Tài Liệu Một Số Đề Thi Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án ), 788 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

Tổng hợp các câu hỏi của 16 bộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế học vĩ mô và đáp án kèm theo, tài liệu bổ ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế nghiên cứu và học tập

Đang xem: đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án

*

ĐỀ 1 1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Cung cầu. c Sự khan hiếm. b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. d Chi phí cơ hội 2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoáikinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, thực chứng b Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ? a Qui luật năng suất biên giảm dần ac Qui luật cầu b Qui luật cung d Qui luật cung – cầu 4/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu?sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung của nền kinh tế. c Tài nguyên có giới hạn. b Đặc điểm tự nhiên d Nhu cầu của xã hội 5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc: a Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau b Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được c Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn d Cả ba câu đều sai 6/ Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền: a Là đường cầu dốc xuống từ trái sang c Là đường cầu của toàn bộ thị trườngphải d Là đường cầu nằm ngang song song b Là đường cầu thẳng đứng song song trục sản lượngtrục giá 9/ Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là: a Cạnh tranh về quảng cáo và các dịch c Cạnh tranh về giá cảvụ hậu mãi d Các câu trên đều sai b Cạnh tranh về sản lượng 10/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là: a Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình b Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau c Cả hai câu đều sai Cả hai câu đều đúng d 11/ Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X lần lượt là : P = 70 – 2Q ; P = 10 + 4Q. Thặng dưcủa người tiêu thụ (CS) & thặng dư của nhà sản xuất (PS) là : a CS = 150 & Ps = 200 c CS = 200 & PS = 100 b CS = 100 & PS = 200 d CS = 150 & PS = 150 12/ Gỉa sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau:Qd = 180 – 3P, Qs = 30 + 2P, nếuchính phủ đánh thuế vào sản phẩm làm cho lượng cân bằng giảm xuống còn 78 , thì số tiềnthuế chính phủ đánh vào sản phẩm là a 10 b3 c 12 d5 13/ Chính phủ đánh thuế mặt hàng bia chai là 500đ/ chai đã làm cho giá tăng từ 2500đ / chai lên2700 đ/ chai. Vậy mặt hàng trên có cầu co giãn: a Nhiều. c Co giãn hoàn toàn. b ÍT d Hoàn toàn không co giãn. 14/ Một sản phẩm có hàm số cầu thị trường và hàm số cung thị trường lần lượt QD = -2P + 200và QS = 2P – 40 .Nếu chính phủ tăng thuế là 10$/sản phẩm, tổn thất vô ích (hay lượng tích độngsố mất hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) do việc đánh thuế của chính phủ trên sản phẩm này là: a P = 40$ b P = 60$ c P = 70$ d P = 50$ 15/ Mặt hàng X có độ co giãn cầu theo giá là Ed = – 2c khi giá của X tăng lên trong điều kiện các , Không thay đổi a Tăng lên.yếu tố khácxuống đổi ,thì lượng cầu của mặt hàng Y dẽ Các câu trên đều sai b Gỉam không s. 16/ Khi giá của Y tăng làm cho lượng cầu của X giảm trong điều kiện các yếu tố khác khôngđổi. Vậy 2 sản phẩm X và Y có mối quan hệ: a Thay thế cho nhau. c Bổ sung cho nhau. b Độc lập với nhau. d Các câu trên đều sai. 17/ Gỉa sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản:Qd = – 2P + 80, và lượng cung nôngsản trong mùa vụ là 50 sp.Nếu chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2 đvt/sp thì tổng doanhthu của họ trong mùa vụ này là: a 850 c 750 b 950 d Không có câu nào đúng. 18/ Hàm số cầu cà phê vùng Tây nguyên hằng năm được xác định là : Qd = 480.000 – 0,1P.< đvt : P($/tấn), Q(tấn) >. Sản lượng cà phê năm trước Qs1= 270 000 tấn. Sản lượng cà phê nămnay Qs2 = 280 000 tấn. Giá cà phê năm trước (P1) & năm nay (P2 ) trên thị trường là : a P1 = 2 100 000 & P2 = 2 000 000 c P1 = 2 000 000 & P2 = 2 100 000 d Các câu kia đều sai b P1 = 2 100 000 & P2 = 1 950 000 19/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ đánh thuế không theo sản lựơng sẽ ảnhhưởng: Người tiêu dùng và ngừoi sản xuất c Q giảm a d Tất cả các câu trên đều sai.cùng gánh b P tăng 20/ Thi trường độc quyền hoàn toàn với đừơng cầu P = – Q /10 + 2000, để đạt lợi nhuận tối đadoanh nghiệp cung ứng tại mức sản lựong: a Q 26/ Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2 nhóm, cho biết phương trìnhđường cầu của 2 nhóm này lần lượt là: Q1 = 100 – (2/3)P1 ; Q2 = 160 – (4/3)P2 ; tổng chi phí sảnxuất của doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100. Để đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, vàkhông thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sản lượng (P và Q) chung trên 2 thịtrường lúc này là: d tất cả đều a P = 75 ; Q = b P = 80 ; Q = c P = 90 ; Q =60 100 40 sai. 27/ Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiện: a Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trong c Tỷ gía giữa 2 sản phẩmtiêu dùng khi tổng hữu dụng không đổi d Độ dốc của đường ngân sách b Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trênthị trường 28/ Đường đẳng ích biểu thị tất cả những phối hợp tiêu dùng giữa hai loại sản phẩm mà ngườitiêu dùng: a Đạt được mức hữu dụng như nhau cccĐạt được mức hữu dụng tăng dần b Đạt được mức hữu dụng giảm dần d Sử dụng hết số tiền mà mình có 29/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX,PY và số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có: a MUX/PX = MUY/PY c MUX/ MUY = Px/PY d Các câu trên đều đúng b MRSxy = Px/Py 30/ Trong giới hạn ngân sách và sở thích, để tối đa hóa hữu dụng người tiêu thụ mua số lượngsản phẩm theo nguyên tắc: a Hữu dụng biên của các sản phẩm phải bằng nhau. Số tiền chi tiêu cho bcác sản phẩm phải bằng nhau. c Hữu dụng biên trên mỗi đơn vị tiền của các sản phẩm phải bằng nhau. d Ưu tiên mua các sản phẩm có mức giá rẽ hơn. 31/ Nếu Lộc mua 10 sản phẩm X và 20 sản phẩm Y, với giá Px = 100$/SP; Py = 200$/SP. Hữudụng biên của chúng là MUx = 20đvhd; MUy = 50đvhd. Để đạt tổng hữu dụng tối đa Lộc nên: a Tăng lượng Y, giảm lượng X c Giữ nguyên số lượng hai sản phẩm b Giữ nguyên lượng X, giảm lượng Y d Tăng lượng X, giảm lượng Y 32/ X và Y là hai mặt hàng thay thế hoàn toàn và tỷ lệ thay thế biên MRSXY = -ΔY/ΔX = – 2. NếuPx = 3Py thì rổ hàng người tiêu dùng mua: a Chỉ có hàng X c Chỉ có hàng Y b Có cả X và Y d Các câu trên đều sai. 33/ Tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y giảm dần, điều đó chứng tỏ rằng đường congbàng quan (đẳng ích) của 2 sản phẩm có dạng a Là đường thẳng dốc xuống dưới từ trái c Mặt lõm hướng về gốc tọa độsang phải. d Không có câu nào đúng b Mặt lồi hướng về gốc tọa độ. 34/ Một người tiêu thụ dành một số tiền là 2 triệu đồng / tháng để chi tiêu cho 2 sản phẩm X vàY với giá của X là 20000 đồng và của Y là 50000. đường ngân sách của người này là: c Cả a và b đều sai. a X = 5Y /2 +100 d Cả a và b đều đúng. b Y = 2X / 5 +40 35/ Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC =Q 2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn: a8 b 16 c 64 d 32 36/ Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau.Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với cácmức sản lượng: Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 và Q = 14 c Q = 12 và Q = 14 b Q = 10 và Q = 12 d Không có câu nào đúng37/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí: TC = Q 2 + 300 Q +100.000 ,Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp: d Các câu trên đều sai a 160.000 b 320.000 c 400.000 38/ Đối với doanh nghiệp, khi tăng sản lượng tổng lợi nhuận bị giảm, cho biết: a Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên. c Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên. b Doanh thu biên bằng chi phí biên. d Các câu trên đều sai. 39/ Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 200 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có hàm chi phísản xuất ngắn hạn:TC = 10q 2 + 10 q + 450 .Vậy hàm cung ngắn hạn của thị trường: aa P = 2000 + 4.000 Q c P = (Q/10) + 10 b Q = 100 P – 10 d Không có câu nào dúng 40/ Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là: a Phần đường SMC từ AVC min trở lên. c Là nhánh bên phải của đường SMC. b Phần đường SMC từ AC min trở lên. d Các câu trên đều sai. 41/ Đường cung của ngành cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn co giãn nhiều hơn trong ngắnhạn là do: a Sự gia nhập và rời khỏi ngành của các xí nghiệp. b Các xí nghiệp trong ngành tăng giảm sản lượng bằng cách thay đổi số lượng các yếu tốsản xuất sử dụng c Cả a và b đều đúng Cả a và b đều sai d 42/ Trong dài hạn của thị trường cạnh tranh hoàn toàn, khi các xí nghiệp gia nhập hoặc rời bỏngành sẽ dẫn đến tác động a Gía cả sản phẩm trên thị trường thay c Cả a và b đều saiđổi d Cả a và b đều đúng b Chi phí sản xuất của xí nghiệp sẽ thayđổi 43/ Năng suất trung bình của 2 người lao động là 20, năng suất biên của người lao động thứ 3là 17, vậy năng suất trung bình của 3 người lao động là: a 12,33 b 18,5 c 19 d 14 44/ Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q + 40 Q + 10.000, chi 2phí trung bình ở mức sản lượng 1000 sp là: d Các câu trên đều sai. a 1050 b 2040 c 1.040 45/ Sản lượng tối ưu của 1 quy mô sản xuất có hiệu quả là sản lượng có: a AFC nin c MC min d Các câu trên b AVC min sai 46/ Cho hàm sản xuất Q = aX – bX2 với X là yếu tố sản xuất biến đổi. a Đường MPx dốc hơn đường APx c Đường MPx có dạng parabol b Đường APx dốc hơn đường MPx d Đường APx có dạng parabol 47/ Độ dốc của đường đẳng lượng là: a Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản c Cả a và b đều sai.xuất d Cả a và b đều đúng b Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếutố sản xuất 48/ Qui luật năng suất biên giảm dần là cách giải thích tốt nhất cho hình dạng của đường: a Chi phí trung bình dài hạn c Chi phí trung bình ngắn hạn b Chi phí biên ngắn hạn và dài hạn d Tất cả các câu trên đều sai 49/ Hàm sản xuất của một doanh nghiệp có dạng Q = L + 5 K . Trong dài hạn, nếu chủ doanhnghiệp sử dụng các yếu tố đầu vào gấp đôi thì sản lượng Q sẽ: a Chưa đủ thông tin để kết luận c Tăng lên nhiều hơn 2 lần b Tăng lên đúng 2 lần d Tăng lên ít hơn 2 lần 50/ Nếu đường đẳng lượng là đường thẳng thì : a Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu c Tỷ số giá cả của các yếu sản xụấttố sản xuất không đổi không đổi. b Năng suất biên của các yếu tố sản d Chỉ có một cách kết hợp các yếu tốxuất bằng nhau. đầu vào.¤ Đáp án của đề thi: 1 1< 1>a… 2< 1>b… 3< 1>a… 4< 1>c… 5< 1>a…6< 1>a… 9< 1>a… 10< 1>d… 11< 1>b… 12< 1>a… 13< 1>a…14< 1>d… 15< 1>a… 16< 1>c… 17< 1>a… 18< 1>a… 19< 1>d… 20< 1>a… 21< 1>b…22< 1>c… 23< 1>b… 24< 1>b… 25< 1>c… 26< 1>b… 27< 1>a… 28< 1>a… 29< 1>d…30< 1>c… 31< 1>a… 32< 1>c… 33< 1>b… 34< 1>c… 35< 1>b… 36< 1>a… 37< 1>a…38< 1>c… 39< 1>c… 40< 1>a… 41< 1>a… 42< 1>d… 43< 1>c… 44< 1>a… 45< 1>d…46< 1>a… 47< 1>d… 48< 1>c… 49< 1>d… 50< 1>a… ĐỀ 21/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 – 5Q +100, hàm số cầu thịtrường có dạng:P = – 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp : a Tối đa hóa doanh thu. c Tối đa hóa lợi mhuận b Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ. d Các câu trên đều sai. 2/ Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2 nhóm, cho biết phương trìnhđường cầu của 2 nhóm này lần lượt là: Q1 = 100 – (2/3)P1 ; Q2 = 160 – (4/3)P2 ; tổng chi phí sảnxuất của doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100. Để đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, vàkhông thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sản lượng (P và Q) chung trên 2 thịtrường lúc này là: d tất cả đều a P = 75 ; Q = b P = 90 ; Q = c P = 80 ; Q =60 40 100 sai. 3/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nằm ở phầnđường cầu c Co giãn đơn a Không co b Co giãn ít d Co giãn vị nhiềugiãn 4/ Trong ngắn hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn, câu nào sau đây chưa thể khẳng định: a Đường MC luôn luôn cắt AC tại AC min b Để có lợi nhuận tối đa luôn cung ứng tại mức sản lựong có cầu co giãn nhiều c Doanh nghiệp kinh doanh luôn có lợi nhuận. d Doanh thu cực đại khi MR = 0 5/ Giải pháp can thiệp nào của Chính phủ đối với doanh nghiệp trong thị trường độc quyềnhoàn toàn buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất : a Đánh thuế theo sản lượng. Quy định giá trần bbằng với MR. c Đánh thuế không theo sản lượng. d Quy định giá trần bằng với giao điểm giữa đừơng cầu và đường MC. 6/ Phát biểu nào sau đây không đúng: a Hệ số góc của đường doanh thu biên gấp đôi hệ số góc của đường cầu b Chính phủ đánh thuế lợi tức đối với doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn sẽ làm cho giá vàsản lượng không đổi c Đường tổng doanh thu của độc quyền hoàn toàn là một hàm bậc 2 d Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn tại đó P = MC 7/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2/10 +400Q +3.000.000, hàmsố cầu thị trường có dạng:P = – Q /20 +2200. Mếu chính phủ đánh thuế là 150đ/sp thì lợi nhuậntối đa của doanh nghiệp này đạt được là : a 1.537.500 c 2.362.500 d Các câu trên đều sai. b 2.400.000 8/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường có dạng:P = – Q + 2400.