danh bạ giáo viên ftu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 25 trang )

Đang xem: Danh bạ giáo viên ftu

1
1. BAN GIÁM HIỆU – Tổng đài: (04) 32 595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Hoàng Văn Châu Hiệu trƣởng 38 344 403 168 37 853 506 0906 065 266
2. Vũ Chí Lộc 0909 741 889 163 37 755 017 0909 741 889
3. Nguyễn Văn Hồng Phó HT 37 753 297 169 38 356 065 0976 898 899
4. Bùi Ngọc Sơn Phó HT 166 37 751 762 0937 892 325
5. Đào Thị Thu Giang Phó HT 162 37 622 462 0913 012 888
6. Nguyễn Đình Thọ Phó HT 32 595 379 161 35 567 995 0906 086 668

2. PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – Tổng đài: (04) 32 595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan

Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Lê Thị Thu Thủy
Trƣởng
phòng
208 38 696 621 0913 514 575
2. Mai Quốc Doanh Phó Tphòng 206 38 358 797 0936 177 899
3. Lê Việt Anh Phó Tphòng 203 38 528 377 0983 682 998
4. Vũ Ngọc Bích Chuyên viên
201
35 524 436 0988 709 930
5. Nguyễn Thị Chung Chuyên viên 37 551 465 0979 719 126
6. Trần Đắc Lộc Chuyên viên 22 148 613 0913 380 649
7. Mai Tuấn Nam Chuyên viên 0982 352 789
8. Phạm Việt Tiệp Chuyên viên 37 754 274 0912 613 185
9. Nguyễn T Khánh Trinh Chuyên viên 38 645 607 0913 505 629
10. Trịnh Quang Hưng Chuyên viên 0904 858 248
11. Tạ Thúy Quỳnh Chuyên viên 201 38 356 028 0983 680 587

3. KHOA SAU ĐẠI HỌC – Tổng đài: (04) 32 595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Tăng Văn Nghĩa Trƣởng khoa 218 37 754 951 0904 230 929
2. Phạm Thu Hương Phó Tkhoa 216 35 562 193 0912 522 490
3. Nguyễn Văn Cảnh Phó Tkhoa 219 35 541 640 0918 555 588
4. Ngô Quốc Chiến Chuyên viên 217 21 93 885 0987 253 996
5. Nguyễn Thu Hà Chuyên viên 219 37 669 231 0912 532 235
6. Lê Phương Hà Chuyên viên 217 35 540 753 0982 862 786
7. Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên
215
62 734893 0907 489 944
8. Lê Thanh Thủy Giảng viên 0979 218576

2
4. KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC – Tổng đài: (04) 32 595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ

1. Phạm Duy Liên Trƣởng khoa 228 38 3561 43 0913 074 462
2. Nguyễn Ngọc Tuân P T khoa 226 38 355 920 0913 005 335
3. Nguyễn Bích Lan P T khoa 225 37 761 128 0916 605 445
4. Mai Ngọc Duy Chuyên viên 221 0912 848 586
5. Trần Trọng Huy Giảng viên 223 35 141 252 0913 040 502
6. Trịnh Thu Phương Chuyên viên
222
37 750 844
0953 346 979
0913 551 070
7. Âu T hị Ánh Tuyết Chuyên viên 38 732 559 0904 159 595
8. Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên
224
37 750 232 0916 448 668
9. Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên 37 751 762 0915 053 366
10.

5. PHÕNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Đào Ngọc Tiến

Trƣởng
phòng
238 38 622 262 0913 566 677
2. Lê Thị Ngọc Lan Phó Tphòng 235 38 528 377 0983 353 649
3. Đỗ Hương Lan Phó Tphòng 231 35 665 862
0916 118 225
0989 172 595
4. Ngô Thị Minh Nguyệt Chuyên viên 236 0974 168 906
5. Vũ Thị Kim Oanh Chuyên viên 235 0986 269 698
6. Nguyễn Việt Phương Chuyên viên 231 01682 341 074
7. Vũ Huyền Phương Giảng viên 236 38 227 908 0904 698 081
8. Nguyễn Hữu Thật Chuyên viên
231
0983 661 978
9. Nguyễn Sơn Tùng Chuyên viên 0989 204 985

6. KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Hồ Thúy Ngọc Q. T Khoa 248 35 763 487 0904 164 363
2. Nguyễn Thị Hiền Phó T Khoa 246 35 620 873 0942 195 786

3. Mai Hồng Anh Chuyên viên
244
0904 818 783
4. Trần Huyền Anh Chuyên viên 0904 254 200
5. Vũ Phương Lan Chuyên viên 35 593 350 0904 808 936
6. Vũ Thị Lan Phương Chuyên viên 0983 012 860
7. Phạm Trung Thành Chuyên viên 0915 007 282
8. Trần Kim Toàn Chuyên viên 249 0987 493 789
9. Trần Thị Trang Ly Chuyên viên 0982 427 754

3
7. PHÕNG HỢP TÁC QUỐC TẾ – Tổng đài: (04) 32595158, Fax: 37755118

Stt
Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Vũ Hoàng Nam
Trƣởng
phòng
258 36 406 030 0168 647 0746
2. Đào Thị Thu Hà Phó T Phòng 256 38 341 107 01236 696 691
3. Nguyễn Lê Quỳnh Hoa 22 126 856 0915 959 218
4. Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên

251
37 575 879 0986 913 121
5. Lê Thu Hà Chuyên viên 38 624 782 0983 318 987
6. Lê Thu Trang Chuyên viên 35 598 423 0938 290 260
7. Vũ Thanh Tùng Chuyên viên 01688 330 688

8. PHÕNG QUẢN LÝ DỰ ÁN – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Vũ Thị Hiền
Trƣởng
phòng
37 753 328 268 37 586 212 0903 284 333
2. Phùng Mạnh Hùng Phó Tphòng 37 753 328 266 35 651 930 0903 481 381
3. Lê Hồng Anh Chuyên viên 261 0913 004 554
4. Trần Diệu Linh Chuyên viên 269 0989 662 501
5. Nguyễn Ngọc Đạt Chuyên viên 261 0936 093 562
6. Lê Thị Thảo Giảng viên 269 0989 688 998

9. TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Võ Sỹ Mạnh P. Giám đốc 278 0904 547 699
2. 3 Nguyễn Thế Anh Giảng viên

36 625 923 0988 082 937
3. Tô Kiều Oanh Chuyên viên
275
38 356 183 0913 044 224
4. 5 Bùi Hồng Nhung Chuyên viên

38 573 074 0904 965 009
5. Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên

276
0916 020 844
6. Lê Thị T húy Hằng Chuyên viên

38 629 986 0904 006 600

10. PHÕNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – Tổng đài: (04) 32595158
Fax: (04) 38343605

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Phạm Thị Hồng Yến
Trƣởng
Phòng
288 37 549 315 0904 236 999
2. Vũ Thị Thanh Xuân Phó Tphòng 286 37 714 013 0913 383 511
3. Dương Văn Tĩnh TB Pháp chế 287 37 911 033 0966 668 986
4. Đinh Hoàng Anh Chuyên viên 285 38 542 622 0979 461 074
5. Nguyễn Hoàng Diệp Chuyên viên 284 0936 093 099

4

Stt
Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
6. Hoàng T Mai Lan Chuyên viên 284 37 840 540 0982 732 373
7. Nguyễn Trà Mi Chuyên viên 287 0912 643 468
8. Dương Hồng Xuân Chuyên viên 285 0976 200 527
9. Nguyễn Bích Ngọc Chuyên viên 287 37 531 907 0916 223 335
10. Phạm Ngọc Mai Linh Trực TĐ 0 37 667 586 0936 310 939
11. Hoàng Thị Yến Văn thư
280
37 720 906 0978 891 076
12. Lê Thanh Tuyền Văn thư 37 755 462 0983 654 009
13. Đặng Thị Thu Hưng Lễ tân
285
35 140 246 0912 328 699
14. Mai Thị Thơm Lễ tân 0977 456 076

11. PHÕNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động

Trực tiếp Số lẻ
1. Nguyễn Ngọc Lan
Trƣởng
phòng
298 38 512 287 0988 767 689
2.
Ngô Thành Bắc Chuyên viên

0947 883 858
3.
Đinh Thị Hà Chuyên viên
296

38 833 282 0982 806 890
4.
Ngô Đức Hoàng Chuyên viên 38 390 484 0913 005 046
5.
Nguyễn T Thu Hường Chuyên viên 35 373 921 0904 850 780
6.
Nguyễn T Bích Ngọc Chuyên viên 37 844 993 0983 513 539
7.
Nguyễn Ngọc Tân Chuyên viên 22 121 287 0904 311 312

12. P TRUYỀN THÔNG & QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1 Nguyễn T Thanh Thuỷ Trƣởng phòng
32595191
(ĐT – Fax)
348 37 940 016 090 400 5658
2 Đào Thu Hiền Chuyên viên

38 310 718 091 211 2101
3 Tô Thị T huỳ Trang Chuyên viên 098 938 1568
4 Nguyễn Hữu Dũng Chuyên viên 0168 730 4912

13. PHÕNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Phạm Thu Hƣơng

Trƣởng
phòng
308 37 849 952 0989 088 868
2. Nguyễn Thị Hoa Phó Tphòng 306 38 355 920 0989 082 627
3. Nguyễn Thu Hằng Phó Tphòng 303 38 577 758 0983 189 818
4. Cao Thị T húy An Chuyên viên 302 0943 737 789
5. Phan Thị Hương Giang Chuyên viên 301 0904 127 957
6. Lê Thị T hu Hà Chuyên viên 302 39 728 609 0912 444634

5

Stt
Họ và tên
Cơ quan

Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
7. Lê Thị T hu Hằng Chuyên viên 0988 671 065
8. Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 301 36 889 676 0976 921 976
9. Nguyễn T Thanh Huyền Chuyên viên 302 37 820 002 0936 572 699
10. Lê Hoài Phương Chuyên viên 301 0982 411 009
11. Lê Trà My Giảng viên 302 35 115 369 0982 230 387

14. PHÕNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Bùi Ngọc Dũng
Trƣởng
phòng
38343349 318 0912 037 337
2. Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó Tphòng 38343349 316 37 761148 0913 586 926
3. Nguyễn Bá Thái
Tổ trưởng tổ
TB
319 0912 837 979
4. Nguyễn Mạnh Khải Chuyên viên
313
37 616 432 0913 276 080
5. Lê Thị T hu Lương Chuyên viên 0978 847 819
6. Phạm Ngọc Mỹ Chuyên viên 316 0987 204 585
7. Nguyễn Ngọc Nga Chuyên viên 38343349 313 35 370 297 0977 913 464
8. Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên 315 0985 099 480
9. Nguyễn Đông Bắc Nhân viên 315 0913 032 716
10. Cao Lương Bằng Nhân viên 311 62 758 098 0913 090 606
11. Nguyễn Văn Bình Nhân viên 37 751 465 0973 552 348
12. Nguyễn Quang Cương Nhân viên 0989 290 447
13. Hà Xuân Cường Nhân viên 315 0904 237 680
14. Đặng Thế Du Nhân viên 713 01687 696 856
15. Lại Thị Dung Nhân viên 713 37 750 232 01228 234 024

16. Trần Tiến Hải Nhân viên 313 35 632 301 0913 502 209
17. Phan Minh Hiếu Nhân viên 0906 272 788
18. Đặng Văn Kiên Nhân viên 315 0976 264 717
19. Đặng Thị Lan Nhân viên 713 37 750 414 0126 820 9511
20. Lê Đức Mạnh Nhân viên 0915 064 476
21. Nguyễn Hồng Nam Nhân viên 0912 365 025
22. Phạm Hữu Sinh Nhân viên 38 336 850 0902 096 487
23. Trần Quang Tân Nhân viên 713 38 359 145 0912 760 706
24. Ngô Thị Thơm Nhân viên 37 751 403
25. Phạm Văn Toản Nhân viên 37 750 418 0904 276 663
26. Nguyễn Việt Cường Nhân viên 0913 398 865
27. Nguyễn Ngọc Du Nhân viên 01687 976 684
28. Trần Văn Hiếu Lái xe 311 37 500 347 0912 143 914

6

Stt
Họ và tên
Cơ quan

Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
29. Nguyễn Anh Tuấn Lái xe 38 358 899 0913 249 411
30. Dương Minh Ngọc Lái xe 0972 472 328

15. PHÕNG Y TẾ – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Nguyễn T Hồng Vân Trƣởng phòng

328

0905 713 437
2. Lương Thị Thúy Hà Y sĩ 01232 468 998
3. Phạm Thị An Vinh Y sĩ 38629559 0978 822 575
4. Cao Thị Liên Y sĩ 0983 139 956

16. TRUNG TÂM THÔNG TIN & KHẢO THÍ – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Nguyễn Văn Thoan Giám đốc 333 336
38 469 670
38 233 668
0904 250 991
2. Nguyễn Quang Trung P Giám đốc 332 37891233 0912 371 565
3. Trần Quang Anh Chuyên viên 386 0976 704 951
4. Hoàng Anh Đức Chuyên viên 333 37 339 508 01999 728 292
5. Trần Minh Hạnh Chuyên viên 335 37 645 884 0982 005 718
6. Dương Phan Huy Chuyên viên
333
33 565 782 0983 137 786
7. Đinh Mai Liên Chuyên viên 38 218 318 0988 746 900
8. Trần Xuân Lịch Chuyên viên 386 35 527 507 0904 799 589
9. Nguyễn Hùng Cường Chuyên viên
333
37 849 622 0944 455 086
10. Vũ Quốc Lễ Chuyên viên 0977 234 523
11. Nguyễn Duy Thanh Chuyên viên 386 37 750 414 0937 389 666

17. THƢ VIỆN – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Trần Thị Kiều Hƣơng Giám đốc 668 35 563 224 0912153273
2. Hoàng Vũ P Giám đốc 666 35 541 163 0904 212 276
3. Trần Mạnh Cường Thư viện viên 662 39 563 979 0912 252 589
4. Phạm Thị Din Thư viện viên 661 37 664 193 0986 587 073
5. Tô Thị T húy Hằng T hư viện viên 665 0988 238 515
6. Đặng Quang Hiệp Thư viện viên 0904 383 644
7. Ngô Thanh Huyền Thư viện viên 665 35 140 198 0988 838 605
8. Phan Thị Lệ T hư viện viên 22 195 017 0904 799 598
9. Phùng T hị Diệu Linh Thư viện viên 37 540 009 0912 026 603

Đọc thêm  Hai Mẫu Bệnh Án Viêm Dạ Dày Tá Tràng, Bệnh Án Viêm Loét Dạ Dày Hành Tá Tràng

7

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
10. Nguyễn T Thanh Ngần Thư viện viên 669 22 184 200 0912 184 259
11. Trần T T hanh Quỳnh Thư viện viên 663 22 193 202 0983 055 983
12. Nguyễn Thị Trang Thư viện viên 01665 133 194
13. Lê Phương Thảo Thư viện viên 661 0912 346 430
14. Đỗ Hiền Trang Thư viện viên 661 37 845 225 01685 808 386

15. Phạm Thị Na Thư viện viên 662 22 190 846 0904 383 644
16. Nguyễn Thị Hồng Thư viện viên 665 0984 804 922

18. TRUNG TÂM FERETCO – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Nguyễn Sơn Hà Giám đốc 37 753 298 368 38 353 855 0913 221 817
2. Lê Thị Huyền Chuyên viên 37 753 298

369

37 724 584 0914 833 699
3. Nguyễn T hu Hiền Chuyên viên 38 355 961 0986 022 052
4. Ngô Thị Trầm Hương Chuyên viên
38 355 961
0979 050 525
5. Nguyễn Xuân Hóa Chuyên viên
38 355 961
0932 291 099

19. VIỆN KINH TẾ & THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Nguyễn Văn Minh Giám đốc
378 37 687 922 0983 118 969
2.
Nguyễn Hoàng Ánh Phó GĐ

376

38 35 3 746 0913 587 278
3.
Nguyễn Ngọc Bích Chuyên viên 37 54 8 243 0982 539 296
4.
Lưu Hà Linh Chuyên viên 37 641 864 0988 681 581

20. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Nguyễn Thục Anh Q. Giám đốc 396 0916654958
2.
Nguyễn Vân Hà Giảng viên
393
0989 634 481
3.
Bùi Mai Anh Chuyên viên 38 536 641 0989 020 808
4.
Hà Cẩm Vân Chuyên viên 0904 627 619
5.

