Đề Tài Luận Văn Tiếng Anh Hay Theo Chủ Đề, Bài Viết Tiếng Anh

Nhiều bạn trẻ vẫn luôn thắc mắc: “Luận văn trong tiếng Anh là gì”.

Đang xem: đề tài luận văn tiếng anh

Để giải đáp cho thắc mắc đó, hôm nay bocdau.com sẽ đưa ra khái niệm về luận văn trong từ vựng tiếng Anh và một vài dẫn chứng cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về luận văn trong tiếng Anh!

Luận văn tiếng Anh là gì?

1. Luận văn là gì?

Luận văn là một văn bản nghiên cứu về một chủ đề nào đó và cấu trúc nào đó. Luận văn sẽ được làm vào cuối khóa học để trình bày những kết quả nghiên cứu về chủ đề đã chọn. Sau khi bảo vệ xong thì bạn sẽ kết thúc khoa học và tốt nghiệp. Cấu trúc luận văn sẽ do từng trường ra quy định.

2. Luận văn trong tiếng Anh là gì?

Luận văn trong tiếng Anh là: Thesis

Ngoài ra còn 1 số định nghĩa khác như:

– (Graduate) Dissertation: Khóa luận tốt nghiệp (dành cho sinh viên năm cuối)

– To uphold a thesis: bảo vệ một luận án

– Essay: bài tiểu luận

Ví dụ:

Quyển luận văn tốt nghiệp này trở thành luận án tiến sĩ ở Princeton

=>This senior thesis became a dissertation at Princeton

Sau khi hỏi một vài điều về đề tài mà tôi đã trình bày, thì một trong số các giám khảo hỏi: “Chị đã dành ra bao nhiêu công sức cho bài luận văn này?”

=>> After asking several on the topic I had covered, one of the judges queried, “How much work did you put into this paper?”

Một vài ví dụ để hiểu rõ luận án bằng tiếng Anh.

1. Bài tiểu luận về Facebook bằng tiếng Anh

Before the first telephone had been invented by Joseph Bell, there were no other means to communicate from long distances except by telegraph or letters. This fact had set certain limits on the number of people one could contact at a distance; besides, communications were much slower than today. With the invention of the Internet, communicating with the whole world through a personal computer has become a reality. However, the true revolution in communication occurred when Mark Zuckerberg introduced his creation: Facebook. While being attractive for people all over the world, Zuckerberg’s social network also possesses serious threats and setbacks that may not be obvious at first glance.

Facebook is a great way to keep in touch with people who are far away. According to surveys, friends who reside in different countries and use Facebook to communicate with each other display a more optimistic mood and feel calmer about those who are close to them, compared to those who do not use any social networks, or use only email (IFR Database). People who use Facebook tend to feel like they are in touch with the rest of the world regardless of distances, and this sensation makes them feel better.

Facebook is a reasonable option for people who want to stay updated with the news of the topics that are of interest to them. Joining various communities regarding all kinds of activities, and receiving updates from them turn Facebook into an easy-to-use, completely-customizable newsline. Hence, Facebook can be a useful tool for those who need to receive operational and fresh information.

At the same time, Facebook is known to be a factor that distorts one’s perception of reality, declines the satisfaction of one’s life and personality, and negatively affects relationships between people. According to the research held by Ethan Kross of the University of Michigan and Philippe Verduyn of Leuven University, people who use Facebook often display a growing dissatisfaction with their lives, whereas respondents who use Facebook infrequently and socialize with peers in real life felt happier and healthier (The Economist).

Bản dịch:

Trước khi điện thoại đầu tiên được phát minh bởi Joseph Bell, không có phương tiện nào khác để liên lạc từ khoảng cách xa ngoại trừ bằng điện báo hoặc thư. Thực tế này đã đặt ra những giới hạn nhất định về số lượng người có thể tiếp xúc từ xa; Bên cạnh đó, thông tin liên lạc chậm hơn nhiều so với ngày nay. Với sự phát minh ra Internet, việc liên lạc với toàn thế giới thông qua một máy tính cá nhân đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cuộc cách mạng thực sự trong giao tiếp xảy ra khi Mark Zuckerberg giới thiệu sáng tạo của mình: Facebook. Mặc dù hấp dẫn đối với mọi người trên toàn thế giới, mạng xã hội Zuckerberg, cũng sở hữu những mối đe dọa và thất bại nghiêm trọng có thể không rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Facebook là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với những người ở xa. Theo khảo sát, những người bạn sống ở các quốc gia khác nhau và sử dụng Facebook để liên lạc với nhau sẽ thể hiện tâm trạng lạc quan hơn và cảm thấy bình tĩnh hơn về những người gần gũi với họ, so với những người không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào hoặc chỉ sử dụng email ( Cơ sở dữ liệu IFR). Những người sử dụng Facebook có xu hướng cảm thấy như họ đang liên lạc với phần còn lại của thế giới bất kể khoảng cách và cảm giác này làm cho họ cảm thấy tốt hơn.

Facebook là một lựa chọn hợp lý cho những người muốn cập nhật tin tức về các chủ đề mà họ quan tâm. Tham gia các cộng đồng khác nhau về tất cả các loại hoạt động và nhận thông tin cập nhật từ họ biến Facebook thành một dòng tin tức dễ sử dụng, hoàn toàn tùy biến. Do đó, Facebook có thể là một công cụ hữu ích cho những người cần nhận thông tin mới và hoạt động.

