Đề Thi Kỹ Thuật Điện Chọn Lọc

Trang 1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA: ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010 Số ĐVHT:3 Trình độ đào tạo:Đại học A – NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN. Chương 1: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG 1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1 1.1  PIV : địện áp phân cực ngƣợc.  I D : dòng điện qua Diode.  V γ , V D : điện áp ngƣỡng dẫn của Diode.  I s : dòng điện bảo hòa.  V T : điện áp nhiệt.  η : hằng số phụ thuộc vào vật liệu. 1≤η≤2  T k : nhiệ t độ kelvin T k = T c +273  q : đ iệ n tích q = 1,6 x 10 -19 C  k : hằ ng số Boltzman. k = 1,38 x 10 -23 J/ 0 K 1.2   1 TD VV SD eII  q kT V k T  1.3 Bài toán 1: Cho ngõ vào V i , xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra V o Bài toán 2: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ vào, tìm ngõ ra. Bài toán 3: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ ra, tìm ngõ vào. Bài toán 4: Tìm I D, V o , xác định cổng logic 2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1 Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : Phƣơng trình của diode Biểu mẫu 3a Trang 2 Ngƣỡng dẫn của diode Si và Ge, điện áp PIV của diode trong các mạch chỉnh lƣu. Mức độ Hiểu đƣợc các kiến thức đã học Các thông số giới hạn của diode Hiểu đƣợc hoạt động của các mạch chỉnh lƣu bán kì, toàn kì, công thức tính điện áp ra trung bình, dòng điện ra trung bình trên tải Các loại diode khác Khả năng vận dụng các kiến thức đã học Các kiến thức mà sinh viên phải biết vận dụng : Xác định dƣợc trong từng bài toán cụ thể ngƣỡng dẫn của diode Khả năng tổng hợp: Bài toán 1: Cho ngõ vào V i , xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra V o Bài toán 2: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ vào, tìm ngõ ra. Bài toán 3: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ ra, tìm ngõ vào. Bài toán 4: Tìm I D, V o , xác định cổng logic 3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1 tt Loại Nội dung Điểm 1 Câu hỏi Cho Vi. Vẽ dạng sóng ngõ ra Vo Với Diode là Si.

Đang xem: đề thi kỹ thuật điện

Xem thêm: Tờ Trình Xin Kinh Phí Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Xin Hỗ Trợ Kinh Phí Công Đoàn

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Viết Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Xe Máy Giúp, Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Xe Máy

V i = V m sin(wt) 1.5 Đáp án D R V I V O S i Trang 3 2 Câu hỏi 1.5 Đáp án 3 Câu hỏi 1.5 Đáp án Vi – Si + + – Vo 3.3k V – + – VoVi + Ideal 8.2k Si V T =-0.7V -V m +V T t 0 t V o V T = V+0.7V -Vm – V T 0 -V T Trang 4 4 Câu hỏi 1.5 Đáp án 5 Câu hỏi 1.5 Đáp án 6 Câu hỏi 1.5 V T = V+ 0.7v – Vi – ++ R v Vo S i – Vi + – + Vo R v S i + Vi Vo – R – v + S i t 0 V o V T = -V-0.7V V T -Vm – V T Trang 5 Đáp án 7 Câu hỏi 2 Đáp án Si – Si Si – + Vo Si + V o V T1 = 1.4V V T2 = -1.4V t -V m – V T2 0 t 0 V o V T = V-0.7V V T = V-0.7V Vm + V T Trang 6 8 Câu hỏi 2 Đáp án 9 Câu hỏi 2 Đáp án V T1 = 1.4V V T2 = -1.4V t V m – V T1 0 – Vo Ideal Diode s – + + 5.6k 5.6k 5.6k Si – Si Si – + Vo Si + V T1 = (V m -0.7v)/2 V T2 = (-V m +0.7v)/2 t V m – V T 0 Trang 7 10 Câu hỏi 1.5 Đáp án 11 Câu hỏi 2 Đáp án Si Si + Vo – 5.6k 5.6k 5.6k V T1 = (V m -0.7v)/2 V T2 = (-V m +0.7v)/2 t V m – V T1 0 Trang 8 12 Câu hỏi 2 Đáp án 13 Câu hỏi 1 Đáp án 14 Câu hỏi 1 VoVi – + R + – -V m t 0 V 0 T 2 T – 0.7V t 0 V 0 T 2 T – 0.7V – – Vi= 110V (rms) Ideal ++ 2.2K Vo (Vdc) Si S i Trang 9 Đáp án 15 Câu hỏi 2 Đáp án 16 Câu hỏi 2 R Si Vo + – 10K i – + 1K Vo + – + 10K R – 1K Si 0.7V t 0 V 0 T 2 T V T = 0.7V 0.7V t 0 V 0 T 2 T Vm 11 10  V T =0.77V V m Trang 10 Đáp án 17 Câu hỏi 1.5 Đáp án 18 Câu hỏi 1.5 + + – v Vi Vo R – + VoVi + Si 5.6k v 0 V T t V 0 T 2 T V T = v+ 0.7V V m -0.7V t 0 V 0 T 2 T -0.77V Vm 11 10 <...>… 6,85 mA Xác định điện áp ngõ ra Vo và dòng điện qua mỗi diode trong mạch 1 sau Bỏ qua điện trở thuận của diode khi dẫn Si 2KΩ +10V Đáp án G e Vo 2KΩ Dòng điện qua nhánh diode Ge là I1=2,47 mA Trang 16 1KΩ Dòng điện qua nhánh diode Si là I 2 = 2,27 mA Điện áp ngõ ra VO = 1K ( 2,47 mA + 2,27mA ) = 4,74 mA 32 Câu hỏi Xác định điện áp ngõ ra Vo và dòng điện qua diode trong mạch sau 1 Bỏ qua điện trở thuận… 2,2K 22V 35 Câu hỏi Vo 2,2K Dòng điện qua diodevà điện áp ngõ ra: 22  0,7 I  4,84mA 2,2  2,2 Vo  2,2.5  10,65V Cho 1 sơ đồ diode sau , vẽ mạch tương đương, bỏ qua điện trở thuận của diode ,tính dòng điện qua mỗi diode và điện áp ngõ ra VO , các số liệu khác cho trên sơ đồ Si 42V 3,3KΩ 1 Vout Ge Đáp án 36 Câu hỏi Mạch điện tƣơng đƣơng : Dòng điện qua diode và điện áp ngõ ra: 42  0,7  0,3 I… =100 Tính: a) dòng điện tĩnh IC, IE, IB b) điện áp tĩnh VCE và điện áp bù nhiệt VE Các số liệu khác cho trên sơ đồ 36V 1KΩ 10KΩ 6V + 100Ω Trang 25 2 Đáp án 8 Câu hỏi I C  I E = 100 I B 6 = 10K I B + 0,7 + 0,1K 100 I B I B = 0,265 mA I C  I E = 26,5mA VCE = 36 – 1K.26,5 – 0,1K.26,5 = 6,85V V E = 0,1K.26,5 = 2,65V Tính dòng điện phân cực IE và điện áp VCE cho mạch điện hồi tiếp điện 3 áp ở hình VCC… Tính điện áp ngõ ra VOUT và dòng điện I chạy trong sơ đồ Biết điện trở thuận trên diode khơng đáng kể Si Ge 2,2KΩ -12V Vout 3,3KΩ Đáp án 2,2KΩ + + -12V 0,7V 0,3V 3,3KΩ I = 11 / ( 2,2K + 3,3K ) = 2 mA VOUT = 2mA 3,3K = 6,6 V 30 Câu hỏi Cho một sơ đồ mạch diode nhƣ hình vẽ Tính dòng điện qua mỗi 1 nhánh R1, R2, R3 Cho một sơ đồ mạch diode nhƣ hình vẽ Tính dòng điện qua mỗi nhánh R1, R2, R3 Bỏ qua điện. .. VCC   20V   2V 10 10 Điện trở cực phát: V 2V RE  E   400  I CQ 5 mA Điện trở cực thu đƣợc tính bằng: VCC  VCEQ  VEQ 20  10  2V 8V RC     1,6 k I CQ 5 mA 5 mA Tính dòng điện cực nền bằng: IC 5 mA I BQ  Q   55,56 A  90 Ta thấy, điện trở cực nền đƣợc tính bằng: VCC  VBE  VEQ 20  0,7  2V 17,3V RB    I BQ 55,56 A 55,56 A 16 Câu hỏi Thi t kế mạch điện phân cực cho một mạch… đồ mạch diode sau, tính dòng điện qua mỗi diode và điện 1 áp ngõ ra V0, các số liệu khác cho trên sơ đồ 20V Đáp án Si 100 Ω Si -5V Diode Ge ON , diode Si OFF Dòng qua Si bằng 0 Dòng qua Ge I = ( 20 + 5 – 0,3 ) / 6,8K = 3,63 mA V O = 20 – 6,8 K 3,63 mA = – 4,7 V Cho 1 sơ đồ diode sau , vẽ mạch tƣơng đƣơng, bỏ qua điện trở thuận của diode, xác định dòng điện qua diode và điện áp ngõ ra VO , các số liệu… RE 1,2 k 00 Đáp án Điện trở hồi tiếp RB là tổng của hai điện trở mắc giữa cực C và cực B: 10  0,7 V VCC  VBE IB    20,03 A RB    1RC  RE  250 k  513 k  1,2 k  I E    1I B  5120,03 A  1,02 mA VCE  VCC  I E RC  RE   10 V  1,02 mA3 k  1,2 k   10V  4,28V  5,72V Trang 26 9 Câu hỏi Tính dòng điện cực thu IC và điện áp VC cho mạch điện phân cực phân ở… hình vẽ Các số liệu khác cho sẵn 1 trên sơ đồ Vẽ mạch tƣơng và tính điện áp ngõ ra Ge Đáp án 2,2KΩ 6,8KΩ + 24V Si Điện áp ngõ ra : VO = -(24 – 0,3 -0,7 ) 6,8K / 6,8K + 2,2K = – 17,37V 0,3V 0,7V 2,2K 1 Vout 24V 6,8K Câu hỏi Ge 12V 1 Si 2,2KΩ Vout Si 2,2K Ω (b) 10mA (a) 2,2KΩ Tính điện áp ngõ ra Vout và dòng điện I chạy trong mỗi sơ đồ Biết điện trở thuận của diode khơng đáng kể Đáp án 2,2KΩ 22V 0,7V + 29… 0 Xác định điện áp phân cực VDS và dòng điện ID cho mạch điện ở hình sau: + 20V VDD 1,5k Vo Vi IDSS = 8 mA VP =  6V 1M Đáp án Ta có: do dòng điện IG = 0 0 VGS  VG  VS  0  I D RS   I D RS 2   VGS    I D  I DSS 1    Vp     Giải hệ phƣơng trình trên ta đƣợc: ID, VGS  V DD  R D  R S I D  V DS  20V => VDS = VDD – (RD + RS)ID 750  Trang 32 0 2 19 Câu hỏi Tính điện áp phân… -15V nên bị xén bởi -15V Vout 15V T/2 2 Câu hỏi T t -15V Cho một mạch khuếch đại đảo OPAMP nhƣ sau, biết điện áp ngõ 2 vào VIN=2sint 1KΩ 10KΩ Trang 35 15V + a) Tính điện áp của mạch b) Vẽ dạng sóng điện áp ngõ ra VOUT so với điện áp ngõ vào VIN Có nhận xét gì về đỉnh dƣơng và âm của dạng sóng điện áp ngõ ra? Đáp án A V = – 10K / 1K = -10 VOUT = ( – 10 ) 2 sint = – 20 sint 2.5 Vout 15V T/2 . Trang 1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA: ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010 Số ĐVHT:3 Trình độ đào tạo:Đại. tối thi u mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1 1.1  PIV : địện áp phân cực ngƣợc.  I D : dòng điện qua Diode.  V γ , V D : điện áp ngƣỡng dẫn của Diode.  I s : dòng điện. tƣơng và tính điện áp ngõ ra. 1 Đáp án Điện áp ngõ ra : V O = -(24 – 0,3 -0,7 ) 6,8K / 6,8K + 2,2K = – 17,37V 1 29 Câu hỏi Tính điện áp ngõ ra V out và dòng điện I chạy

Viết một bình luận