Ởmức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận có hệ số co giãn của cầu theo giá là -3, chi phí biên là10.Vậy giá bán ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận: d Các câu trên đều sai a 20 b 10 c 15 9/ Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiện: a Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trên thị trường b Độ dốc của đường ngân sách c Tỷ gía giữa 2 sản phẩm d Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trong tiêu dùng khi tổng hữu dụng không đổi 10/ Trên hệ trục 2 chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn ở trục hoành, số lượngmặt hàng Y biểu diễn ở trục tung. Khi thu nhập thay đổi, các yếu tố khác không đổi, đường thunhập-tiêu dùng là một đường dốc lên, ta có thể kết luận gì về hai hàng hoá này đối với ngườitiêu dùng: a X là hàng hoá thông thường, Y là hàng c X và Y đều là hàng hoá cấp thấp.hoá cấp thấp. d X là hàng hoá cấp thấp, Y là hàng hoá b X và Y đều là hàng hoá thông thường. thông thường. 11/ Đối với sản phẩm cấp thấp, tác động thay thế và tác động thu nhập: a Có thể cùng chiều hay ngược chiều c Cùng chiều với nhau b Ngược chiều nhau d Các câu trên đều sai 12/ Tỷ lệ thay thế biên giữa hai mặt hàng X và Y được thể hiện là: a Độ dốc của đường đẳng ích c Độ dốc của đường tổng hữu dụng b Tỷ lệ giá cả của hai loại hàng hóa X và d Độ dốc của đường ngân sáchY 13/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX,PY và số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có: a MUX/ MUY = Px/PY c MUX/PX = MUY/PY d Các câu trên đều đúng b MRSxy = Px/Py 14/ Một người dành một khỏan thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho 2 loại sản phẩm Xvà Y với PX = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích ( hữu dụng ) của ngườinày phụ thuộc vào số lượng X và Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy. Tại phương án tiêu dùng tối ưu, sốlượng x và y người này mua là: a x = 20 và y = 60 c x = 30 và y = 10 b x = 10 và y = 30 d x = 60 và y = 20 15/ Hàm số cầu cá nhân có dạng: P = – q /2 + 40, trên thị trường của sản phẩm X có 50 ngườitiêu thụ có hàm số cầu giống nhau hoàn toàn.Vậy hàm số cầu thị trường có dạng: a P = – Q/ 100 b P = – 25 Q + c P = – 25 Q + d P = – Q/100 ++2 40 800 40 16/ Tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y giảm dần, điều đó chứng tỏ rằng đường congbàng quan (đẳng ích) của 2 sản phẩm có dạng a Mặt lõm hướng về gốc tọa độ c Mặt lồi hướng về gốc tọa độ. b Là đường thẳng dốc xuống dưới từ trái d Không có câu nào đúngsang phải. 17/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí: TC = Q 2 + 300 Q +100.000 ,Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp: a 160.000 c 400.000 d Các câu trên đều sai. b 320.000 18/ Trong ngắn hạn của thị trường cạnh tranh hoàn toàn, khi giá các yếu tố sản xuất biến đổităng lên, sản lượng của xí nghiệp sẽ a Gỉam c Tăng b Không thay đổi d Các câu trên đều sai 19/ Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên: a Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: P = c Ngừng sản xuất. d Các câu trên đều có thể xảy raMC b Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: MR= MC 20/ Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau.Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với cácmức sản lượng: Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 và Q = 14 c Q = 12 và Q = 14 b Q = 10 và Q = 12 d Không có câu nào đúng 21/ Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC =Q 2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn: a 64 b8 c 16 d 32 22/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí TC = 10Q +10Q +450, nếu giá 2trên thị trường là 210đ/sp. tổng lợi nhuân tối đa là d Các câu trên đều sai. a 1550 b 1000 c 550 23/ Điều nào sau đây không phải là điều kiện cho tình trạng cân bằng dài hạn của doanh nghiệpcạnh tranh hoàn toàn: a Lượng cung và lượng cầu thị trường c Các doanh nghiệp ở trạng thái tối đabằng nhau. hóa lợi nhuận. b Lợi nhuận kinh tế bằng 0. d Thặng dư sản xuất bằng 024/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượngcầu yếu tố sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn củangành sẽ: a Nằm ngang c Thẳng đứng d Dốc xuống b Dốc lên trên dưới 25/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là: a Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình b Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau c Cả hai câu đều sai Cả hai câu đều đúng d 26/ Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền: a Là đường cầu của toàn bộ thị trường c Là đường cầu thẳng đứng song song b Là đường cầu dốc xuống từ trái sang trục giáphải d Là đường cầu nằm ngang song song trục sản lượng 27/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, b Mỗi doanh nghiệp đều tối đa hóa lợitại điểm cân bằng dài hạn có: nhuận nhưng chỉ hòa vốn. a Đường cầu mỗi doanh nghiệp là tiếp c Sẽ không có thêm sự nhập ngành hoặctuyến đường AC của nó ở mức sản lượng xuất ngành nào nữamà tại đó có MR=MC d Cả ba câu đều đúng 29/ Trong mô hình doanh nghiệp độc quyền nhóm có ưu thế về quy mô sản xuất, doanh nghiệpcó ưu thế có thể quyết định sản lượng theo cách: a Cạnh tranh hoàn toàn c Cả a và b đều đúng b Độc quyền hoàn toàn d Cả a và b đều sai 30/ Trong dài hạn, doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền sẽ sản xuất tại sảnlượng có: c Chi phí trung bình AC chưa là thấp nhất a LMC = SMC = MR = LAC = SAC b Chi phí trung bình AC là thấp nhất (cực (cực tiểu)tiểu) d MR = LMC =LAC 31/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. c Cung cầu. b Sự khan hiếm. d Chi phí cơ hội 32/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoáikinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc b Kinh tế vĩ mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ Chọn lựa tại một điểm không nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất là : a Không thể thực hiện được b Không thể thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng nền kinh tế hoạt động không hiệuquả c Thực hiện được nhưng nền kinh tế hoạt động không hiệu quả d Thực hiện được và nền kinh tế hoạt động hiệu quả 34/ Điểm khác biệt căn bản giữa mô hình kinh tế hỗn hợp và mô hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. c Nhà nước quản lí các quỷ phúc lợi b Nhà nước quản lí ngân sách. d Các câu trên đều sai. 35/ Độ dốc của đường đẳng phí phản ánh : a Chi phí cơ hội của việc mua thêm một đơn vị đầu vào với mức tổng chi phí và giá cả củacác đầu vào đã cho b Tập hợp tất cả các kết hợp giữa vốn và lao động mà doanh nghiệp có thể mua với mứctổng chi phí và giá cả của các đầu vào đã cho c Năng suất biên giảm dần Tỷ lệ thay thế kỹ dthuật biên của hai đầu vào 36/ Sản lượng tối ưu của 1 quy mô sản xuất có hiệu quả là sản lượng có: a AVC min c AFC nin d Các câu trên b MC min sai 37/ Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm sản xuất có dạng: Q = 2K(L – 2), trongđó K và L là hai yếu tố sản xuất có giá tương ứng PK = 600 đvt, PL = 300 đvt, tổng chi phí sảnxuất là 15.000 đvt. Vậy sản lượng tối đa đạt được: d Các câu trên đều sai. a 576 b 560 c 480 38/ Nếu đường đẳng lượng là đường thẳng thì : a Chỉ có một cách kết hợp các yếu tố c Tỷ số giá cả của các yếu sản xụấtđầu vào. không đổi. b Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu d Năng suất biên của các yếu tố sảntố sản xuất không đổi xuất bằng nhau. 39/ Độ dốc của đường đẳng lượng là: a Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu c Cả a và b đều sai.tố sản xuất d Cả a và b đều đúng b Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sảnxuất 40/ Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm ngắn hạn trong kinh tế học: a Doanh nghiệp có thể thay đổi quy mô c Thời gian ngắn hơn 1 năm.sản xuất. d Tất cả các yếu tố sản xuất đều thay b Doanh nghiệp có thể thay đổi sản đổi.lượng. 