21. TT TƢ VẤN PHÁP LÝ CHO DN VỪA & NHỎ – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1 Nguyễn Thị Mơ Giám đốc 338 37 754 951 090 3452 906

8

22. TT NGÔN NGỮ & PHÁT TRIỂN HỢP TÁC Q TẾ – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1 Phạm Gia Trí Giám đốc 358 37 759 601 0983 219 318
2 Chuyên viên
356
359

23. TT HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM-NHẬT BẢN
Tổng đài: (04) 37 751 278

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Phùng Kim Anh Giám đốc 122 0904 305 788
2. Lê Hoàng Liên Chuyên viên 113 0989 188 616
3. Nguyễn T. Tường Vân Chuyên viên 119 0904 393 992
4.

24. VĂN PHÕNG ĐẢNG ỦY – Tổng đài: (04) 32 595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Phạm Nhƣ Q uỳnh Chuyên viên 165 37 751 838 0988 353 521

25. VĂN PHÕNG CÔNG ĐOÀN – Tổng đài: (04) 32595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Đào Đức Mạnh Chuyên viên 295 36 332 136 0983 045 699

26. VĂN PHÕNG GIÁO SƢ, PHÓ GIÁO SƢ – Tổng đài: (04) 32 595158

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1 Nguyễn Thị Quy 167 37 751 695 0903 202 567
2 Nguyễn Thị Mơ 338 37 754 951 090 3452 906

27. VĂN PHÕNG ĐOÀN THÀNH NIÊN- Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Nguyễn Văn Triệu BT Đoàn
38356800 388
0904 169 488
2.
Trần Song Thành Chuyên viên 62 121 548 0903 400 981
3.
Đỗ Thu Trà Chuyên viên 0904 993 489

28. KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ – Tổng đài: (04) 38356800

9

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Từ Thuý Anh
Trƣởng
Khoa
508 36 419 022 0943 515 686
2. Hoàng Xuân Bình Phó T khoa 506 37 561 764 0912 782 608
3. Nguyễn T Tường Anh Phó T khoa 509 38 574 667 0904 221 816
4. Trần Thị Mai Anh Thư ký khoa 501 0906 012 060
5. Đinh Thanh

Bình
Giảng viên 35 656 978 01262 326 930
6. Nguyễn Bình Dương Giảng viên 22 285 218 01292 807 379
7. Phạm Hương Giang Giảng viên 36 628 231 0932 723 468
8. Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng viên 35 569 675 0983 827 997
9. Nguyễn Thị Hiền Giảng viên 0914 838 486
10. Nguyễn Thị Hồng Giảng viên 0983 187 982
11. Nguyễn T Quỳnh Hương Giảng viên 38 439 108 0936 801 138
12. Nguyễn Xuân Huy Giảng viên 0904 378 269
13. Nguyễn T Thanh Huyền Giảng viên 38 694 656 0912 281 862

14. Nguyễn Kim Lan Giảng viên 35 140 218 0917 766 179
15. Thái Long Giảng viên 37 649 619 0912 671 298
16. Vũ Thị Phương Mai Giảng viên 38 214 145 0978 118 899
17. Đinh Ngọc Minh Giảng viên 38 545 974 0942 427 707
18. Trần Thị Kiều Minh Giảng viên 38 217 999 0943 170 439
19. Mai Nguyên Ngọc Giảng viên 38 531 142 0914 257 242
20. Lê Minh Ngọc Giảng viên 38 227 187 0982 227 187
21. Trần Minh Nguyệt Giảng viên 37 750 111 0983 200 437
22. Lương Thị Ngọc Oanh Giảng viên
37 733 689
37 731 931
0912 016 243
23. Lý Hoàng Phú Giảng viên 37 545 251 094 4904 968
24. Chu Thị Mai Phương Giảng viên 37 550 028 0989 374 806
25. Nguyễn Hồng Quân Giảng viên 37 751 465 0983 060 987
26. Lê Phương Thảo Quỳnh Giảng viên 35 652 154 0987 027 398
27. Nguyễn Thị Minh T hư Giảng viên 37 647 308 0902 172 177
28. Lê Huyền Trang Giảng viên 32 910 118 0915 254 284
29. Hoàng Bảo Trâm Giảng viên 38 352 831 0904 275 832
30. Phạm Xuân T rường Giảng viên 37 281 980 0983 545 429
31. Nguyễn Thị Thuỳ Vinh Giảng viên 37 728 024 0977 514 377
32. Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên 38 394 116 0904 325 755
33.

29. KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan

Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ

10
1.
Bùi Thị Lý Trƣởng Khoa
518 32 321 591 0912 172 170

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
2. Trịnh T Thu Hương Phó Tkhoa
516
62 811 126 0913 311 385
3. Nguyễn Quang Hiệp Giảng viên 37 173 412 0916 060 707
4. Vũ Thị Quỳnh Vân Thư ký khoa
515

519
0912 321 815
5. Phạm Thị Cẩm Anh Giảng viên

0982 925 793
6. Dương T uấn Anh Giảng viên

32 155 579 0907 700 779
7. Tạ Thái Anh Giảng viên

8. Nguyễn Thanh Bình Giảng viên

0904 200 489
9. / Phạm Văn Chiến Giảng viên

0945 6666 75
10. Nguyễn Cương Giảng viên

37 645 098 0989 148 784
11. Vũ Đức Cường Giảng viên

37 753 852 0912 266 337
12. Phạm Thị Mỹ Dung Giảng viên

0912 922 227
13. Đinh Sỹ Diên Giảng viên

22 184 205 0905 525 555
14. Đinh Khương Duy Giảng viên 0984 709 882

15. Đoàn Thị Thanh Hà Giảng viên

38 357 615 0904 998 500
16. Lê Thị T hu Hà Giảng viên

33 560 452 0912 211 178
17. Phạm Thanh Hà Giảng viên

38 332 595
37 920 121
0989 909 988
18. Nguyễn Thị Hà Giảng viên

0915 317 287
19. Nguyễn Thu Hằng Giảng viên

37 761 232 0983 881 508
20. Vũ Thị Hạnh Giảng viên

22 465 854 0913 015 402
21. Phạm Thị Song Hạnh Giảng viên

22. Vũ Thị Bích Hải Giảng viên

0912 361 381
23. Phan Thị Thu Hiền Giảng viên

38 641 716
35 584 849

0904 300 343
24. Nguyễn Thị Việt Hoa Giảng viên

38 272 751
62 510 024
0904 222 666
25. Vũ Thị Hiền Giảng viên

37 647 305 0903 284 333
26. Phạm Duy Hưng Giảng viên

0912 565 566
27. Nguyễn Thu Hương Giảng viên

28. Nguyễn Thị Xuân Hường Giảng viên

22 181 861 0904 075 525
29. Lê Thị T hu Hường Giảng viên

37 672 017 0915 562 151
30. Đỗ Ngọc Kiên Giảng viên

0983 030 230
Bùi Duy Linh Giảng viên 37 569 572 0902 566 886
31. Trần Hải Ly Giảng viên

