Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án, cực hay

đề kiểm tra chương 3 đại số 8

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8.

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề 1)

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề 2)

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề 3)

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. (3/4) – 2x = 0 C. 0x + 3 = 0

B. 2x + 5y = 0 D. (2/3x) + 4 = 0

Câu 2: Số nghiệm của phương trình x2 – x = 0 là:

A. Một B. Hai C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Điền vào chỗ chấm:

a) Phương trình 2x + 5 = 11 và phương trình 7x – 2 = 19 là hai phương trình tương đương. ….

b) Phương trình 3x – 9 = 0 và x2 – 9 = 0 là hai phương trình tương đương. ….

c) Phương trình 0x + 2 = x + 2 – x có tập nghiệm là S = {2} ….

d) Phương trình (2x – 3)(3x + 1) = 0 có tập nghiệm là S = {3/2; -1/3} ….

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình

A. x ≠ ±1 B. x ≠ 1 C. x ≠ -1 D. x ∈ R

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình:

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 5 – 7x = 12 + 4x

Bài 2: (2 điểm) Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 30 km/h. Cùng lúc đó, một người khác đi ô tô từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 45 km/h. Hỏi sau mấy giờ hai người gặp nhau? Biết rằng quãng đường AB dài 110 km.

Đọc thêm  Top 11 tài liệu tự học lập trình Java chọn lọc - TopDev

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình:

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:(4 điểm)

a) 5 – 7x = 12 + 4x

⇔ -7x – 4x = 12 – 5

⇔ -11x = 7

⇔ x = -7/11

Vậy: S = {-7/11}

b)

⇔ 18x – (4 + 3x) = 30x – 2

⇔ 15x = -2

⇔ x = (-2)/15

Vậy phương trình có nghiệm x=(-2)/15

⇒ 3(5 – 4x)(x + 1) = (6x + 5)(1 – 2x)

⇔15x + 15 – 12×2 – 12x = 6x – 12×2 + 5 – 10x

⇔7x = -10

⇔x = (-10)/7

Vậy phương trình có nghiệm x = (-10)/7

⇒ x2 + 4x + 4 = x2 + 5x + 4 + x2

⇔ x2 + x = 0

⇔x(x + 1) = 0

⇔x = 0 hoặc x = -1

Đối chiếu với ĐKXĐ, phương trình có nghiệm x = -1

Bài 2

Gọi thời gian hai người đi đến lúc gặp nhau là x ( giờ)

Quãng đường người đi xe máy đi được là 30x (km)

Quãng đường người đi ô tô đi được là 45x (km)

Theo bài ra, quãng đường AB dài 110 km nên ta có phương trình

30x + 45x = 110

⇔ 75x = 110

⇔ x = 22/15

Vậy sau 22/15 h thì 2 xe gặp nhau

Bài 3:(1 điểm)

x2 + 1/x2 = 2

ĐKXĐ x ≠ 0

⇔t2 = 4 ⇔ t = ±2

Với t = 2, ta có phương trình

x + 1/x = 2 ⇒ x2-2x + 1 = 0

⇔(x – 1)2 = 0 ⇔ x = 1

Với t = – 2, ta có phương trình

x + 1/x = -2 ⇒ x2 + 2x + 1 = 0

⇔(x + 1)2 = 0 ⇔ x = -1

Đối chiếu với ĐKXĐ thì 2 nghiệm trên đều thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {1; -1}

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị x = 2 là nghiệm của phương trình:

Đọc thêm  Truyện Ô Lông Viện Tập 7 - Truyện Ô Lông Viện Siêu Buồn Cười

A. 2x + 1 = 3x – 9 C. 4 – x = 5 – 2x

B. 3x – 1 = 2x + 1 D. 7x – 3 = 4x – 6

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình 1 – x = 6(x + 4) là:

Câu 3: Chọn câu có khẳng định đúng.

Các cặp phương trình sau đây, cặp nào tương đương với nhau.

A. 3(2x + 5) = 0 và 5(5x + 2) = 0

B. 5(2x – 3) = 0 và x(2x + 3) = 0

C. x2 + 1 = 0 và x2 – 1 = 0

D. 3(4x + 3) = 0 và 5(4x + 3) = 0

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Chứng tỏ hai phương trình sau tương đương:

3x – 5 = 2(x – 2) và 8 – x = 3x + 4

Bài 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:

Bài 3: (2 điểm) Một ca nô chạy xuôi dòng sông một quãng đường 9km, sau đó quay ngược trở lại đến một địa điểm cách nơi xuất phát 1km thì dừng lại. Biết thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 15 phút và vận tốc của dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc của ca nô khi nước đứng yên?

Bài 4: (1 điểm) Giải phương trình

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

Ta có:

3x – 5 = 2(x – 2) ⇔ 3x – 5 = 2x – 4

⇔ 3x – 2x = -4 + 5

⇔ x = 1 (1)

8 – x = 3x + 4 ⇔ -x – 3x = 4 – 8

⇔ -4x = -4 ⇔ x = 1 (2)

Từ (1) và (2) suy ra hai phương trình đã cho có cùng tập nghiệm S = {1} nên chúng tương đương.

Bài 2: (3 điểm)

⇔ 4x – 10 = 2 – x

⇔ 4x + x = 2 + 10 ⇔ 5x = 12 ⇔ x = 12/5

Vậy: S = {12/5}

b) (3x + 1) = (3x + 1)2

Đọc thêm  Công thức tính hiệu suất phản ứng chi tiết nhất - Download.vn

⇔ (3x + 1)2 – (3x + 1) = 0

⇔ (3x + 1)[(3x + 1) – 1] = 0

ĐKXĐ:x ≠ 1

Quy đồng mẫu hai vế của phương trình ta được:

Khử mẫu hai vế, ta được:

(2x + 3)(x – 1) + 2(x2 + x + 1) = 4×2 – 1

⇔ 2×2 + x – 3 + 2×2 + 2x + 2 = 4×2 – 1

⇔ 3x – 1 = -1

⇔ 3x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy: S = {0}

Bài 3 (2 điểm)

15 phút = (1/4)giờ

Gọi vận tốc của ca nô khi nước đứng yên là x (km/h). Điều kiện x > 2

Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x + 2 (km/h)

Vận tốc ca nô khi ngược dòng là x – 2 (km/h)

Thời gian ca nô khi xuôi dòng là:

Thời gian ca nô khi ngược dòng là:

Ta có phương trình:

Quy đồng mẫu hai vế:

Suy ra:

32x + 64 – 36x + 72 = x2 – 4

⇔ -4x + 136 = x2 – 4

⇔ x2 + 4x – 140 = 0

⇔ (x2 + 4x + 4) – 144 = 0

⇔ (x + 2)2 – 122 = 0

⇔ (x + 14)(x – 10) = 0

Giá trị x = -14 không thỏa mãn điều kiện

Giá trị x = 10 thỏa mãn điều kiện

Vậy vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 10km/h

Bài 4 (1 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số có đáp án

 • Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số có đáp án

 • Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số có đáp án

 • Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án

 • Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học có đáp án

 • Top 2 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học có đáp án

 • Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 4 Hình Học có đáp án

 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

 • Top 4 Đề thi Toán 8 Học kì 2 có đáp án