41/ Một xí nghiệp sử dụng hai yếu tố sản xuất vốn (K) , lao động (L) , để sản xuất một loại sảnphẩm X, phối hợp tối ưu của hai yếu tố sản xuất phải thỏa mãn : a K=L c MPK / PK = MPL / PL b MPK /PL = MPL / PK d MPK = MPL 42/ Độ dốc của đường đẳng phí là: a Tỷ số giá cả của 2 yếu tố sản xuất. c Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu b Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản tố sản xuất.xuất. d Các câu trên đều sai 43/ Một người tiêu thụ có thu nhập là 1000đvt, lượng cầu sản phẩm X là 10 sp, khi thu nhậptăng lên là 1200đvt, lượng cầu của sản phẩm X tăng lên là 13 sp, vậy sản phẩm X thuộc hàng a Hàng thông thường. c Hàng xa xỉ b Hàng cấp thấp. d Hàng thiết yếu 44/ Suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm mức cầu dầu mỏ nên giá dầu mỏ giảm mạnh. Cóthể minh hoạ sự kiện này trên đồ thị (trục tung ghi giá, trục hoành ghi lượng cầu) bằng cách: a Vẽ đường cầu dịch chuyển sag phải c Vẽ một đường cầu có độ dốc âm b Vẽ đường cầu dịch chuyển sang trái d Vẽ một đường cầu thẳng đứng 45/ Câu phát biểu nào sau đây đúng trong các câu sau đây: a Hệ số co giãn cầu theo thu nhập đối với hàng xa xỉ lớn hơn 1. b Hệ số co giãn cầu theo thu nhập của hàng thông thường là âm. c Hệ số co giãn tại 1 điểm trên đường cầu luôn luôn lớn hơn 1. d Hệ số co giãn chéo của 2 sản phẩm thay thế là âm. 46/ Hàm số cung sản phẩm Y dạng tuyến tính nào dưới đây theo bạn là thích hợp nhất : a Py = – 10 + 2Qy c Py = 2Qy d Các hàm số kia đều không thích hợp. b Py = 10 + 2Qy 47/ Hàm số cầu thị trường của một sản phẩm có dạng P = – Q/2 + 40.Ở mức giá P = 30, hệ sốco giãn cầu theo giá sẽ là: a Ed = – 3/4 b Ed = – 3 c d Không có câu nào đúng Ed = -4/3 48/ Khi giá của Y là 400đ/sp thì lượng cầu của X là 5000 sp, khi giá của Y tăng lên là 600 đ/spthì lượng cầu của X tăng lên là 6000 sp, với các yếu tố khác không đổi, có thể kết luận X và Y là2 sản phẩm: a Thay thế nhau có Exy = 0,45 c Thay thế nhau có Exy = 2,5 b Bổ sung nhau có Exy = 0,25 d Bổ sung nhau có Exy = 0,45 49/ Giá của đườngbtăng t mùa. ng đường mua bán giảm. Nguyên nhân gây ra hinhiềượng này là a Mía năm nay ị mấvà lượ c Y học khuyến cáo ăn ện tu đường códo : Thu nhập của dân chúng tăng lên hại sức khỏe. b d Các câu trên đều sai 50/ Hàm số cầu thị trường của một sản phẩm có dạng: P = – Q/4 + 280, từ mức giá P = 200 nếugiá thị trường giảm xuống thì tổng chi tiêu của ngưởi tiêu thụ sẽ a Không thay đổi c Giảm xuống d Các câu trên đều sai. b Tăng lên¤ Đáp án của đề thi: 2 ĐỀ 3 1< 1>a… 2< 1>c… 3< 1>d… 4< 1>c…5< 1>d… 6< 1>d… 7< 1>a… 8< 1>c… 9< 1>d… 10< 1>b… 11< 1>b… 12< 1>a…13< 1>d… 14< 1>c… 15< 1>d… 16< 1>c… 17< 1>a… 18< 1>a… 19< 1>d… 20< 1>a…21< 1>c… 22< 1>c… 23< 1>d… 24< 1>a… 25< 1>d… 26< 1>b… 27< 1>d… 29< 1>c…30< 1>c… 31< 1>c… 32< 1>c… 33< 1>b… 34< 1>a… 35< 1>a… 36< 1>d…37< 1>a… 38< 1>b… 39< 1>d…40<1>b.. 41< 1>a… 42< 1>a… 43< 1>c… 44< 1>b…45< 1>a…46< 1>b… 47< 1>b… 48< 1>a… 49< 1>a… 50< 1>b… 2/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền: a Chỉ được nhập ngành, nhưng không c Chỉ được xuất ngành, nhưng khôngđược xuất ngành được nhập ngành b Hoàn toàn không thể nhập và xuất d Có sự tự do nhập và xuất ngànhngành 3/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, tại điểm cân bằng dài hạn có: a Đường cầu mỗi doanh nghiệp là tiếp tuyến đường AC của nó ở mức sản lượng mà tại đócó MR=MC b Sẽ không có thêm sự nhập ngành hoặc xuất ngành nào nữa c Mỗi doanh nghiệp đều tối đa hóa lợi nhuận nhưng chỉ hòa vốn. d Cả ba câu đều đúng 4/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc: a Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được b Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn c Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau d Cả ba câu đều sai 5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽsản xuất tại sản lượng a AC=MC b P=MC c MR=MC d AR=MC 6/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là: a Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau b Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình c Cả hai câu đều sai Cả hai câu đều đúng d 7/ Một người dành một khoản thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho 2 loại sản phẩm Xvà Y với PX = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích (hữu dụng) của người nàyphụ thuộc vào số lượng X và Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy. Tại phương án tiêu dùng tối ưu, tổnghữu dụng là: a TU(x,y) = 2400 c TU(x,y) = 600 b TU(x,y) = 1200 d TU(x,y) = 300 8/ Đường tiêu dùng theo giá là tập hợp các phương án tiêu dùng tối ưu giữa hai sản phẩm khi: a Thu nhập và giá sản phẩm đều thay c Chỉ có thu nhập thay đổiđổi d Các câu trên đều sai b Chỉ có giá 1 sản phẩm thay đổi 9/ Tìm câu sai trong các câu dưới đây: a Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) thể hiện các phối hợp khác nhau về 2 loại hànghoá cùng mang lại một mức thoả mãn cho người tiêu dùng b Các đường đẳng ích thường lồi về phía gốc O c Đường đẳng ích luôn có độ dốc bằng tỷ giá của 2 hàng hoá d Tỷ lệ thay thế biên thể hiện sự đánh đổi giữa 2 sản phẩm sao cho tổng mức thoả mãnkhông đổi 10/ Ông A đã chi hết thu nhập để mua hai sản phẩm X và Y với số lượng tương ứng là x và y .Với phương án tiêu dùng hiện tại thì : MUx / Px 15/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu?sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung của nền kinh tế. c Đặc điểm tự nhiên b Nhu cầu của xã hội d Tài nguyên có giới hạn. 16/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Sự khan hiếm. c Chi phí cơ hội b Cung cầu. d Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. 17/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoáikinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế vĩ mô, thực chứng d Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc 18/ Điểm khác biệt căn bản giữa mô hình kinh tế hỗn hợp và mô hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách. c Nhà nước quản lí các quỷ phúc lợi b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế.