37 336 396 0915 627 282
32. Nguyễn Quang Minh Giảng viên

62 510 927 0912 216 738
33. Đinh Hoàng Minh Giảng viên

38 352 478 0936 007 007
34. Nguyễn Huyền Minh Giảng viên

01226 376 787
35. Nguyễn Hồng Trà My Giảng viên

0913 361 686
36. Trần Hồng Ngân Giảng viên

0903 470 371

11

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan

Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
37. Trần Bích Ngọc Giảng viên

37 618 056 0904 222 111

38. Lê Quang Nhật Giảng viên 0974 432 048
39. Nguyễn Hải Ninh Giảng viên

0944 644 455
40. Vũ Thị Kim Oanh Giảng viên

39 331 990 0988 833 599
41. Nguyễn T . Thanh Phúc Giảng viên

37 665 673 0912 522 827
42. Nguyễn Minh Phúc Giảng viên

0903 136 689
43. Trần Thanh Phương Giảng viên

0909 634 388
44. Trần Thị Ngọc Quyên Giảng viên

37 549 012 0912 217 789
45. Nguyễn Xuân Quang Giảng viên

0904 366 618
46. Lê Huy Sĩ Giảng viên 0972 254 075
47. Lưu Đức Thi Giảng viên

0984 666 186
48. Hoàng Ngọc Thuận Giảng viên

38 350 075 0912 869 981
49. Vũ Thành Toàn Giảng viên

37 556 317 0983 262 267
50. Lê Minh Trâm Giảng viên

38 524 687 0926 032 007
51. Hoàng Thị Đoan Trang Giảng viên

38 350 075 0913 580 075
52. Phạm Thị Huyền Trang Giảng viên

36 623 618 0988 084 197
53. Lữ Thị Thu Trang Giảng viên

37 753 849 092 883 7999
54. Trần Thu Trang Giảng viên

37 558 701 0904 000 104
55. Nguyễn Minh Trang Giảng viên

39 717 003 0983 440 288
56. Phan Thị Vân Giảng viên

36 402 036 0986 161 181
57. Nguyễn Thị Yến Giảng viên

0902 200 822
58. Vũ Hoàng Việt Giảng viên

37 755 017 0912 483 124
59. Cao Thị Hồng Vinh Giảng viên 38 549 225 0988 002 401

60. Phạm Thị Mai Khanh T rưởng Vp VPCTTT 519 37 140 080 0983 340 080
61. Vũ Kim Dung Chuyên viên VPCTTT
519
0987 254 088
62. Nguyễn T hị Toan Chuyên viên VPCTTT 38 844 973 0977 934 486

30. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Nguyễn Thu Thủy Trƣởng khoa 528 36 686 631 0936 576 494
2. Trần Thị Kim Anh Phó Tkhoa 526 35 651 537 0983 041 350
3. Bùi Liên Hà Phó Tkhoa 529 37 540 736 0903 207 241
4. Trịnh Thị Bạch Mai Thư ký khoa 521 37 822 860 0988 119 206
5. Nguyễn Lan Anh Giảng viên 0978 551 980
6. Đào Minh Anh Giảng viên 38 218 153 0948 089 481
7. Hà Công Anh Bảo Giảng viên 35 331 416 0912 425 009
8. Nguyễn T Khánh Chi Giảng viên 35 652 481 0989 989 284
9. Nguyễn Phương Chi Giảng viên 38 356 184 0915 838 218

12

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan

Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
10. Lê Thành Công Giảng viên 38 357 682 0983 813 975
11. Lê Thị Vân Dung Giảng viên 01235 116 613
12. Lê Thị Phương Dung Giảng viên 0199 333 0111
13. Hoàng Thị Thùy Dương Giảng viên 0989 891 205
14. Hoàng Anh Duy Giảng viên 39 716 675 0915 922 002
15. Trần Đức Duy Giảng viên 0986 733 139
16. Vũ Thị Hương Giang Giảng viên 35 657 381 0904 749 588
17. Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên 37 590 056 0166 293 7758
18. Nguyễn Minh Hằng Giảng viên 37 871 053 0904 145 514
19. Hoàng Thị Minh Hằng Giảng viên 0947 721 674
20. Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên 33 546 788 0913 028 072
21. Lê Thu Hằng Giảng viên 01659 584 810
22. Nguyễn Lệ Hằng Giảng viên 38 223 186 0903 209 955
23. Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên 0983 846 237
24. Bùi Thu Hiền Giảng viên 0904 906 917
25. Nguyễn T Thanh Hoa Giảng viên 0978 979 746
26. Nguyễn Khánh Hưng Giảng viên 38 633 440 0989 580 797
27. Mai Minh Hương Giảng viên 38 358 548 0914 841 112
28. Trần Thị Liên Hương Giảng viên 0987 882 482

29. Nguyễn Quang Huy Giảng viên 36 416 943 0904 326 435
30. Lê Hoàng Liên Giảng viên 38 560 018 0989 188 616
31. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh Giảng viên 62 691 814 0989 696 698
32. Nguyễn T Thanh Loan Giảng viên 33 521 945 0984 953 998
33. Nguyễn T Phương Mai Giảng viên

0983 860 428
34. Nguyễn Bình Minh Giảng viên 37 871 053 0904 762 588
35. Vũ Kim Ngân Giảng viên 62 874 045 0912 356 168
36. Nguyễn Thị Kim Ngân Giảng viên 0912 054 504
37. Đặng Thị Minh Ngọc Giảng viên 0904 393 696
38. Ngô Quý Nhâm Giảng viên 0904 063 835
39. Nguyễn Đức Nhân Giảng viên 35 112 606 0904 628 588
40. Dương T hị Hoài Nhung Giảng viên

38 470 768 0985 867 488
41. Nguyễn T Tuyết Nhung Giảng viên 37 755 444 0987 657 577
42. Nguyễn Hồng Quân Giảng viên 22 110 408 0904 683 850
43. Đỗ Viết Anh Thái Giảng viên 0903 452 906
44. Trần Thị Phương Thảo Giảng viên 0936 447 452
45. Lê Thị Thảo Giảng viên 22 164 054 0985 503 504
46. Lê Thị Thu Giảng viên 66 727 923 0915 909 389
47. Trần Minh Thu Giảng viên

Đọc thêm  Trắc Nghiệm Mbti 70 Câu, Biết Kết Quả Ngay Khi Hoàn Thành, Trắc Nghiệm Mbti 70 Câu

0913 583 386

13

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
48. Nguyễn Minh Thư Giảng viên

38 737 195 0912 041 811
49. Đào Thị Thương Giảng viên 39 716 716 0902 069 199
50. Đào Xuân Thủy Giảng viên 0984 129 986
51. Tăng T hị Thanh Thủy Giảng viên 0982 182 142
52. Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên 38 273 784 0989 537 530
53. Trần Tú Uyên Giảng viên 37 633 335 0904 153 636
54. Nguyễn Thị Hồng Vân Giảng viên 33 550 475 0903 471 700
55. Hoàng Hải Yến Giảng viên 0915 275 977
56. Phùng T hị Yến Giảng viên 0946 669 293
57. Nguyễn Thúy
Anh
Trưởng VP VPCTTT 0904 185 098
58. Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên VPCTTT 0986 434 702

31. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Đặng Thị Nhàn Trƣởng khoa 538 37 842 365 0913 088 928
2. Nguyễn Việt Dũng Phó T Khoa 535 37 840 845 0913 078 910
3. Mai Thu Hiền Phó T Khoa 536 37 346 808 0979 424 786
4. Đỗ Thị Tuyết Vân Thư ký khoa 534 0985 266 929
5. Nguyễn T Hoàng Anh

Giảng viên
22 510 265 0989 325 849
6. Trần Thị Lương Bình Giảng viên 37 578 533 0948 034 777
7. Lê Thế Bình Giảng viên 0904 585 224
8. Phan Trần Trung Dũng Giảng viên 38 213 721 0904 216 521
9. Trần Ngọc Hà Giảng viên 38 361 860 01256 295 111
10. Nguyễn Mạnh Hà Giảng viên 38 355 920 0989 640 796
11. Nguyễn Diệp Hà Giảng viên 35 561 869 0904 071 976
12. Hồ Hồng Hải Giảng viên 0989 131 936
13. Nguyễn Phúc Hiền Giảng viên 01665 411 439
14. Mai Thị Hồng Giảng viên 0120 816 0325
15. Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên 37 558 464 0902 116 355
16. Đỗ Duy Kiên Giảng viên 38 471 420 0989 188 526
17. Nguyễn Thị Lan Giảng viên 38 472 290 0917 786 469
18. Lê Phương Lan Giảng viên 35 537 933 0904 866 806
19. Nguyễn Thị Ngọc Lan Giảng viên 38 587 515 0982 112 742
20. Nguyễn Thị Diệu Linh Giảng viên 38 356 114 0902 585 956
21. Nguyễn Hoàng Linh Giảng viên 35 522 649 0942 078 888

22. Nguyễn Thị Tuyết Mai Giảng viên 38 531 190 0904 268 067
23. Nguyễn Quang Phương Giảng viên 37 751 695 0936 029 868

14
24. Nguyễn T Thanh Phương Giảng viên 35 681 909 0912 880 082

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
25. Nguyễn Đỗ Quyên Giảng viên 38 351 061 0919 422 566
26. Nguyễn Xuân Quỳnh Giảng viên 0945 661 357
27. Lê Thị Thanh Giảng viên 37 756 621 0946 426 867
28. Nguyễn Thị Hà Thanh Giảng viên 22 203 769 0977 703 386
29. Nguyễn Thu Thủy Giảng viên 37 282 695 0932 328 486
30.
Nguyễn Xuân
Minh
Thúy Giảng viên 0936 638 696
31. Kim Hương Trang Giảng viên 38 834 169 0943 272 686
32. Lê Thành Tuyên Giảng viên 37 661 930 0903 459 610
33. Nguyễn Tú Uyên Giảng viên 37 332 651 01226 368 332
34. Dương T hị Hồng Vân Giảng viên 36 419 382 0913 362 995
35. Nguyễn Thị Hồng Nguyên Giảng viên 0979 759 782

32. KHOA TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI – Tổng đài: (04) 38356800
Stt Họ và tên Chức vụ
Cơ quan
Nriêng Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Bùi Nguyệt Anh Trƣởng khoa 688 38 335 747 0912 174 119
2. Nguyễn T Dung Huệ Phó T khoa 686 37 534 667 0912 042 630
3. Chu T Thanh Hương T hư ký khoa 682 0946 091 111
4. Nguyễn Hoàng Giang Giảng viên 22 193 209 0953 328 976
5. Trần T Hương Giang Giảng viên 62 780 690 0989 567 273
6. Nguyễn T Diễm Hà Giảng viên 37 641 468 0987 946 464
7. Trần T T hanh Hải Giảng viên 37 753 523 0918 344 567
8. Dương Bích Hằng Giảng viên 37 567 822 0124 772 0909
9. Nguyễn T Minh Hằng Giảng viên 35 144 335 0904 221 928
10. Trần T Lan Hương Giảng viên 36 620 766 0913 307 731
11. Văn T Minh Huyền Giảng viên 37 849 261 0913 393 940
12. Đỗ Thị Loan Giảng viên 38 351 061 0913 582 888
13. Vũ T Diễm Phúc Giảng viên 38 527 143 01686 930 944
14. Phan Văn Quyết Giảng viên 36 283 519 0904 221 017
15. Lê Bích T hủy Giảng viên 0982 280 908
16. Nguyễn Thị Hồng Vinh Giảng viên 0904 969 169
17. Phạm Thị Hồng Yến Giảng viên 0904 141 801
33. KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Xem thêm: Cách Sử Dụng Adobe Audition Cs6 Nhanh Gọn Nhẹ, Cách Ghi Âm Trên Máy Tính Bằng Adobe Audition

Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Phạm Gia Trí
Trƣởng
Khoa
558 0983 219 318
2. Lê Hồng Linh Phó T Khoa 557 37 871 437 0903 978 552

15
3. Phan Kim Thoa Phó T Khoa 0982 393 689

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
4. Nguyễn Hải Anh Giảng viên 36 416 719 0934 524 319
5. Phan Thị Vân Anh Giảng viên 0982 285 262
6.
Phạm Nguyễn
Minh
Châu Giảng viên 37 751 537 0936 184 080

7. Phùng T hị Đức Giảng viên 32 841 510 01699 344 899
8. Đỗ Hạnh Dung Giảng viên 37 592 175 0982 133 636
9. Hoàng Thu Giang Giảng viên 37 261 012 0913 078 990
10. Nguyễn Hương Giang Giảng viên 38 461 408 0914 368 583
11. Phạm Thị Thu Giang Giảng viên 38 311 731 0942 468 468
12. Bùi T hị Quỳnh Giao Giảng viên 36 270 546 0903 269 868
13. Hoàng Thị Thu Hà Giảng viên 38 735 181 0983 735 181
14. Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên 38 713 715 01237 855 666
15. Trần Thị Nguyên Hà Giảng viên 37 466 101 0989 746 651
16. Mai Hữu Hạnh Giảng viên 38 535 296 0915 344 158
17. Nguyễn Thị Minh Hiền Thư ký khoa 555 0904 950 404
18. Ngô Thanh Hiền Giảng viên 38 534 053 0979 960 246
19. Phạm Minh Hiền Giảng viên 38 348 373 0948 108 101
20. Trần Thị Trung Hiếu Giảng viên 37 870 954 0904 401 613
21. Lê Vinh Hoa Giảng viên 0904 783 951
22. Hoàng Thị Hòa Giảng viên 38 735 181 0983 604 372
23. Nguyễn Thu Hồng Giảng viên 38 363 321 0912 045 624
24. Đậu Thu Hương Giảng viên 37 539 626 01668 869 546
25. Lưu Thị Thùy Hương Giảng viên 37 853 068 0988 686 668
26. Nghiêm Thanh Hương Giảng viên
37 365 493
38 360 473
0987 388 572
27. Nguyễn Mai Hương Giảng viên 38 572 775 0912 726 217
28. Phan Lê Thanh Hương Giảng viên 37 541 491 0904 403 677
29. Tạ Thị Trầm Hương Giảng viên 0904 245 608
30. Nguyễn Thu Hương A Giảng viên 0915 343 063
31. Nguyễn Thu Hương B Giảng viên 37 843 162 0912 816 104
32. Lê Thị Huyền Giảng viên 35 572 687 0947 173 333
33. Vũ Thị Thanh Huyền Giảng viên 38 326 037 0983 067 039

34. Nguyễn Bình Lan Giảng viên 37 750 276 01656 367 441
35. Nguyễn Thuỳ Linh Giảng viên 38 261 820 0982 261 820
36. Nguyễn Thùy Linh Giảng viên 0979 001 237
37. Nguyễn Trúc Linh Giảng viên 37 715 351 0906 198 410
38. Phạm Thị Mai Giảng viên 37 261 612 0902 190 878
39. Trần Kim Ngân Giảng viên 38 357 284 0984 413 318

16
40. Lương T Phương Nhi Giảng viên 22 403 420 0983 403 009

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
41. Bùi T hị Nhung Giảng viên 37 631 669 0904 256 833
42. Phạm Hồng Nhung Giảng viên 35 522 100 0988 000 985
43. Nguyễn Nam Phương Giảng viên 38 283 668 0912 069 277
44. Nguyễn Thị Lan Phương Giảng viên 38 460 227 0983 167 983
45. Trần Thị Phương Giảng viên 38 463 302 0904 286 954
46. Nguyễn Thị Thanh Giảng viên 0904 555 628
47. Trần Thị Thu Thảo Giảng viên 39 722 564 0912 989 136
48. Dương T hị Thanh Thủy Giảng viên 38 680 234 0903 401 414
49. Nguyễn Thị Thủy Giảng viên 0989 567 038
50. Vũ Thị Ngọc Thủy Giảng viên 0982 176 868

51. Bế Thị Tuyết Giảng viên 0978 963 269

34. KHOA TIẾNG NHẬT – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Nguyễn Văn Hảo
Trƣởng
Khoa

568
38 354 690
37 717 397
0913 532 712
2. Trần Thị Thu Thuỷ Phó TKhoa 566 38 521 820 0904 372 147
3. Nguyễn T Xuân Tâm Thư ký khoa 565 38 350 201 0978 771 769
4. Nguyễn Thị Bích Hà Giảng viên 38 570 859 0913 589 219
5. Nguyễn T Thanh An Giảng viên 35 636 508 0913 383 538
6. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên 38 360 911 0983 346 092
7. Trần Thị Huệ Giảng viên 37 611 271 0912 000 800
8. Nguyễn Thị Bích Huệ Giảng viên 37 751 471 0913 527 373
9. Phạm Quang Hưng Giảng viên 37 564 761 0983 743 270

10. Hoàng Lê Thu Hương Giảng viên 38 523 993 0986 742 616
11. Bùi T hị Loan Giảng viên 37 563 033 0982 603 055
12. Bùi T hị Hồng Nhung Giảng viên 35 594 179 0988 098 552
13. Tô Lê Phương Giảng viên 62 780 028 0903 295 587
14. Đinh Thị Ngọc Quỳnh Giảng viên 39 290 071 0988 069 739
15.
Nguyễn Hoàng
Phương
Thảo Giảng viên 37 610 834 0904 359 217
16. Vũ Thị Thanh Trang Giảng viên 37 751 390 0983 212 323
17. Đỗ Văn Trung Giảng viên 38688819 0903450234
18. Nguyễn Thị Xuân Giảng viên 0983 435 833
19. Phạm T Phương Thảo Giảng viên 0982 387 088
35. KHOA TIẾNG PHÁP – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ

17
1. Hà Văn Riễn Trƣởng khoa 618 38 359 530 0904 148 046

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
2. Trần Thị Hồng Thư ký khoa 615 0916 311 158
3. Đỗ Thị Thu Giang
Giảng viên
0912 437 705
4. Trần Thị Hà Giảng viên 0912 525 905
5. Đinh Ngọc Lâm
Giảng viên
0982 992 807
6. Đỗ Hồng Nhung Giảng viên 36 613 182 0912 462 881
7. Nguyễn Diệu Thái
Giảng viên
0982 150 581
8. Nguyễn Hồng Yến
Giảng viên
37 338 040 0914 887 993
9. Nguyễn Thị Yến Chuyên viên 756 0936 713 886

36. KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. 1 Nguyễn T Thanh Hằng Trƣởng khoa 588 62 927 400 0914 336 260
2. 2 Nguyễn Thị Phương Phó TK 586 62 901 699 0904 736 535
3. 3 Nguyễn Thúy Hạnh Thư ký khoa 585 37 656 137 0904 438 485
4. 6 Phạm Thị Thùy Dương
Giảng viên
37 611 142 0983 810 412
5. Lê Thanh Thùy Dương
Giảng viên
38 226 555 0902 222 910
6. 4 Vũ Thị Thu Hương Giảng viên 37 591 062 0936 565 266
7. 8 Hoàng Thanh Hương
Giảng viên
32 850 672 0915 089 165
8. 9 Đặng Thị Thùy Linh
Giảng viên
66 556 121 0932 252 826
9. Nguyễn Bảo Ngọc
Giảng viên
62 693 406 0125 5777989
10. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giảng viên
37 764 293 0983 830 812

11. 7 Nguyễn tê Thu
Giảng viên
35 180 192 0913 529 961
12. 5 Ngô Hoàng Thu Thủy
Giảng viên
36 642 762 0989 060 538
13. Hoàng Minh Hồng
Giảng viên
38 355 906 0943 892 866

37. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. Đoàn Văn Khái Trƣởng khoa
598
37 540 069 0912 033 459
2. Nguyễn Thị Thuỷ Phó Tkhoa
596
38 355 894 0976 383 259
3. Vũ Thị Quế Anh Giảng viên
595

37 840 484 0983 217 223
4. Lê Tuấn Anh Giảng viên

37 652 562 0982 393 178
5. Đặng Hương Giang Giảng viên

38 351 864 0913 283 699
6. Đinh Thị Quỳnh Hà Giảng viên

22 121 546 0983 318 366
7. Hoàng Hải Giảng viên

36 415 297 0904 014 494

18
8. Nguyễn Thu Hải Giảng viên

0979 279 949

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
9. ThânThị Hạnh Giảng viên

0975 427 525
10. Nguyễn Tùng Lâm Giảng viên

38 430 658 01649 920 230
11. Ngô Thị Như Giảng viên

0946 105 369
12. Nguyễn Mai Phương Giảng viên

0985 333 581
13. Trần Huy Quang Giảng viên

0914 647 031
14. Nguyễn T Thuý Thanh Giảng viên

069569 105 0983 970 376
15. Đào Thị Trang Giảng viên

37 547 620 0982 925 864
16. Nguyễn Văn Triệu GV,BT Đoàn

0904 169 488
17. Nguyễn Thị Tố Uyên Giảng viên

22 144 057 0986 508 093
18. Nguyễn Thị Thanh Tú Giảng viên

0974 373 388

38. KHOA CƠ BẢN – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Phùng Duy Quang Trƣởng khoa
608
38 545 409 0912 083 250
2.
Tô Thị Hải

Đọc thêm  Tất Tần Tật Danh Mục Hàng Hóa Cho Siêu Thị Mini, Danh Mục Hàng Tạp Hóa Thiết Yếu Gồm Những Gì

Yến

Phó Tkhoa

606
36 401 056 0912 932 880
3.
Nguyễn Chúc Mai T hư ký Khoa
602
37 571 297 0906 232 343

4.
Phạm Hoàng Anh
Giảng viên

37 524 092 0985 910 409
5.
Tống Lan Anh Giảng viên
39 907 831 0985 986 198
6.
Vương Thảo Bình Giảng viên
35 370 278
0983 466 899
7. Trần Phương Chi Giảng viên

38 771 585 0913 313 316
8.
Nguyễn Trung Chính
Giảng viên

62 956 286 0904 004 284
9.
Hà Thị Thu Hiền
Giảng viên

37 755 439 0988 766 050
10.
Nguyễn Đức Hiếu
Giảng viên

38 341 959 0982 966 913

11.
Đoàn Quang Hưng
Giảng viên

33 630 950 0982 609 551
12.
Nguyễn Thu Hương
Giảng viên
39 340 793
13.
Phan Thị Hương
Giảng viên
0977 231 470
14.
Nguyễn Quang Huy
Giảng viên

37 332 979 0915 615 536
15.
Nguyễn Tiến Lâm
Giảng viên

37 330 813 01698 184 841
16.
Nguyễn Bảo Long
Giảng viên

66 738 936 0988 839 198
17.
Võ Xuân Lộc

Giảng viên

0976 670 665
18.
Nguyễn Văn Minh
Giảng viên
38 338 506
0983 000 040
19.
Thang Văn Minh
Giảng viên

01239 791 905
20.
Trần Thị Thu Ngân
Giảng viên

0947 396 248
21.
Nguyễn Dương Nguyễn
Giảng viên
22 162 180 0984 328 949
22.
Lê Thanh Nguyệt
Giảng viên

22 960 037 0912 493 179

19
23.

Nguyễn Thị Phương
Giảng viên

35 582 959 0983 582 959

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
24.
Vũ Thị Hương Sắc
Giảng viên

66 703 681 0978 952 671
25.
Lâm Văn Sơn
Giảng viên
66 722 483
0912 824 894

39. BỘ MÔN TIẾNG NGA – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1.
Lê Thị Ánh Kim
Trƣởng bộ
môn
628 38 359 145 0983 316 803
2.
Chu Phương Anh Giảng viên
3.
Nguyễn Thị Kim Anh Giảng viên 0988 939 768
4.
Tạ Thị Thanh Tâm Giảng viên 0913 019 258
5.
Phạm Quỳnh Hương Giảng viên 0127 376 459
6. Hoàng Thị Bến Giảng viên 0983 404 297

40. BỘ MÔN TIẾNG VIỆT – Tổng đài: (04) 38356800

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
1. 1 Trịnh Thị Thanh Huệ
Trƣởng bộ
môn
708 37 655 606 0983 660 642
2. 2 Đào Thị Hồng Hạnh Giảng viên
703
37 649 792 0123 949 0686
3. 3 Nguyễn Thị Hoa
Giảng viên
0984 893 618
4. 4 Vũ Thị Thu Hường
Giảng viên
0985 267 547
5. 5 Phạm Thị Tuyết Minh
Giảng viên
0983 576 083
6. 6 Trần Thị Thanh Thủy
Giảng viên
37 853 457 0983 099 805
7. Nguyễn Thị Kim Thoa
Giảng viên
36 885 671 0121 621 0962

41. CÁC TỔ CHỨC KHÁC – Tổng đài: (04) 38356800
1. VP Hội Sinh viên 398, 399

2. Nhà D 713
3. Ký túc xá 723
4. Bảo vệ cổng 724
5. CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học 391-392-393-395
6. 7 CLB Chứng khoán 390-394-397

20
42. CƠ SỞ II:
Địa chỉ: Số 15, D5, Phƣờng 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Tổng đài: (08) 35 127 254
Fax: (08) 35 127 255

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
BAN GIÁM ĐỐC
1. Nguyễn Xuân Minh PGĐTT 35 127 259 802 0903 761 092
2. Nguyễn Thị Thu Hà PGĐ 35 121 157 803 0902 195 657
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Bùi Văn Yến
P Trƣởng
ban
811
39 975
385
0903 606 564
2. Trần Đình Huyên Chuyên viên 814 0914 184 477
3. Lê Ngọc Kiên Chuyên viên
813
35 532
449
0903 798 092
4. Mai Hạnh Nguyên Chuyên viên
38 439
634

5. Bùi T hị Hoàng Oanh Chuyên viên 814 66 840378 0905 415 303
6. Trần Thị Phương Chuyên viên 815 0902 040 769
7. Nguyễn T Thanh Tâm Chuyên viên 812 0923 276 718
8. Nguyễn Thị Quyên Chuyên viên 815 0938 595 559
BAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN
1. Trần Hải Phú Trƣởng ban
863
0908 670 168
2. Lê Ngọc Bích Chuyên viên 0937 996 685
3. Lê Thị Mỹ Hòa Chuyên viên 0989 096 508
4. Trần Đình Thuần CB Đoàn 861 0987 304 345
BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1. Trần Quốc Đạt

P Trƣởng
ban
821 0907 890 420
2. Phạm Hồng Phương Chuyên viên 822 0907 480 855
3. Nguyễn Thị Kim Hằng Chuyên viên 800 0909 654 673
4. Lê Thị Vân Anh
Nhân viên
VThư
822 0984 241 983
BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1. Phạm Thu Thủy Trƣởng Ban 841 62 811 372 0918 373 196
2. Vũ Thị Minh Lý Kế toán
842
39 959636 0986 742 656
3. Vương Thị Nhân Kế toán 39 900 161 0908 462 760
4. Đặng Thanh Tâm Thủ quỹ 62 834956 0989 211 489
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ
1. Phạm Hùng Cƣờng Trƣởng Ban 881 0127 7883579
2. Đinh Thị Thu Hân Chuyên viên
881
0907 534 257
3. Hoàng Lưu Ngân Chuyên viên 0917 151 683

21
BAN THÔNG TIN – KHẢO THÍ – THƢ VIỆN
1. Võ Sĩ Hoàn Trƣởng Ban
851
0908 322 837
2. Trần Liên Hiếu Chuyên viên 0908 253 187
3. Chu Trần Trọng Chuyên viên 0903 131 109

4. Nguyễn Thị Huế Nhân viên 852 0983 345 089

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
5. Nguyễn Thị Hải Nhân viên 0976 015 445
6. Phạm Thị Thu Chiều Nhân viên 0983 452 910
7. Nguyễn Thị Ngọc Hà Nhân viên 0978 201 908
BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
1. Lê Thị Minh Tâm
Q. Trƣởng
ban
35 127 296
882
0903 086 686
2. Trần Thu Trang Chuyên viên 0902 975 566
3. Lê Thị Hường Nhân viên 0902 555 152
BAN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
1. Nguyễn Thƣợng Tín Trƣởng Ban 831 62 733 617 0908 005 617
2. Vũ Mạnh Cường Nhân viên
832
01218 515 407
3. Hà Thị Kim Dung Nhân viên 0976 770 254

4. Nguyễn Đăng Muôn Nhân viên 0989 044 273
5. Nguyễn Lệ Phúc Nhân viên 0902 869 567
6. Nguyễn Tiến Vững Nhân viên 0982 524 649
7. Đặng Trung Kiên Nhân viên 01697 817 401
8. Võ Thị Sâm Y sĩ 833 0979 894 879
BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
1. Nguyễn Tiến Hoàng Trƣởng BM

871 0919 056 331
2.
Nguyễn Thị Thao Trợ lý BM

0902 555 152
3. Nguyễn Thị Mai Anh Giảng viên 0906 969888
4. Trần Nguyên Chất Giảng viên 0903 344 215
5. Nguyễn T Phương Chi Giảng viên 0913 133 539
6. Phạm Hùng Cường Giảng viên 0907 193 913
7. Nguyễn Tuấn Dương Giảng viên 0984 005 998
8. Trần Thị Ngọc Duy Giảng viên 0914 087 865
9. Lê Thị T hanh Hà Giảng viên 0988 154 124
10. Nguyễn Thu Hằng Giảng viên 54 446 915 0958 817 953
11. Lưu Thị Bích Hạnh Giảng viên 0918 619 419
12. Phạm Thị Diệp Hạnh Giảng viên 0903 869 942
13. N Nguyễn Mạnh Hiệp Giảng viên 0933920874
14. Trần Văn Hoàng Giảng viên 0903 829 281
15.
Nguyễn Ngọc
Diệu
Lê Giảng viên 0983 893 058

22
16. Tô Bình Minh Giảng viên 35110 151 0903 010 564
17. Hà Hiền Minh Giảng viên 0988 610 418
18. Nguyễn Hoài Nam Giảng viên 01224 232 866
19. Nguyễn T Quỳnh Nga Giảng viên 62 960 676 0982 360 863
20. Vương Thị Bích Ngà Giảng viên 0906 306 699