Đồng thời, Facebook được biết đến là một yếu tố làm biến dạng nhận thức của một người khác về thực tế, làm giảm sự hài lòng của cuộc sống và tính cách của một người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa con người với nhau. Theo nghiên cứu của Ethan Kross thuộc Đại học Michigan và Philippe Verduyn của Đại học Leuven, những người sử dụng Facebook thường thể hiện sự bất mãn ngày càng tăng với cuộc sống của họ, trong khi những người được hỏi sử dụng Facebook không thường xuyên và giao tiếp với bạn bè trong cuộc sống thực cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn (Nhà kinh tế).

Xem thêm: Tờ Trình Xin Kinh Phí Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Xin Hỗ Trợ Kinh Phí Công Đoàn

2. Bài tiểu luận bằng tiếng anh về tác giả bạn yêu thích nhất

Essay on My Favorite Author – Rabindranath Tagore. I am a voracious reader. I have read many authors, but my favorite author is Rabindranath Tagore, popularly known as “the Shelley of Bengal.”

Tagore was a Ben­gali, but he belongs to the whole world, not to speak of India. He was a universalistic and a humanist through and through.

Tagore was born on May 6, 1861 in Calcutta. He came from a rich family of land­lords. But he had the milk of human kind­ness for the poor and the downtrodden.

Tagore was not sent to any school, he was taught at home. He was a highly preco­cious child. As such, he was capable of learning more from nature and society at large than from any formal education. His responsibilities regarding management of a vast estate enabled him to interact with and get impressions from a large cross-section of humanity. This enabled him to develop a broad outlook with a healthy blend of realis­tic and idealistic strains.

Even while learning at home, Tagore became a scholar at an early age. He had an inborn poetic bent of mind. He began to write in Bengali at an early age and even started a magazine. In his opinion, a child’s first lan­guage should be his mother-tongue in which he could express himself with better felicita­tion.

Tagore was a versatile genius. He was a poet, novelist, dramatist, short-story writer, essayist, actor, musician, painter, cultural leader, religious reformer and even a politi­cal leader to some extent. Above all, he was a patriot, even while being a citizen of the world. His famous novels are “Gore”, “Wreck” etc. But he is most popular for his book: the “Gitanjali”- a book of devotional lyrics in poetic prose. The book won him the Nobel Prize for Literature in 1913. He wrote this book in Bengali and then himself translated it into English. Our national anthem “Jana- Gana-Mana” is also the creation of Tagore.

Bản dịch

Bài tiểu luận về tác giả yêu thích của tôi Tác giả – Rabindranath Tagore. Tôi là một độc giả phàm ăn. Tôi đã đọc nhiều tác giả, nhưng tác giả yêu thích của tôi là Rabindranath Tagore, thường được biết đến với cái tên là Shel the Shelley of Bengal.Tagore là một người Bengal, nhưng anh ta thuộc về cả thế giới, không nói về Ấn Độ. Ông là một người theo chủ nghĩa phổ quát và nhân văn xuyên suốt.Tagore sinh ngày 6 tháng 5 năm 1861 tại Calcutta. Ông xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có. Nhưng ông có sữa của lòng tốt của con người dành cho người nghèo và suy sụp.

Tagore không được gửi đến trường nào, anh được dạy ở nhà. Ông là một đứa trẻ rất sớm phát triển. Như vậy, anh ta có khả năng học hỏi nhiều hơn từ tự nhiên và xã hội hơn bất kỳ nền giáo dục chính thức nào. Trách nhiệm của anh ấy liên quan đến việc quản lý một khu đất rộng lớn cho phép anh ấy tương tác và có được ấn tượng từ một mặt cắt ngang lớn của nhân loại. Điều này cho phép anh ta phát triển một tầm nhìn rộng lớn với sự pha trộn lành mạnh của các chủng thực tế và lý tưởng.

Ngay cả khi học ở nhà, Tagore đã trở thành một học giả từ khi còn nhỏ. Ông có một tâm hồn bẩm sinh bẩm sinh. Ông bắt đầu viết bằng tiếng Bengal từ khi còn nhỏ và thậm chí bắt đầu một tạp chí. Theo ý kiến ​​của anh ấy, một đứa trẻ ngôn ngữ đầu tiên phải là tiếng mẹ đẻ của anh ấy, trong đó anh ấy có thể thể hiện bản thân với sự tôn sùng tốt hơn.

Tagore là một thiên tài đa năng. Ông là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà văn truyện ngắn, nhà văn, diễn viên, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà lãnh đạo văn hóa, nhà cải cách tôn giáo và thậm chí là một nhà lãnh đạo chính trị ở một mức độ nào đó. Trên hết, ông là một người yêu nước, ngay cả khi là một công dân của thế giới. Những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông là cuốn sách Gore, cuốn sách Wreck, v.v. Nhưng ông nổi tiếng nhất với cuốn sách của mình: cuốn Gitanjali – một cuốn sách ca từ sùng bái trong văn xuôi thơ mộng. Cuốn sách đã giành cho ông giải thưởng Nobel về văn học năm 1913. Ông đã viết cuốn sách này bằng tiếng Bengal và sau đó chính ông đã dịch nó sang tiếng Anh. Quốc ca của chúng ta, Jana- Gana-Mana, cũng là sáng tạo của Tagore.

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu Đồng 1 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu

Trên đây là khái niệm Luận văn trong tiếng Anh là gì? và một số bài luận mẫu trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên bocdau.com.

Viết một bình luận