Các Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Năm 2020, Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Năm 2020

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất sau đây.

Đang xem: đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn toán năm 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn học 2021

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021

Bài 1: Hình nào có

*

số ô vuông đã tô đậm? (0,5 điểm)

Bài 2: Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Bài 3: Điền dấu >

*

B.

*

 

*

C.

*

 

*

D. 1

*

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ………… cm2

1 tạ 25 kg =………..kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có bốn cạnh bằng nhau.

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

C. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông.

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a)

*

b)

*

Bài 9: Một lớp học có 3/ 5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2021

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền dấu >

A.

*

*

B.

*

=

*

C.

*

*

D. 1 >

*

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kg = 125 kg

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

*

b) 

*

Bài 9: Một lớp học có 3/5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x

*

= 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: Trong các phân số

*

phân số nào bé hơn 1?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*

?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X +

*

= 9

b. X x

*

=

*

Câu 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = … cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)

*

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X +

*

= 9

X =

*

X =

*

b. X x

*

=

*

X =

*

X =

*

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

*

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

120 x

*

= 80 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn lại của cửa hàng sau buổi sáng bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kg gạo buổi chiều bán là:

225 x

*

= 135 (kg)

Số kg gạo cả hai buổi cửa hàng đã bán được là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kg gạo

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất: 2019 – 2020

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng câu 1 và câu 2:

Câu 1. 0,5đ Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km là:

a. 8 000 m2

b. 80 000 dm2

c. 800 000 m2

d. 80 000 000 m2

Câu 2. 0,5đ Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là:

a. 24 cm2

b. 126 cm2

c. 135 cm2

d. 720 cm2

Câu 3. 0,5đ Nối số đo ở cột A với số đo ở cột B sao cho phù hợp:

Câu 4. 0,5đ Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Một hình bình hành có diện tích

*

m2, chiều cao là

*

m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là……….

Câu 5. 0,5đ Ghi dấu so sánh vào ô trống:

3 km2 □ 300 000 m2

7 m2 □ 7000 dm2

Câu 6. 0,5đ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:.

– Góc nhọn lớn hơn góc tù □

– Góc nhọn bé hơn góc vuông □

– Góc vuông bằng 1/2 góc bẹt □

Câu 7. 2đ Tính:

Câu 8. 2đ A. Tìm x:

B. Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần:

Câu 9. 2 đ Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?

Giải

Câu 10. 1 đ Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn

*

và bé hơn

*

.

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1

Bài 1 và bài 2:

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được: 0,5 điểm.

Xem thêm: Lịch Học, Lịch Thi – Thời Khóa Biểu Tuần 45 (Từ 6/7

Bài 1: d

Bài 2: c

Bài 3 và bài 4:

Học sinh ghi đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm.

Bài 3

Bài 4: 4m

Bài 5: 3km2 > 300 000 m2

7m2 2

Bài 6: S – Đ – Đ

Bài 7:

Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Bài 8A:

Học sinh làm đúng mỗi bước được: 0,5 điểm.

A. Tìm x:

Có thể ghi : Vì mẫu số 7 = 35 : 5 nên Tử số x = 40 : 5

x = 8

Bài 8B: Đúng hết thứ tự được 1 điểm.

B. Thứ tự xếp là:

Bài 9: Mỗi bước 0.5 điểm.

– Thiếu hoặc ghi sai đáp số, tên đơn vị trừ 0,5 điểm. (2 điểm)

Giải

Chiều rộng vườn rau là: 120 ×

*

= 80 (m)

Diện tích vườn rau là: 120 × 80 = 960 (m2)

Số rau thu hoạch được là: 50 × 960 = 4800 (kg)

48000 kg tạ = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

Bài 10: Mỗi bước 0.5 điểm.

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG

KIẾN THỨC – KỸ NĂNG

CẦN ĐÁNH GIÁ

 

 

 

SỐ CÂU

HỎI

CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

 

SỐ HỌC

 

Bốn phép tính trên phân số

1

7

   

2

     

2

Tìm 5 phân số ở giữa hai phân số

1

10

         

1

1

Tìm x với phân số

1

8A

     

1

   

1

Tìm phân số của một số

1

10

0.5

           

Nhân với số có một chữ số

1

10

       

0.5

   

ĐO LƯỜNG

Chuyển đổi số đo khối lượng

Đổi số đo khối lượng trong giải toán.

2

1; 3

10

0,5; 0,5

0,5

         

1,5

So sánh số đo diện tích

1

5

 

0,5

       

0,5

Sắp xếp số đo độ dài

1

8B

       

1

 

1

HÌNH HỌC

 

Tìm cạnh đáy hình bình hành.

1

4

 

0,5

       

0,5

So sánh các loại góc

1

6

 

0,5

       

0,5

Tính diện tích hình chữ nhật

1

2

 

0,5

       

1,5

Giải toán diện tích hình chữ nhật.

 

10

       

0.5

 

0,5

     

2

2

2

1

2

1

10

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2

Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567

Câu 3. (0,5 điểm) (M1). Phân số nào dưới đây bằng

*

?

Câu 4. (0,5 điểm) (M1). Rút gọn phân số

*

ta được kết quả là:

Câu 5. (0,5 điểm) (M2). Kết quả của phép cộng

*

là:

Câu 6. (0,5 điểm) (M2). Cho số thích hợp để điền vào chỗ trống là

*

:

A. 16

B. 24

C. 27

Câu 7. (0,5 điểm) (M1). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

*

thế kỉ = ………..năm

A. 25

B. 20

C. 22

Câu 8. (0,5 điểm) (M1). 45dm2 37cm2 = ………….cm2

A. 4037

B. 4537

C. 400537

Câu 9. (0,5 điểm) (M2). Một hình chữ nhật có diện tích

*

m2, chiều dài

*

m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

Câu 10. (0,5 điểm) (M2). Cho hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m

B. 35m

C. 25m

Câu 11. (0,5 điểm) (M3). Giá trị của biểu thức là

*

:

Câu 12. (0,5 điểm) (M3).

*

= ………….. Số điền vào chỗ chấm là:

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm) Tính:

Câu 14.

Xem thêm: Thuyết Trình Về Lgbt, Tình Yêu Đồng Giới Và Những Định Kiến Ở Việt Nam

(2 điểm) Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*

số em của lớp đạt loại Giỏi,

*

số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Viết một bình luận