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
21. Lê Thị T hanh Ngân Giảng viên 62 810 109 0989 203 738
22. Trần Thị Bích Nhung Giảng viên 0938 028 655
23. Nguyễn Thị Oanh Giảng viên 01683 102 418
24. Phạm Thị Châu Quyên Giảng viên 0988 119 755
25. Trần Thanh Tâm Giảng viên 39 096 313 0918 014 246
26. Nguyễn Thị Thu Thảo Giảng viên 01684 485 554
27. Nguyễn Thị Thảo Giảng viên 0979 595 496
28.
Trương Hoàng
Anh
Thơ Giảng viên 01677 028 269
29. Phạm Thành Hiền Thục Giảng viên 0909 421 208
30. Trần Thị Phương Thủy Giảng viên 38 308 881 0908 934 282

31. Vũ Thị Đan Trà Giảng viên 39 403 120 0983 080 657
32. Nguyễn T Huyền Trân Giảng viên 0909 828 275
33. Trần Thị Cẩm Trang Giảng viên 62 892 734 0908 406 504
34. Trần Thị Thu Trang Giảng viên 0988 297 166
35. Trần Quốc Trung Giảng viên 62 771 192 0909 574 029
36. Nguyễn Đức Vinh Giảng viên 0913 661 617
37. Trần Đức Vình Giảng viên 0122 9913809
38. Đặng Lê Phương Xuân Giảng viên 0974 895 323

BỘ MÔN CƠ BẢN – CƠ SỞ
1. Võ Khắc Thường Trưởng BM
872
38 030 028 0903 703 753
2. Nguyễn Trần Sỹ
P. Trưởng
BM
0918 561 318
3. Hồ Thị Hồng Hạnh Trợ lý BM 0984 021 881
4. Phan Bùi Khuê Đài Giảng viên 0949 780 118
5.
Nguyễn Thị
Huỳnh
Giao Giảng viên 0989 549 599
6. Trần Thái Diệu Giảng viên 0935 187 515
7. Đỗ Mỹ Hiền Giảng viên 0945 111 256
8. Bùi Ngọc Hiển Giảng viên 0918 639 941
9. Nguyễn Thị Mai Giảng viên 0909 714 298
10. Lý Ngọc Yến Nhi Giảng viên 0989 300 548
11. Đoàn Hồng Phát Giảng viên 0944 606 088
12. Nguyễn Thúy Phương Giảng viên 38 965 297 0983 200 058

23
13. Trương Bích Phương Giảng viên 0977 418 414
14. Nguyễn Đăng Quang Giảng viên 0908 499 117
15. Phạm Văn Quỳnh Giảng viên 0908 278 818
16. Lê Thị Xuân Sang Giảng viên 0983 936 232
17. Phạm Thùy Tâm Giảng viên 01698 140 169

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp Số lẻ
18. Nguyễn Văn Tiến Giảng viên
0906 604 407
0909 181 183

BỘ MÔN TIẾNG ANH
1. Nguyễn Thành Lân Trƣởng BM 873 0913 726 937
2. Trịnh Ngọc Thanh Ptrưởng BM 0918 978 976
3. Hoàng Thị Thanh Trợ lý BM 873 0906 293 342
4. Đặng Thị Mỹ Dung Giảng viên 0917 106 920
5. N Nguyễn Thanh Dương Giảng viên 0908 243738
6. Nguyễn Thị Minh Hà Giảng viên 0904 239 799
7. Châu Thế Hữu Giảng viên 0907 414 021

8. Võ Đinh Thụy Mân Giảng viên 0955 095 010
9. Bùi T hị Kim Phúc Giảng viên 0933 586 700
10. Đỗ Anh Thư Giảng viên 0988 649 811
11. Lê Thị Bích Thuận Giảng viên 0984 010 459
12. Nguyễn Thị Hải Thúy Giảng viên 0983 046 260
13. Lê Thị Bích Thủy Giảng viên 0938 808 578
14. Phạm Khoa Thy Giảng viên 0902 508 086
15. Tô Thùy Trang Giảng viên 0909 792 466
16. Nguyễn Kim T uấn Giảng viên 0908 007 252
17. Nguyễn Vũ T hanh Tuyền Giảng viên 0917 351 359

BỘ MÔN TIẾNG NHẬT
1. Nguyễn Thị Nhƣ Ý Trƣởng BM
874
0913 707 146
2. Nguyễn Thu Thủy Giảng viên 0918 849 794
3. Nguyễn Bích Thùy Giảng viên 0907 844 848
4. 4 Vũ Thị Thanh Trang Giảng viên 0983 212 323
CÁC TỔ CHỨC KHÁC
1. Đoàn Thanh niên 861
2. Hội Sinh viên 862
3. Thư viện 852
4. Bảo vệ 834
5. Trung tâm tư vấn thương mại Quốc tế (ICCC) 891
6. Trung tâm phát triển nguồn lực quốc tế (CIRD) 883

24
7. Trung tâm Ngoại ngữ thương mại (FTUC)
083
5 511 857

8. Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa
083
8 030 048

9.

43. CƠ SỞ QUẢNG NINH
Địa chỉ: Phƣờng Nam Khê, Thị Xã Uông Bí, Quảng Ninh
SĐT: 0333 856 481
Fax: 0333 852 557

Stt

Họ và tên

Chức vụ
Cơ quan
Nriêng

Di động
Trực tiếp

Số lẻ
BAN GIÁM ĐỐC
1
TS Nguyễn
Trọng
Hải

PGĐ
Thường trực
033 3852557

04 38
355 792
0902 158 318
2
ThS Tạ Hùng Minh
PGĐ

033 3856481

33 856 648 0912 330 664

BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
5. 1 Nguyễn Đức Thanh Trƣởng ban 033 3852744

33 873 629 0989 739 047
6. 2 Nguyễn Văn Chín
Phó trưởng
ban
033 3850545

0912 856 629
7. 3 Nguyễn Hoàng Ái Bảo vệ

33 850 424 0946 839 616
8. 4 Mai Viết Dinh Nhân viên

33 852 926 0916 099 566
9. 5 Đặng Quang Hạnh Nhân viên

33 852 959 0984 835 963
10. 6 Phan Thị Cẩm Hường Chuyên viên

01665 137 839
11. 7 Đinh Thị Thắm Nhân viên

01672 272 492
12. 9 Đào Văn Tho Chuyên viên

33 852 199 0986 614 666
13. 1
0
Trần Thị Thoa Nhân viên

0915 809 103
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN
1 Vũ Thị Niên Anh Chuyên viên 0333 852801

0984 835 648
2 Mạc Tiến Dũng Chuyên viên

33 855 567 01232 341 999
3 Phạm Quang Hinh Chuyên viên

33 850 184 0915 329 158
4 Phan Thị Hoa Chuyên viên

33 562 648 0976 009 054
5 Lê Thị T hanh Hoa Giảng viên

0912 679 165
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC & CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1 Cao Thị Lệ Huyền Nhân viên

0986 205 611
2 Trần Thị Nhung Chuyên viên

0986 194 683
3 Nguyễn Văn Tuân Chuyên viên

33 852 951 0986 225 458

25

Tài liệu liên quan

*

XD website QL danh bạ điện thoại cho cty Bưu điện 43 842 3

*

Phiếu đăng kí thông tin danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam 1 510 0

*

danh ba GV FTU TTT 25 8 120

*

KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN 31 967 1

*

Danh sách GV trường 1 603 5

*

Tai lieu danh cho GV 4 460 0

*

THÔNG TIN CƠ BẢN DÀNH CHO GV 3 372 2

*

dành cho GV $ HS ôn thi vào chuyên Toán 44 671 9

*

Ngữ Văn 9 (giản tiện-dành cho GV giỏi) 13 420 0

Xem thêm: bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4 nam 2016- violet

*

Ngữ Văn 9 (giản tiện-dành cho GV giỏi) 10 370 0

Viết một bình luận