi chương hidrocacbon(co dap án)
Đề thi chương hidrocacbon(co dap án) 6 664 3
Đề thi đại học có đáp án số 5
Đề thi đại học có đáp án số 5 4 663 1
25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN
25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN 110 553 0
25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN
25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN 111 481 0
Đề thi thử hot có đáp án
Đề thi thử hot có đáp án 7 514 0
32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010
32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010 23 642 1
32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010
32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010 23 569 0
Đề thi thử ĐH (có đáp án) của Cục khảo thí
Đề thi thử ĐH (có đáp án) của Cục khảo thí 5 478 0
15 de thi thu DH (co dap an).Rat hay
15 de thi thu DH (co dap an).Rat hay 52 525 1
150 de thi vao 10 co dap an
150 de thi vao 10 co dap an 281 988 15
BO DE THI LOP 10(Có đáp án)
BO DE THI LOP 10(Có đáp án) 1 772 1
7 de thi vao 10 co dap an
7 de thi vao 10 co dap an 38 559 0
Bo de thi HSG Ly co dap an
Bo de thi HSG Ly co dap an 26 717 4
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận