Đề Thi Môn Quản Trị Dự Án Có Lời Giải, Đề Thi Mẫu Quản Trị Dự Án Đầu Tư Và Bài Giải

Đề thi quản trị dự án bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức về các dự án kinh doanh, công việc, xây dựng… tài liệu đã được biên soạn rất chỉnh chu và công phu, tóm lược đầy đủ các kiến thức về dự án để học viên có thể nắm vững bước vào kì thi hoặc kì kiểm tra.

Đang xem: đề thi môn quản trị dự án có lời giải

*

Đề ThiQUẢN TRỊ DỰ ÁN 1 Đề 1:Question 1Phát biểu nào sau đây là đúng về hiến chương dự ánChọn một câu trả lời a. Liệt kê các trách nhiệm của hội đồng lựa chọn dự án b. Mô tả tiến độ dự án c. Cho phép bắt đầu công việc dự án d. Có chứa các ước lượng chi phí cho mỗi công việcQuestion 2Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trịdự ánChọn một câu trả lời a. Nhà quản trị chức năng thường theo định hướng phân tích nên phải giỏi hơn về kỹ năng phân tích b. Nhà quản trị dự án thường phải điều phối,quản lý công việc của nhiều chuyên gia khác nhau trong dự án c. Nhà quản trị DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ năng tổng hợp cao d. Nhà quản trị chức năng thường phải theo cách tiếp cận hệ thốngQuestion 3Yếu tố nào sau đây không phải là một hoạt động đặc thù của nhà quản trị dự ánChọn một câu trả lời a. Lập các kế hoạch cho DA b. Kiểm soát công việc dự án c. Hoàn thành các mốc thời gian quan trọng d. Lập kế hoạch tiến độ cho dự ánQuestion 4Một ví dụ của Dự án:Chọn một câu trả lời a. Triển khai một tiến trình hay thủ tục mới trong công ty b. Xây dựng một tòa nhà c. Thiết kết một loại xe hơi mới d. Tất cả các yếu tố trênQuestion 5Ưu điểm của hình thức quản trị theo dự án:Chọn một câu trả lời a. Thích ứng với khách hàng và môi trường b. Có thể nhận dạng và điều chỉnh các vấn đề ngay từ đầu 2 c. Đưa ra các quyết định đúng lúc về các cân nhắc giữa những mục tiêu mâu thuẫn về thời gian, chi phí, thành quả của dự án d. Tất cả các câu trênQuestion 6Cá nhân nào quan trọng nhất đối với một dự ánChọn một câu trả lời a. Nhà tài trợ b. Khách hàng c. CEO d. Quản trị viên dự ánQuestion 7Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 DA. Chi phí của việc lựa chọn DA này mà không chọnDA kia được gọi là:Chọn một câu trả lời a. Chi phí cơ hội b. Chi phí cố định c. Chi phí trực tiếp d. Tỷ suất chi phí lợi íchQuestion 8Cách thức xác định công thức rút ngắn thời gian thực hiện DAChọn một câu trả lời a. Bằng thời gian cần rút ngắn cộng thời gian tiến trình tới hạn, tổng chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn b. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn c. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian ngoài tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn d. Bằng thời gian cần rút ngắn nhân thời gian tiến trình tới hạn, tích chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạnQuestion 9Sản phẩm cuối cùng của hoạch định phạm vi là:Chọn một câu trả lời a. Hiến chương dự án b. Bản mô tả phạm vi chi tiết c. Danh sách công việc d. WBSQuestion 10Hai hướng mà bạn có thể xử lý chi tiêu cho mục đích thuế?Chọn một câu trả lời a. Sử dụng vốn và khấu hao 3 b. Chi phí chìm và chi phí c. Chi phí và vốn hoạt động d. Chi phí và sử dụng vốnQuestion 11Khởi sự dự án gồm các công việc nào sau đâyChọn một câu trả lời a. Phối hợp các nguồn lực để hoàn tất công việc dự án b. Sắp xếp trình tự các công việc dự án c. Thông qua dự án và cho phép công việc được bắt đầu d. Phân công công việc cho các thành viên nhóm dự ánQuestion 12Các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trong DAChọn một câu trả lời a. Bắt đầu – bắt đầu, kết thúc-bắt đầu, kết thúc-kết thúc, và bắt đầu – kết thúc b. Bắt đầu – bắt đầu, kết thúc-bắt đầu, kết thúc sớm -kết thúc muộn, và bắt đầu – kết thúc c. Bắt đầu – bắt đầu, kết thúc muộn -bắt đầu sớm, kết thúc-kết thúc, và bắt đầu – kết thúc d. Bắt đầu sớm – bắt đầu muộn, kết thúc-bắt đầu, kết thúc-kết thúc, và bắt đầu – kết thúcQuestion 13Sự thay đổi lãi suất cơ bản ảnh hưởng đến nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp vềnhóm các yếu tốChọn một câu trả lời a. trung gian b. nhà cung cấp c. kinh tế d. văn hoá – xã hộiQuestion 14Xây dựng hiến chương dự án là công việc thuộc bướcChọn một câu trả lời a. Hoạch định phạm vi b. Xác định dự án c. Nghiên cứu khả thi d. Tuyên bố sự tồn tại DAQuestion 15Việc lập ra báo cáo và ra quyết định trong cơ cấu tổ chức DA chức năng thường:Chọn một câu trả lời a. tương tự như trong cơ cấu tổ chức DA theo ma 4 trận b. từ nhà quản trị truyền thông đến các phòng ban c. được thực hiện thông qua các phòng ban các cấp d. chỉ được thực hiện tại văn phòng DAQuestion 16Cần các yếu tố đầu vào nào để xây dựng báo cáo phạm vi và các kế hoạch quản lýphạm vi trừChọn một câu trả lời a. Giả dịnh và ràng Question 17 buộc Muốn rút ngắn thời gian thực hiện DA trong PERT cần b. Kế hoạch dự án Chọn một câu trả lời c. Mô tả sản phẩm a. Bổ sungương n ựực trên tiến trình tới hạn nguồ d l án d. Hiến ch b. Rút ngắn thời gian các công việc trên tiến trình tới hạn c. Rút ngắn thời gian các công việc ngoài tiến trình tới hạn d. Tăng thêm chi phíQuestion 18___________xác định những gì mà sản phẩm của dự án sẽ thực hiện. Yêu cầu chứcnăng tập trung vào vấn đề người sử dụng cuối cùng sẽ tương tác với sản phẩm nhưthế nào.Chọn một câu trả lời a. Yêu cầu quản lý b. Yêu cầu Kinh doanh c. Yêu cầu Chức năng d. Yêu cầu Kỹ thuậtQuestion 19Nhược điểm lớn nhất của của hình thức tổ chức theo ma trận:Chọn một câu trả lời a. Không cân đối được nguồn lực vì phải san sẻ giữa các dự án khác nhau b. Xuất hiện các ý muốn kéo dài dự án c. Không ưu tiên cho kết quả cuối cùng của dự án d. Tranh chấp quyền lực giữa nhà quản trị chức năng (FM) và nhà quản trị DA (PM)Question 20Những nguồn lực cơ bản cần hoạch định ngân sách làChọn một câu trả lời a. Vật tư (nguyên vật liệu, năng lượng- nhiên liệu…, và thiết bị) và nguồn nhân lực b. Nguyên vật liệu và nguồn nhân lực c. Nguyên vật liệu, năng lượng- nhiên liệu…, và thiết bị d. Máy móc thiết bị và nguồn nhân lực 5Question 21 Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của a. Chiến dịch quảng cáo ngành quản trị dự án là b. Vận hành nhà máy thủy Kiến thức con người mở rộng đã I. điện làm gia tăng số lượng các chuyên ngành c. Viết phần mềm Nhu cầu gia tăng không ngừng về II. d. Tổ chức sinh nhật các sản phẩm và dịch vụ phức hợp và đượcchuyên biệt hóa Hoạt động Kinh doanh đã phát triển ở quy mô toàn cầuIII. Cạnh tranh đòi hỏi các công ty phải liên tục đưa ra sản phẩm mớiIV.Chọn một câu trả lời a. Chỉ I, II, III, IV b. Chỉ I, II, III c. Chỉ I, II, IV d. Chỉ IQuestion 22Các phần chính của 1 DA vay vốn ngân hàng bao gồmChọn một câu trả lời a. Xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục b. Thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục c. Chương mở đầu, căn cứ pháp lý, xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật d. Chương mở đầu, căn cứ pháp lý, xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục Question 23 a. Max b. Không xác định Thời gian dự trữ của các công việc trên tiến trình tới hạn có giá trị c. Min Chọn một câu trả lời d. ZeroQuestion 24Hoạt động nào sau đây không được xem là dự ánChọn một câu trả lờiQuestion 25Các khoản mục trong bảng xác định dòng tiền DAChọn một câu trả lời a. Dòng tiền vào DA, dòng tiền ra DA, dòng tiền DA, thuế (nếu có) và dòng tiền ròng của DA b. Dòng tiền vào DA, dòng tiền ra DA, thuế (nếu có) và dòng tiền ròng của DA c. Dòng tiền vào DA, dòng tiền ra DA, và dòng tiền ròng của DA d. Dòng tiền vào DA, dòng tiền ra DA và dòng tiền DAQuestion 26Các khoản mục trong bảng trả nợ ngân hàng có thể theo thứ tựChọn một câu trả lời a. Giá trị ban đầu, khấu hao, khấu hao tích luỹ, đầu tư tăng thêm và giá trị còn lại 6 b. Giá trị ban đầu, khấu hao tích luỹ, giá trị còn lại và đầu tư tăng thêm c. Số dư đầu năm, lãi, trả nợ (trả gốc, lãi), nợ phát sinh trong năm và số dư nợ cuối năm d. Giá trị ban đầu, khấu hao, khấu hao tích luỹ và giá trị còn lạiQuestion 27Hoạch định tổ chức và thu nhận nhân viên trong giai đoạn nào của tiến trình DAChọn một câu trả lời a. Thực hiện b. Khởi sự DA c. Kết thúc d. Hoạch địnhQuestion 28Nếu PV = 5,000, AC = 5,500, & EV = 4,500, CPI là bao nhiêu?Chọn một câu trả lời a. 1.2 b. 82 c. 500 d. – 1,000Question 29Một loạt các công việc nhằm tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất trong mộtthời hạn nào đó được mô tả đúng nhất bởi thuật ngữChọn một câu trả lời a. Một chương trình b. Một dự án c. Một đơn vị công việc d. Một nhiệm vụQuestion 30PERT được hiểu là:Chọn một câu trả lời a. Sơ đồ GANTT b. Kĩ thuật thẩm định và đánh giá theo chương trình c. Xây dựng biểu đồ d. Kĩ thuật lập kế hoạch tiến độQuestion 31Mục đích cơ bản của phương pháp quản trị DA là gì?Chọn một câu trả lời a. Quản trị tạo ra các quyết định b. Hướng dẫn nhóm DA xuyên suốt tiến trình thực hiện DA c. Thoả mãn các nhà kiểm toán khi DA kết thúc 7 d. Chỉ rõ sự bố trí của tổ chứcQuestion 32Chi phí trực tiếp là gì?Chọn một câu trả lời a. Chúng được cố định b. Chúng là chi phí biến đổi c. Chi phí trực tiếp tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của sản phẩm d. Chi phí trực tiếp có thể được ước lượng chính xácQuestion 33Khi chia dự án xây dựng nhà ở thành các bộ phận: Nề , điện nước, hoàn thiện v.v.Chọn một câu trả lời a. Bộ phận chức năng b. Tiếp cận tổ chức c. Tiến trình d. Bộ phận vật lýQuestion 34Biện pháp hạn chế rủi ro trong đầu tưChọn một câu trả lời a. Đa dạng hoá đầu tư b. Bảo hiểm c. Hạn chế thông tin bất cân xứng (chấp nhận chi phí sàn lọc và giám sát) d. Tất cả các câu trênQuestion 35Các giai đoạn của chu kì sống dự ánChọn một câu trả lời a. Giới thiệu, phát triển, bão hoà và suy thoái b. Khởi sự, lập kế hoạch, triển khai và kết thúc c. Khởi sự, thực hiện, bão hoà và kết thúc d. Bắt đầu, phát triển, bão hoà và kết thúcQuestion 36Mức độ sẵn sàng của các nguồn lực càng _______thì càng hỗ trợ cho việc xây dựngmột dự án theo hình thức ___________Chọn một câu trả lời a. Thấp, chức năng b. Thấp, ma trận c. Cao, thuần túy d. Cao, chức năngQuestion 37Các chỉ tiêu thường dùng để đo lường rủi ro trong đầu tư 8Chọn một câu trả lời a. Lợi nhuận, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên b. Phương sai và hệ số biến thiên c. Giá trị kì vọng, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên d. Biến động thị trường và hệ số biến thiênQuestion 38Phát triển nhóm trong giai đoạn nào của tiến trình DAChọn một câu trả lời a. Hoạch định b. Khởi sự DA c. Kiểm soát d. Thực hiệnQuestion 39Hai cách thường dùng để tính khấu hao làChọn một câu trả lời a. Khấu hao nhanh và khấu hao đường thẳng b. Chi phí chìm và khấu hao đường thẳng c. Tuyến tính và khấu hao đường thẳng d. Chi phí và khấu hao nhanhQuestion 40Chu kì sống của 1 dự án được phân chia thànhChọn một câu trả lời a. 3 gian đoạn b. 5 gian đoạn c. 4 giai đoạn d. 6 gian đoạnQuestion 41Giá vốn hàng bán trong báo cáo thu nhập DA có thể xác địnhChọn một câu trả lời a. Tổng chí phí trực tiếp + khấu hao b. Tổng chi phí kinh tế c. Tổng chi phí d. Tổng chi phí gián tiếpQuestion 42Những phát biểu nào sau đây là không đúng về sự lựa chọn dự án trong doanh nghiệpChọn một câu trả lời a. Dự án phải nhằm hiện thực hóa chiến lược của công ty 9 b. Dự án được lựa chọn phải căn cứ vào sứ mệnh của doanhnghiệp c. Dự án phải được lựa chọn căn cứ trên mức độ đáp ứng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp d. Dự án phải được lựa chọn để tối đa hóa lợi nhuận của công tyQuestion 43Điểm : 1Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4năm sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35.Với suất chiết khấu r=12%/năm, NPV của dự ánChọn một câu trả lời a. 60.95 b. 63.92 c. 67.04 d. 52.84Question 44Khách hàng yêu cầu một phần mềm để giúp tất cả các bộ phần đều nắm rõ đượcthông tin về tồn kho, đó là ví dụ về yêu cầuChọn một câu trả lời a. Kỹ thuật b. Kinh doanh c. quản lý d. Chức năngQuestion 45Ví dụ nào sau đây không phải là mô hình lựa chọn dự ánChọn một câu trả lời a. Mô hình phân tích lợi ích/chi phí b. Ước lượng từ trên xuống c. Mô hình cho điểm d. Mô hình NPVQuestion 46Một ước lượng điều chỉnh các sai sót và thường được sử dụng để kiểm tra trong giaiđoạn khởi sự của DA là:Chọn một câu trả lời a. Ước lượng ban đầu (Preliminary) b. Ước lượng chuyên gia (Conceptual) c. Ước lượng chính xác (Definitive) d. Ước lượng sơ bộ (Order of magnitude)Question 47Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4năm sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35.Tỷ suất thu hồi nội bộ làChọn một câu trả lời 10 a. 19,5% b. 21% c. 20% d. 20,3%Question 48Điểm : 1Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4năm sau đó là 600,250,150,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35.Với suất chiết khấu r=12%/năm, NPV của dự ánChọn một câu trả lời a. 67.04 b. 52.84 c. 66.67 d.

Đọc thêm  Mẫu 5A-Shđ - Phiếu Xin Ý Kiến Chi Ủy Nơi Cư Trú Sinh Hoạt 76

Xem thêm: đạo đức của giáo viên mầm non trong giáo dục trẻ mầm non

Xem thêm: Đề Thi Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, Giao Tiep Trong Kinh Doanh

63.92Question 49Các công cụ cần thiết để hoạch định nguồn lực DAChọn một câu trả lời a. Ý kiến chuyên gia, xác định các phương pháp thay thế và ước lượng từ dưới lên b. Ý kiến chuyên gia, xác định các phương pháp thay thế và sử dụng phần mềm DA c. Kĩ thuật Delphi, xác định các phương pháp thay thế và sử dụng phần mềm DA d. Ý kiến chuyên gia, xác định từ từ và sử dụng phần mềm DAQuestion 50Các quan điểm trong việc thẩm định tài chính DAChọn một câu trả lời a. Quan điểm chủ sở hữu b. Quan điểm chủ đầu tư c. Quan điểm kinh tế d. Tất cả các câu trênQuestion 51Các điểm nào sau đây không được xem như là thuộc tính của một dự ánChọn một câu trả lời a. Chỉ dùng cho các mục đích bên trong b. Có mục tiêu được xác lập c. Có một khởi đầu và kết thúc rõ rệt d. Chưa bao giờ được thực hiện trước đâyQuestion 52Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4năm sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35.Với suất chiết khấu r=10%/năm, NPV của dự án 11Chọn một câu trả lời a. 53.92 b. 60.95 c. 67.04 d. 63.92Question 53Nếu dự án được tổ chức theo hình thức ma trận thì sẽ chịu trách nhiệm về:Chọn một câu trả lời a. Chất lượng kỹ thuật của dự án b. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực chuyên môn hóa c. Tuyển dụng, huấn luyên, đào tạo, đánh giá, chịu trách nhiệm phát triển năng lực của tổ chức d. Tất cả đều đúngQuestion 54Một dự án có NPV = 0 có nên đầu tưChọn một câu trả lời a. Không, vì DA này có lợi nhuận thấp hơn lãi suất ngân hàng b. Có thể chấp nhận, vì khi xác định suất chiết khấu DA đã có tính đến chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu c. Có, vì DA này đã tính đến chi phí cơ hội của người chủ d. Không, vì DA này không có lợi nhuậnQuestion 55Tỷ suất thu hồi nội bộ:Chọn một câu trả lời a. Là một phương pháp ước lượng b. Là một phương pháp điều chỉnh DA cơ bản c. Một phần của phân tích giá trị thu được d. Là một phương pháp điều chỉnh DA phức tạp (tính tại NPV = 0)Question 56Các chức năng quản trị dự ánChọn một câu trả lời a. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông b. Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông c. Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí và quản trị chất lượng d. Cả b và cQuestion 57Đặc tính được xem là tiêu chuẩn để tuyển chọn nhà quản trị DAChọn một câu trả lời a. Uy tín, nhạy cảm, kinh nghiệm b. Chín chắn, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả năng chế ngự stress c. Uy tín, nhạy cảm, hoà đồng, khả năng chế ngự stress 12 d. Uy tín, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả năng chế ngự stressQuestion 58Dự án càng quan trọng về mặt hiến lược đối với tổ chức thì càng nên được tổ chứcthành một đơn vị độc lập vì :Chọn một câu trả lời a. Tích hợp dự án thì sẽ làm nhu cầu sử dụng nguồn lực kém ổn định b. Tích hợp dự án thì không thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị cấp cao c. Tích hợp dự án thì làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực đối với tổ chức d. Tích hợp dự án vào tổ chức dưới hình thức ma trận hoặc chức năng thì sẽ làm gia tăng các rủi ro tổ chức do dễ xung đột với các bộ phận khácQuestion 59EAC là gì?Chọn một câu trả lời a. Số tiền chi tiêu hàng ngày b. Tương tự như BAC – PV c. Tổng số chi phí của DA d. Số tiến cần để hoàn thành DAQuestion 60Mức độ tự chủ của một dự án phụ thuộc vàoChọn một câu trả lời a. Vai trò và vị trí của PM b. Kiểm soát của PM đối với nguồn lực và các thủ tục, hệ thống kiểm soát đặc thù của dự án c. Dự án cần được tách biệt về không gian so với tổ chức mẹ d. Tất cả đều đúngQuestion 61Loại kỹ thuật ước lượng nào sử dụng các yếu tố để giải thích các yếu tố về qui mô?Chọn một câu trả lời a. Tương tự (Analogous) b. Tiến trình tới hạn (Critical path) c. Từ dưới lên trên (Bottom-up) d. Tham số (Parametric)Question 62Phương pháp cho điểm có trọng số để lựa chọn DA, gồm có:Chọn một câu trả lời a. 6 bước b. 3 bước c. 4 bước 13 d. 5 bướcQuestion 63Nội dung của khởi sự DA bao gồm:Chọn một câu trả lời a. Xác định nhu cầu DA, lập kế hoạch DA, Hiến chương DA và hoạch định phạm vi b. Xác định nhu cầu DA, lập và thẩm định DA (lựa chọn DA), triển khai DA c. Xác định nhu cầu DA, lập và thẩm định DA (lựa chọn DA), Hiến chương DA và hoạch định phạm vi d. Lập và thẩm định DA (lựa chọn DA), Hiến chương DA và hoạch định phạm viQuestion 64Khi nào thì nhà quản trị DA được phân công đến DA?Chọn một câu trả lời a. Khi các hợp đồng là được kí kết b. Một khi ngân sách được thiết lập c. Khi khởi sự DA d. Trong khoảng thời gian phân tích rủi roQuestion 65Ký thông qua hiến chương dự án thường là trách nhiệm củaChọn một câu trả lời a. Các nhóm hữu quan b. Nhà quản trị dự án c. Các nhà quản trị cấp cao d. Người tài trợ dự ánQuestion 66Tại sao việc thẩm định chính thức được thực hiện khi kết thúc mỗi giai đoạn của DA?Chọn một câu trả lời a. để xác định DA có đạt được mục tiêu hay không b. cho phép nhân viên có cơ hội hướng đến công việc kinh doanh khác c. đảm bảo điều việc phân bổ nguồn lực là hoàn thành d. Câu a và cQuestion 67Giám đốc tài chính đưa ra ý tưởng xây dựng một phần mềm quản trị rủi ro tài chính.Chọn một câu trả lời a. Đây là một ví dụ về loại mô hình phi định lượng b. Yêu cầu lãnh đạo c. Yêu cầu canh tranh d. Yêu cầu của hoạt độngQuestion 68 14Trong số các đối tượng hữu quan, ___________là người có thẩm quyền chính thức vàngười cuối cùng chịu trách nhiệm về dự ánChọn một câu trả lời a. Nhà quản trị DA b. Người tài trợ c. Khách hàng d. Nhóm dự ánQuestion 69Phân phát các thông tin cần thiết cho các bên liên quan trong giai đoạn nào của tiếntrình DAChọn một câu trả lời a. Khởi sự DA b. Hoạch định c. Kiểm soát d. Thực hiệnQuestion 70Sự bất đồng của những người hữu quan nên được giải quyết bởi:Chọn một câu trả lời a. Người điều phối DA b. Nhà quản trị chức năng c. Sự hổ trợ của khách hàng d. Chính phủQuestion 71Nhà quản trị DA có 3 nhóm quan tâm chính cần thông tin và có tác động đến thànhcông của dự án. Đó làChọn một câu trả lời a. Khách hàng, phòng tài chính và các phòng ban chức năng khác b. Khách hàng, nhóm dự án và người tài trợ c. Khách hàng, người sử dụng và người tài trợ d. Nhóm dự án, nhà thầu, người cung cấpQuestion 72Vốn hoạt động là gì:Chọn một câu trả lời a. Tài sản lưu động nhân nợ ngắn hạn b. Tài sản lưu động chia nợ ngắn hạn c. Tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn d. Tài sản lưu động cộng nợ ngắn 15 hạnQuestion 73Tất cả các yếu tố sau về nhóm hữu quan của dự án đều đúng trừChọn một câu trả lời a. Quản trị kỳ vọng của các nhóm hữu quan có thể khó khăn do các nhóm hữu quan thường có những mục tiêu khác nhau (thậm chí mâu thuẫn với nhau) b. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng ưu tiên cho khách hàng c. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng có hiệu quả về mặt chi phí và nhất quán với các mục tiêu của dự án d. Các nhóm hữu quan có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án và kết quả của nó.Question 74Dự án đặc trưng bởi tính mâu thuẫn không phải là do:Chọn một câu trả lời a. Nhà quản trị dự án thường mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm dự án b. Dự án thường cạnh tranh về nguồn lực với các dự án khác trong cùng tổ chức c. Dự án cạnh tranh nguồn lực và nhân sự với các tổ chức chức năng d. Các thành viên trong nhóm dự án thường mâu thuẫn với nhauQuestion 75Điều nào sau đây không phải là một trong các ràng buộc của dự ánChọn một câu trả lời a. Thời gian b. Chi phí c. Con người d. Thành quả Đề 2: Question 1Hoạch định chất lượng trong giai đoạn nào của tiến trình DAChọn một câu trả lời a. Khởi sự DA b. Hoạch định c. Kiểm soát d. Thực hiệnQuestion 2Yêu cầu cụ thể đặt ra đối với nhà quản trị DAChọn một câu trả lời a. Đảm bảo đủ các nguồn lực, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA 16 b. Giảm rủi ro, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA c. Quan hệ tốt với CEO, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA d. Đạt 3 ràng buộc của DAQuestion 3Dự án càng quan trọng về mặt hiến lược đối với tổ chức thì càng nên được tổ chứcthành một đơn vị độc lập vì :Chọn một câu trả lời a. Tích hợp dự án thì sẽ làm nhu cầu sử dụng nguồn lực kém ổn định b. Tích hợp dự án thì làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực đối với tổ chức c. Tích hợp dự án thì không thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị cấp cao d. Tích hợp dự án vào tổ chức dưới hình thức ma trận hoặc chức năng thì sẽ làm gia tăng các rủi ro tổ chức do dễ xung đột với các bộ phận khácQuestion 4Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 DA. Chi phí của việc lựa chọn DA này mà không chọnDA kia được gọi là:Chọn một câu trả lời a. Tỷ suất chi phí lợi ích b. Chi phí cố định c. Chi phí trực tiếp d. Chi phí cơ hộiQuestion 5Hạn chế khi sử dụng công thức NPV trong thẩm định tài chính DAChọn một câu trả lời a. Chỉ phụ thuộc vào khả năng người lập DA b. Quá phức tạp c. Phụ thuộc vào dự báo dòng ngân quỹ và cách thức xác định suất chiết khấu d. Quá đơn giảnQuestion 6Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4năm sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35.Với suất chiết khấu r=10%/năm, NPV của dự ánChọn một câu trả lời a. 53.92 b. 67.04 c. 60.95 d. 63.92Question 7 17Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4năm sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35.Tỷ suất thu hồi nội bộ làChọn một câu trả lời a. 20,3% b. 21% c. 20% d. 19,5%Question 8Tại sao nhà quản trị DA cần thích nghi với các