Đọc thêm  Tóm Tắt Chương 5 Trong Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Chương 5, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Chương 5

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện 5Sonline – Danh Sách Truyện Đã Hoàn Thành Full

Xem thêm: thi.giaothonghanoi.vn đáp án

d Các câu trên đều sai. 19/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí biên MC = Q, bán hàng trên hai thịtrường có hàm số cầu như sau: P1 = – Q /10 +120, P2 = – Q /10 + 180, Nếu doanh nghiệp phânbiệt giá trên hai thị trường thì giá thích hợp trên hai thị trường là: a 109,09 và 163,63 c 136,37 và 165 d Các câu trên đều sai b 110 và 165 20/ Mục tiêu doanh thu tối đa của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn phải thỏa mãn điều kiện: a MR = MC b P = MC c TR = TC d MR = 0 21/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q -5Q +100, hàm số cầu thị 2trường có dạng:P = – 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp : a Tối đa hóa lợi mhuận c Tối đa hóa doanh thu. b Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ. d Các câu trên đều sai. 22/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 + 60 Q +15.000, hàm sốcầu thị trường có dạng:P = – 2Q +180. Mức giá bán để đạt được lợi nhuận tối đa: d Các câu trên đều sai. a 140 b 100 c 120 23/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ quy định giá trần sẽ có lợi cho a Người tiêu dùng c Người tiêu dùng và doanh nghiệp b Người tiêu dùng và chính phủ d Chính phủ 24/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường có dạng:P = – Q +2400.Tổng doanh thu tối đa của doanh nghiệp là: a 14.400.000 b 1.440.000 c 144000 d Các câu trênđều sai 25/ Một doanh nghiệp độc quyền bán hàng trên nhiều thị trường tách biệt nhau,để đạt lợi nhuậntối đa doanh nghiệp nên phân phối sản lượng bán trên các thị trường theo nguyên tắc: a MC1 = MC2 = ……..= MC c AC 1 = AC 2=………= AC d Các câu trên đều sai b MR1 = MR2 = ……..= MR 26/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn : MR = – Q /10 + 1000; MC = Q /10 + 400. Nếu chínhphủ quy định mức giá, buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, vậy mức giá đó là: d tất cả đều a P = 800 c P = 400 b P = 600 sai 27/ Trong ngắn hạn, ở mức sản lượng có chi phí trung bình tối thiểu: a AVC > MC b AC > MC c AVC = MC d AC = MC 28/ Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q + 20 Q + 40.000, mức 2sản lượng tối ưu của doanh nghiệp tại đó có chi phí trung bình:: a 220 b 120 c 420 d Các câu trên đều sai 29/ Trong các hàm sản xuất sau đây hàm số nào thể hiện tình trạng năng suất theo qui mô tăngdần: a Q = K10,3K20,3L0,3 b Q = aK2 + bL2 c Q = K0,4L0,6 Q = 4K1/2.L1/2 d 30/ Độ dốc của đường đẳng phí là: a Tỷ số giá cả của 2 yếu tố sản xuất. c Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản b Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu xuất.tố sản xuất. d Các câu trên đều sai 31/ Cho hàm sản xuất Q = aX – bX2 với X là yếu tố sản xuất biến đổi. a Đường MPx có dạng parabol c Đường APx dốc hơn đường MPx b Đường APx có dạng parabol d Đường MPx dốc hơn đường APx32/ Cho hàm sản xuất Q = K .L . Đây là hàm sản xuất có: a Không thể xác định được c Năng suất giảm dần theo qui mô b Năng suất tăng dần theo qui mô d Năng suất không đổi theo qui mô 33/ Hàm sản xuất của một doanh nghiệp có dạng Q = L + 5 K . Trong dài hạn, nếu chủ doanhnghiệp sử dụng các yếu tố đầu vào gấp đôi thì sản lượng Q sẽ: a Tăng lên đúng 2 lần c Tăng lên ít hơn 2 lần b Chưa đủ thông tin để kết luận d Tăng lên nhiều hơn 2 lần 34/ Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm sản xuất có dạng: Q = 2K(L – 2), trongđó K và L là hai yếu tố sản xuất có giá tương ứng Pk = 600, P l = 300.Nếu tổng sản lượng của xínghiệp là 784 sản phẩm, vậy chi phí thấp nhất để thực hiện sản lượng trên là: Các câu trên đều sai a 17.400 b 14.700 c 15.000 d 35/ Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên: a Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: MR c Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: P == MC MC b Ngừng sản xuất. d Các câu trên đều có thể xảy ra 36/ Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau.Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với cácmức sản lượng: Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 và Q = 12 c Q = 10 và Q = 14 b Q = 12 và Q = 14 d Không có câu nào đúng 37/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượngcầu yếu tố sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn củangành sẽ: a Nằm ngang b Dốc xuống dưới c Dốc lên trên d Thẳng đứng 38/ Điều kiện cân bằng dài hạn của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn: a SAC min = LAC min b LMC = SMC = MR = P c Quy mô sản xuất của doanh nghiệp là quy mô sản xuất tối ưu d Các câu trên đều đúng 39/ Đường cung của ngành cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn co giãn nhiều hơn trong ngắnhạn là do: a Sự gia nhập và rời khỏi ngành của các xí nghiệp. b Các xí nghiệp trong ngành tăng giảm sản lượng bằng cách thay đổi số lượng các yếu tốsản xuất sử dụng c Cả a và b đều đúng d Cả a và b đều sai 40/ Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nhưsau.Nếu giá trên thị trường là 16đ/sp, tổng lợi nhuận tối đa là Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 d Các câu trên đều sai a 170 b 88 c 120 41/ Điều nào sau đây không phải là điều kiện cho tình trạng cân bằng dài hạn của doanh nghiệpcạnh tranh hoàn toàn: a Lượng cung và lượng cầu thị trường c Lợi nhuận kinh tế bằng 0.bằng nhau. d Các doanh nghiệp ở trạng thái tối đa b Thặng dư sản xuất bằng 0 hóa lợi nhuận. 42/ Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC =Q 2 +100, mức sản lượng cân bằng dài hạn của doanh nghiệp: a 10 b8 c 110 d 100 43/ Nếu bột giặt TIDE giảm giá 10% , các yếu tố khác không đổi, lượng cầu bột giặt OMO giảm15%, thì độ co giãn chéo của 2 sản phẩm là: a 0,75 b3 c 1,5 d – 1,5 44/ Câu phát biểu nào sau đây không đúng: a Hệ số co giãn cầu theo giá ở các điểm khác nhau trên đường cầu thì khác nhau. b Độ co giãn cầu theo giá phụ thuộc vào các yếu tố như là sở thích, thị hiếu của người tiêuthụ, tính chất thay thế của sản phẩm. c Đối với sản phẩm có cầu hoàn toàn không co giãn thì người tiêu dùng sẽ gánh chịu toànbộ tiền thuế đánh vào sản phẩm. d Trong phần đường cầu co giãn nhiều, giá cả và doanh thu đồng biến 45/ Khi thu nhập dân chúng tăng lên, các nhân tố khác không thay đổi. Giá cả & số lượng cânbằng mới của loại hàng hóa thứ cấp (hàng xấu) sẽ : a Giá thấp hơn và số lượng nhỏ hơn. c Giá cao hơn và số lượng không đổi. b Giá cao hơn và số lượng nhỏ hơn. d Giá thấp hơn và số lượng lớn hơn. 46/ Gía điện tăng đã làm cho phần chi tiêu cho điện tăng lên, điều đó cho thấy cầu về sảnphẩm điện là: a Co giãn đơn vị. c Co giãn nhiều b Co giãn hoàn toàn. d Co giãn ít 47/ Mặt hàng X có độ co giãn cầu theo giá là Ed = – 2 , khi giá của X tăng lên trong điều kiện cácyếu tố khác không đổi ,thì lượng cầu của mặt hàng Y sẽ a Gỉam xuống c Không thay đổi b Tăng lên. d Các câutrên đều sai. 48/ Tại điểm A trên đường cầu có mức giá P = 10, Q = 20, Ed = – 1, hàm số cầu là hàm tuyếntính có dạng: a P = – Q/2 + 40 c P = – Q/2 + 20 d Các câu trên đều sai b P = – 2Q + 40 49/ Tại điểm A trên đường cung có mức giá P = 10, Q = 20, Es = 0,5, hàm số cung là hàm tuyếntính có dạng: a P = Q – 10 b P = Q + 20 c P = Q + 10 d Các câutrên đều sai 50/ Gỉa sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau:Qd = 180 – 3P, Qs = 30 + 2P, nếuchính phủ đánh thuế vào sản phẩm làm cho lượng cân bằng giảm xuống còn 78 , thì số tiềnthuế chính phủ đánh vào sản phẩm là a 12 b 10 c5 d3¤ Đáp án của đề thi:3 2< 1>d… 3< 1>d… 4< 1>c… 5< 1>c…6< 1>d… 7< 1>c… 8< 1>b… 9< 1>c… 10< 1>b… 11< 1>c… 12< 1>d…13< 1>b… 14< 1>d… 15< 1>d… 16< 1>b… 17< 1>d… 18< 1>b… 19< 1>b… 20< 1>d…21< 1>c… 22< 1>a… 23< 1>a… 24< 1>b… 25< 1>b… 26< 1>a… 27< 1>d… 28< 1>c…29< 1>b… 30< 1>a… 31< 1>d… 32< 1>d… 33< 1>c… 34< 1>a… 35< 1>d… 36< 1>c…37< 1>a… 38< 1>d… 39< 1>a… 40< 1>b… 41< 1>b… 42< 1>a… 43< 1>c… 44< 1>d…45< 1>a… 46< 1>d… 47< 1>b… 48< 1>c… 49< 1>a… 50< 1>b… ĐỀ 41/ X và Y là hai mặt hàng thay thế hoàn toàn và tỷ lệ thay thế biên MRSXY = -1. Người tiêu dùngchắc chắn sẽ chỉ mua hàng Y khi: a PX = PY c PX PY 2/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX, PYvà số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có: a MUX*PX = MUY*PY c MUX/PX = MUY/PY b MUX/PY = MUY/PX d MUX*PX + MUY*PY = I 3/ Một người dành một khoản thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho 2 loại sản phẩm Xvà Y với PX = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích (hữu dụng) của người nàyphụ thuộc vào số lượng X và Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy. Tại phương án tiêu dùng tối ưu, tổnghữu dụng là: a TU(x,y) = 2400 c TU(x,y) = 1200 b TU(x,y) = 300 d TU(x,y) = 600 4/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX, PYvà số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có: a MUX/PX = MUY/PY c MRSxy = Px/Py d Các câu trên đều đúng b MUX/ MUY = Px/PY 5/ Đường tiêu thụ giá cả là đường biểu thị mối quan hệ giữa: a Gía của sản phẩm này và lượng của sản phẩm bổ sung cho nó. b Gía sản phẩm và số lượng sản phẩm được mua. c Gía sản phẩm và thu nhập của người tiêu thụ. d Thu nhập và số lượng sản phẩm được mua. 6/ Một người tiêu thụ dành một số tiền là 2 triệu đồng / tháng để chi tiêu cho 2 sản phẩm X vàY với giá của X là 20000 đồng và của Y là 50000. đường ngân sách của người này là: c Cả a và b đều sai. a X = 5Y /2 +100 d Cả a và b đều đúng. b Y = 2X / 5 +40 7/ Trên thị trường của sản phẩm X có 2 người tiêu thụ A và B với hàm số cầu:qA = 13000 – 10P, qB = 26000 – 20P . Nếu giá thị trường là 1000 thì thặng dư tiêu dùng trên thị trường là a 2.700.000 b 675.000 c 1.350.000 d Không có câunào đúng 8/ Tìm câu đúng trong các câu sau đây: a Đường tiêu thụ giá cả là một đường tập hợp những phối hợp tối đa hóa hữu dụng khi thunhập thay đổi trong điều kiện các yếu tố khác không đổi b Đường tiêu thụ thu nhập là một đường tập hợp những phối hợp tối đa hóa hữu dụng khigiá cả thay đổi trong điều kiện các yếu tố khác không đổi c Thặng dư tiêu dùng trên thị trường là phần diện tích nằm bên dưới giá thi trường và bêntrên đường cung thị trường. d Các câu trên đều sai 9/ Một người tiêu thụ có thu nhập là 1000đvt, lượng cầu sản phẩm X là 10 sp, khi thu nhập tănglên là 1200đvt, lượng cầu của sản phẩm X tăng lên là 13 sp, vậy sản phẩm X thuộc hàng a Hàng thiết yếu b Hàng xa xỉ c Hàng thông thường. d Hàngcấp thấp. 10/ Đối với một đường cầu sản phẩm X dạng tuyến tính thì : a Độ co giãn cầu theo giá cả thay đổi, còn độ dốc thì không đổi tại các điểm khác nhau trênđường cầu. b Độ co giãn cầu theo giá cả & độ dốc là thay đổi tại các điểm khác nhau trên đường cầu. c Độ co giãn cầu theo giá cả & độ dốc là không đổi tại các điểm khác nhau trên đường cầu. d Độ co giãn cầu theo giá cả không thay đổi còn độ dốc thì thay đổi tại các điểm khác nhautrên đường cầu. 11/ Chính phủ đánh thuế vào mặt hàng X là 3000đ / sp, làm cho giá của sản phẩm tăng từ15000 đ /sp lên 18000 đ /sp.Vậy mặt hàng X có cầu co giãn b Nhiều a ÍT c Co giãn hoàn toàn d Hoàntoàn không co giãn12/ Hàm số cầu thị trường của một sản phẩm có dạng: P = – Q/4 + 280, từ mức giá P = 200 nếugiá thị trường giảm xuống thì tổng chi tiêu của ngưởi tiêu thụ sẽ a Giảm xuống c Không thay đổi b Tăng lên d Các câutrên đều sai. 13/ Mặt hàng X có độ co giãn cầu theo giá là Ed = – 2 , khi giá của X tăng lên trong điều kiện cácyếu tố khác không đổi ,thì lượng cầu của mặt hàng Y sẽ a Tăng lên. b Gỉam xuống c Không thay đổi d Các câu trênđều sai. 14/ Gỉa sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản:Qd = – 2P + 80, và lượng cung nôngsản trong mùa vụ là 50 sp.Nếu chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2 