đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo tuần 6

I. Đáp án câu hỏi tuần 5 :

*

 II. Kết quả tuần 5:

01 giải Nhất

*

02 giải Nhì

*

 05 giải Ba

*

 08 giải Khuyến khích

*

III. Câu hỏi tuần 6 (từ 27/4 -3/5)

Câu 1: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, năm 1951 đã nêu những nội dung gì?

A. Những khó khǎn của Đảng và Chính phủ

B. Cuộc trường kỳ kháng chiến

C. Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Trong bức thư gửi giới họa sỹ và văn nghệ sỹ năm 1951, Bác Hồ viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là … trên mặt trận ấy”.

Đang xem: đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo tuần 6

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chào Hàng Cạnh Tranh Rút Gọn Trong Đấu Thầu ?

Bạn hãy cho biết, trong dấu (…) là từ nào sau đây?

A. nghệ sỹ

B. chiến sĩ

C. họa sỹ

D. thi sỹ

Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ban hành Nghị quyết về xuất bản tờ báo nào của cơ quan Trung ương Đảng?

A. Báo Thanh niên

B.  Báo Cứu quốc

C.  Báo Vệ quốc quân

D. Báo Nhân dân

Câu 4: Bạn hãy cho biết, câu nói: “Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng, toàn Đảng phải làm công tác tuyên truyền” là của ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Tố Hữu

D.  Lê Duẩn

Câu 5: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, thể hiện tinh thần quyết tâm của quân và dân ta trong chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Biên giới 1950

B. Chiến dịch Tây Bắc 1952

C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu 6: Ngày 19/3/1954, Ban Bí thư ra Chỉ thỉ số 71-CT/TW về việc chỉnh đốn sự chỉ đạo công tác tuyên huấn của các cấp uỷ đảng. Trong đó, nêu rõ yêu cầu nào?

A.  Cấp uỷ cử một cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn

B.  Cấp uỷ không nên cử cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn

C.  Cấp uỷ cử một số cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn

D.  Cấp uỷ cử một chuyên viên chuyên trách công tác tuyên huấn

Câu 7: “Ban chấp hành Trung ương quyết định các Đảng bộ các địa phương sẽ tiến hành một cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, sửa chữa những khuyết điểm chính của cán bộ và đảng viên…”. Nội dung trên được nêu trong văn bản nào?

A. Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, năm 1951

B. Chỉ thị đặc biệt của Ban Bí thư Về vấn đề Đảng ra công khai, năm 1951

C. Chỉ thị của Ban Bí thư Về vấn đề đấu tranh mậu dịch với địch, năm 1952

D. Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm, năm 1952

Câu 8: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Về công tác văn nghệ năm 1952 nêu mấy nhiệm vụ lớn và công tác chính?

A. 1 nhiệm vụ lớn, 2 công tác chính

B.  2 nhiệm vụ lớn, 3 công tác chính

C.  3 nhiệm vụ lớn, 4 công tác chính

D.  4 nhiệm vụ lớn, 5 công tác chính

Câu 9: Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A.  Ngày 29/9/1951

B.  Ngày 29/10/1951

C.  Ngày 29/11/1951

D.  Ngày 29/12/1951

Câu 10: Bài hát “Tiến về Sài Gòn” là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A.  Phạm Tuyên

B.  Hoàng Vân

C.  Lưu Hữu Phước

D.  Cao Việt Bách

Xem thêm: Tải Về Mẫu Giấy Khám Thai – Mẫu Giấy Khám Thai Hưởng Bhxh

<07/05/2020> Đáp án, kết quả Tuần 6, câu hỏi Tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<20/04/2020> Câu hỏi Tuần 5 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<20/04/2020> Đáp án, kết quả Tuần 4 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<13/04/2020> VÀO THI<13/04/2020> Câu hỏi Tuần 4 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng<13/04/2020> Đáp án, kết quả Tuần 3 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Viết một bình luận