ảnh hưởng từ tổ chức mẹ?Chọn một câu trả lời a. Bởi vì nhà quản trị DA không có quá nhiều quyền lực đối với DA b. Bởi vì các ảnh hưởng chỉ dẫn cách thức trong phối hợp thực hiện DA c. Bởi vì quyền lực nhà quản trị DA không đủ để thuyết phục các thành viên công lại trong tổ chức d. Tất cả các câu trênQuestion 9Trong một cuộc họp dự án, một thành viên nhóm đề nghị một thay đổi nằm ngoàiphạm vi của dự án. Nhà quản trị DA chỉ ra và nhấn mạnh rằng cần phải tập trung vàotất cả các công việc và chỉ các công việc cần thiết. Đây là một ví dụ củaChọn một câu trả lời a. Quản trị phạm vi b. Hiến chương dự án c. Phân chia công việc d. Phân chia phạm viQuestion 10Tiến trình DA theo các bước thực hiện sau:Chọn một câu trả lời a. Khởi sự, hoạch định, kiểm soát và kết thúc b. Khởi sự, hoạch định, thực hiện, kiểm soát và kết thúc c. Khởi sự, lập kế hoạch DA, triển khai, kiểm soát d. Khởi sự, lập kế hoạch DA, triển khai và kết thúcQuestion 11Phân chia các kết quả (sản phẩm) chính của dự án thành những thành phần nhỏ hơn,dễ quản lý hơn gọi làChọn một câu trả lời a. Kiểm tra phạm vi b. Hoạch định phạm vi c. Xác định phạm vi d. Xây dựng cấu trúc phân chia công việc (WBS) 18Question 12Kiểm soát tiến độ trong giai đoạn nào của tiến trình DAChọn một câu trả lời a. Khởi sự DA b. Hoạch định c. Kiểm soát d. Kết thúcQuestion 13Khi chia dự án xây dựng nhà ở thành các bộ phận: Nề , điện nước, hoàn thiện v.v.Chọn một câu trả lời a. Bộ phận chức năng b. Tiến trình c. Bộ phận vật lý d. Tiếp cận tổ chứcQuestion 14Phương pháp cho điểm có trọng số để lựa chọn DA, gồm có:Chọn một câu trả lời a. 4 bước b. 3 bước c. 6 bước d. 5 bướcQuestion 15Nhà quản trị được lựa chọn để quản lý dự án thông qua tiến trình nàoChọn một câu trả lời a. Triển khai b. Kiểm soát c. Hoạch định d. Khởi sựQuestion 16Giá trị hiện tại (PV) là một chỉ tiêu tài chính điều này giới thiệu:Chọn một câu trả lời a. Giá trị hiện tại của dòng ngân quỹ tương lai b. Một hình thức của ước lượng tương tự c. Giá trị đầu tư d. Tương tự như giá trị kế hoạch (Planned value – PV)Question 17 19Những người có quan tâm và có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của dự ánđược gọi là:Chọn một câu trả lời a. Khách hàng b. Nhóm hữu quan c. Người tài trợ d. Nhà cung cấpQuestion 18Ký thông qua hiến chương dự án thường là trách nhiệm củaChọn một câu trả lời a. Người tài trợ dự án b. Các nhà quản trị cấp cao c. Nhà quản trị dự án d. Các nhóm hữu quanQuestion 19Thời gian dự trữ của các công việc trên tiến trình tới hạn có giá trịChọn một câu trả lời a. Max b. Zero c. Min d. Không xác địnhQuestion 20Nếu PV = 5,000, AC = 5,500, & EV = 4,500, CPI là bao nhiêu?Chọn một câu trả lời a. 82 b. 500 c. –1,000 d. 1.2Question 21Các khoản mục trong bảng ước lượng chi phí có thể theo thứ tựChọn một câu trả lời a. Tổng chi phí kế toán, tổng chi phí ẩn và tổng chi phí b. Tổng chi phí trực tiếp, tổng chi phí chìm và tổng chi phí c. Tổng chi phí kế toán, tổng chi phí cơ hội và tổng chi phí d. Tổng chi phí trực tiếp, tổng chi phí gián tiếp và tổng chi phíQuestion 22Các quan điểm trong việc thẩm định tài chính DAChọn một câu trả lời a. Quan điểm chủ sở 20

Đọc thêm  Đề Tài Luận Văn Tiếng Anh Hay Theo Chủ Đề, Bài Viết Tiếng Anh

Viết một bình luận