đvt/sp thì tổng doanhthu của họ trong mùa vụ này là: a 750 b 850 c 950 d Khôngcó câu nào đúng. 15/ Suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm mức cầu dầu mỏ nên giá dầu mỏ giảm mạnh. Cóthể minh hoạ sự kiện này trên đồ thị (trục tung ghi giá, trục hoành ghi lượng cầu) bằng cách: a Vẽ một đường cầu có độ dốc âm c Vẽ đường cầu dịch chuyển sang trái b Vẽ đường cầu dịch chuyển sag phải d Vẽ một đường cầu thẳng đứng 16/ Nếu chính phủ đánh thuế trên mỗi đôn vị sản phẩm X là 3000 đồng làm cho giá cân bằngtăng từ 15000 đồng lên 16000 đồng , có thể kết luận sản phẩm X có cầu co giãn theo giá : c Nhiều hơn so với cung a Không co giãn. b ÍT hơn so với cung. d Tương đương với cung. 17/ Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm sản xuất có dạng: Q = 2K(L – 2), trongđó K và L là hai yếu tố sản xuất có giá tương ứng PK = 600 đvt, PL = 300 đvt, tổng chi phí sảnxuât 15.000 đvt.Vậy sản lượng tối đa đạt được: d Các câu trên đều sai. a 480 b 576 c 560 18/ Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q 2 + 20 Q + 40.000, mứcsản lượng tối ưu của doanh nghiệp tại đó có chi phí trung bình:: d Các câu trên đều sai a 220 b 420 c 120 19/ Phát biểu nào dưới đây không đúng: a Với một loại hàng hóa có tỷ trọng phần chi tiêu trong ngân sách gia đình rất cao thì khi giátăng 5%, lượng cầu sẽ giảm nhiều hơn 5% b Trong ngắn hạn, chi phí về bao bì sản phẩm là một khoản chi phí cố định. c Với một mặt hàng cấp thấp, khi thu nhập giảm thì cầu về nó sẽ tăng. d Để khuyến khích ngành sản xuất X, Nhà nước nên đánh thuế các hàng hóa nhập ngoại cóthể thay thế cho X. 20/ Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q 2 + 40 Q + 10.000, chiphí trung bình ở mức sản lượng 1000 sp là: d Các câu trên đều sai. a 1.040 b 2040 c 1050 21/ AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC không đổi và luôn bằng 2. Vậy TC để sản xuất70 sản phẩm là : a 460 b 140 c 450 d 540 22/ Tìm câu sai trong các câu sau đây: a Các đường AC và AVC đều chịu ảnh hưởng của qui luật năng suất biên giảm dần b Khi MC giảm thì AVC cũng giảm c Đường AFC không chịu tác động của qui luật năng suất biên giảm dần d Khoảng cách giữa AC và AFC sẽ giảm khi doanh nghiệp tăng sản lượng 23/ Cho hàm sản xuất Q = K .L . Đây là hàm sản xuất có: a Năng suất giảm dần theo qui mô c Năng suất không đổi theo qui mô b Không thể xác định được d Năng suất tăng dần theo qui mô 24/ Cho hàm số sản xuất Q = K .L . Phương trình biểu diễn tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của a 1-ayếu tố vốn đối với lao động (thay thế K bằng L) là: a |MRTS| = a* (K/L) c |MRTS| = <(1-a)/a>*(K/L) b |MRTS| = (1-a)* (K/L) d Không có câu nào đúng 25/ Doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn với P = 100 – 2Q; AC = 40 ( không đổi ứng với một mứcsản lượng) . Tại mức giá có lợi nhuận tối đa, độ co giãn của cầu đối với giá là: a -1/2 b -3/7 c -2 d -7/3 26/ Trong ngắn hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn, câu nào sau đây chưa thể khẳng định: a Để có lợi nhuận tối đa luôn cung ứng tại mức sản lựong có cầu co giãn nhiều b Doanh nghiệp kinh doanh luôn có lợi nhuận. c Đường MC luôn luôn cắt AC tại AC min Doanh thu cực đại dkhi MR = 0 27/ Một xí nghiệp độc quyền hoàn toàn tối đa hóa lợi nhuận ở mức giá là 20, có hệ số co giãncầu theo giá là -2, vậy mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận tại đó có MC : d Các câu trên đều sai a 10 b 40 c 20 28/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận nằm ở phầnđường cầu c Co giãn đơn a Co giãn ít b Co giãn d Không co nhiều vị giãn 29/ Trong dài hạn của thị trường độc quyền hoàn toàn, xí nghiệp có thể thiết lập quy mô sảnxuất: a Quy mô sản xuất tối ưu c Lớn hơn quy mô sản xuất tối ưu b Nhỏ hơn quy mô sản xuất tối ưu d Các trường hợp trênđều có thể xảy ra. 30/ Chính phủ ấn định giá trần (giá tối đa) đối với doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn sẽ làmcho : a Giá giảm c Sản lượng tăng. b Có lợi cho chính phủ d Giá giảm và sản lượng tăng. 31/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí biên và 165 bán hàng trên hai thị a 109,09 và 163,63 c 136,37 MC = Q,trường có và 165ố cầu như sau: P1 = – Q /10 +120, P2 = – Q /10câu180, Nều doanh nghiệp phân d Các + trên đế sai b 110 hàm sbiệ/ Trong dài hạnị của thị trườngthích quyềtrên haitoàn ,sảngượng và quy mô sản xuất của 32t giá trên hai th trường thì giá độc hợp n hoàn thị trườ n l là:doanh nghiệp phụ thuộc vào: a Nhu cầu thị trường của người tiêu thụ. c Cả a và b đều sai. b Điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. d Cả a và b đều đúng 33/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Sự khan hiếm. c Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. b Cung cầu. d Chi phí cơ hội 34/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô,chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, thực chứng. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng d Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc. 35/ Phát biểu nào sau đây không đúng: a Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên là phải sản xuất ra những sản phẩm sao cho thỏamãn nhu cầu của xã hội và nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. b Vấn đề lạm phát của nền kinh tế thuộc về kinh tế vĩ mô. c Trên thị trường, giá cả của hàng hóa là do người bán quyết định. d Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc. 36/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ? a Qui luật cung – cầu c Qui luật cầu b Qui luật năng suất biên giảm dần d Qui luật cung 37/ Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau.Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với cácmức sản lượng: Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250 a Q = 10 và Q = 12 c Q = 12 và Q = 14 b Q = 10 và Q = 14 d Không có câu nào đúng 38/ Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên: a Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: MR c Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: P == MC MC b Ngừng sản xuất. d Các câu trên đều có thể xảy ra 39/ Điều kiện cân bằng dài hạn của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn: a Quy mô sản xuất của doanh nghiệp là quy mô sản xuất tối ưu b SAC min = LAC min c LMC = SMC = MR = P d Các câu trên đều đúng 40/ Điều nào sau đây không phải là điều kiện cho tình trạng cân bằng dài hạn của doanh nghiệpcạnh tranh hoàn toàn: a Lượng cung và lượng cầu thị trường c Lợi nhuận kinh tế bằng 0.bằng nhau. d Các doanh nghiệp ở trạng thái tối đa b Thặng dư sản xuất bằng 0 hóa lợi nhuận. 41/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượngcầu yếu tố sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn củangành sẽ: a Thẳng đứng c Nằm ngang d Dốc xuống b Dốc lên trên dưới 42/ Đường cung của ngành cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn co giãn nhiều hơn trong ngắnhạn là do: a Các xí nghiệp trong ngành tăng giảm sản lượng bằng cách thay đổi số lượng các yếu tốsản xuất sử dụng b Sự gia nhập và rời khỏi ngành của các xí nghiệp. c Cả a và b đều đúng d Cả a và b đều sai 43/ Đối với doanh nghiệp, khi tăng sản lượng tổng lợi nhuận bị giảm, cho biết: a Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên. c Doanh thu biên bằng chi phí biên. b Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên. d Các câu trên đều sai. 44/ Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn:LTC =Q 2 +100, mức sản lượng cân bằng dài hạn của doanh nghiệp: a8 b 10 c 100 d 110 45/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là: a Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình b Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau c Cả hai câu đều sai d Cả hai câu đều đúng 46/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, trong ngắn hạn thì doanh nghiệp có thể: a Luôn có lợi nhuận bằng không (hòa c Có lợi nhuận kinh tế hay thua lỗvốn) d Luôn có lợi nhuận kinh tế b Luôn thua lỗ 47/ Trong mô hình doanh nghiệp độc quyền nhóm có ưu thế về quy mô sản xuất, doanh nghiệpcó ưu thế có thể quyết định sản lượng theo cách: a Cạnh tranh hoàn toàn c Cả a và b đều đúng b Độc quyền hoàn toàn d Cả a và b đều sai 49/ Đường cầu của doanh nghiệp trong c Là đường cầu của toàn bộ thị trườngngành cạnh tranh độc quyền: d Là đường cầu dốc xuống từ trái sang a Là đường cầu nằm ngang song song phảitrục sản lượng b Là đường cầu thẳng đứng song songtrục giᤠĐáp án của đề thi:4 1< 1>b… 2< 1>c… 3< 1>d… 4< 1>d… 5< 1>b…6< 1>c… 7< 1>c… 8< 1>d… 9< 1>b… 10< 1>a… 11< 1>d… 12< 1>b…13< 1>a… 14< 1>b… 15< 1>c… 16< 1>c… 17< 1>b… 18< 1>b… 19< 1>b… 20< 1>c…21< 1>d… 22< 1>d… 23< 1>c… 24< 1>c… 25< 1>d… 26< 1>b… 27< 1>a… 28< 1>b…29< 1>d… 30< 1>d… 31< 1>b… 32< 1>d… 33< 1>b… 34< 1>b… 35< 1>c… 36< 1>b…37< 1>b… 38< 1>d… 39< 1>d… 40< 1>b… 41< 1>c… 42< 1>b… 43< 1>b… 44< 1>b…45< 1>d… 46< 1>c… 47< 1>c.. 49< 1>d… ĐỀ 5 1/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc. c Kinh tế vĩ mô, thực chứng. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng d Kinh tế vi mô,chuẩn tắc 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa mô hình kinh tế hỗn hợp và mô hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách. c Nhà nước quản lí các quỷ phúc lợi b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. d Các câu trên đều sai. 3/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. c Chi phí cơ hội b Sự khan hiếm. d Cung cầu. 4/ Phát biểu nào sau đây không đúng: a Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc. b Trên thị trường, giá cả của hàng hóa là do người bán quyết định. c Vấn đề lạm phát của nền kinh tế thuộc về kinh tế vĩ mô. d Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên là phải sản xuất ra những sản phẩm sao cho thỏamãn nhu cầu của xã hội và nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. 5/ Một người tiêu thụ dành một số tiền là 2 triệu đồng / tháng để chi tiêu cho 2 sản phẩm X vàY với giá của X là 20000 đồng và của Y là 50000. đường ngân sách của người này là: c Cả a và b đều sai. a X = 5Y /2 +100 d Cả a và b đều đúng. b Y = 2X / 5 +40 6/ Đường đẳng ích biểu thị tất cả những phối hợp tiêu dùng giữa hai loại sản phẩm mà ngườitiêu dùng: a Đạt được mức hữu dụng như nhau c Đạt được mức hữu dụng tăng dần b Đạt được mức hữu dụng giảm dần d Sử dụng hết số tiền mà mình có 7/ Một người tiêu thụ dành một số tiền nhất định để chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y .Nếu X làloại hàng xa xỉ thì khi giá của X tăng lên và các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng hóa của Yđược mua sẽ: c Không thay đổi a Tăng b Giảm d Không xác định được. 8/ Đường tiêu thụ giá cả là đường biểu thị mối quan hệ giữa: a Gía của sản phẩm này và lượng của sản phẩm bổ sung cho nó. b Thu nhập và số lượng sản phẩm được mua. c Gía sản phẩm và thu nhập của người tiêu thụ. d Gía sản phẩm và số lượng sản phẩm được mua. 9/ Một người tiêu dùng dành một khoản tiền là 2000 $ để mua hai sản phẩm X và Y, với PX =200 $/sp và PY = 500 $/sp.Phương trình đường ngân sách có dạng: a Y = 10 – b Y= 4- c Y = 10 – 2,5X(2/5)X (2/5)X d Y = 4 – 2,5 X. 10/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y với đơn giá là PX,PY và số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có: a MUX/PX = MUY/PY c MUX/ MUY = Px/PY d Các câu trên đều đúng b MRSxy = Px/Py 11/ Đường biểu diễn các phối hợp khác nhau về số lượng của hai sản phẩm cùng đem lại chomột mức lợi ích như nhau cho người tiêu dùng được gọi là: a Đường đẳng lượng c Đường cầu b Đường đẳng ích d Đường ngân sách 12/ Đường ngân sách có dạng: X = 30 – 2Y . Nếu Px = 10 thì: a Py = 10 và I = 300 c Py = 10 và I = 900 b Py = 20 và I = 600 d Py = 20 và I = 300

Đọc thêm  Vietcombank Tiếp Tục Là Đơn Vị Có “ Báo Cáo Thường Niên Vietcombank 2014

Viết một bình luận