Đảng và chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc rốt vè khó khăn và tài chính?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: qazwsxlQaby9

Danh sách các câu trả lời: -Diệt giặc đói: Tổ chức quyên góp, lập hũ gạo cứu đói và gia tăng sản xuất.
-Diệt giặc dốt: Thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi mọi người tham gia xóa mù chữ.
-Giải quyết khó khăn về tài chính: phát động “tuần lễ vàng” và phát hành tiền VN

Đọc thêm  Tài Liệu Môn Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Bài, Tài Liệu Môn Tiếng Anh Lớp 5

Viết một bình luận

Đảng và chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc rốt vè khó khăn và tài chính?, giúp mình với mai mình kiểm tra ;-;

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phucthanh93587

1. Giải quyết giặc đói

– Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước lập các hũ gạo cứu đói, không dùng gạo để nấu rượu, tổ chức ngày “ Đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

– Việc tăng gia sản xuất được đẩy mạnh.

=> Kết quả: Nạn đói được đầy lùi.

2. Giải quyết giặc dốt

– Ngày 8 – 9 – 1946, Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ, và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.

– Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân.

3. Giải quyết khó khăn về tài chính

– Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện của nhân dân, kêu gọi mọi người tham gia xây dựng “Qũy độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” và được nhiều người dân hưởng ứng tích cực.

– Ngày 31 – 1 – 1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.

– Ngày 23 – 1 – 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trên cả nước.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phuonvinap8042

“giặc đói”:lập hũ gạo cứu đói

“giặc dốt”:mở lớp bình dân học vụ

Đọc thêm  Tài Liệu Môn Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Bài, Tài Liệu Môn Tiếng Anh Lớp 5

Viết một bình luận

Đảng và chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc rốt vè khó khăn và tài chính?, cứu mình với :(((((((((((

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Phganh3

1.Diệt giặc đói

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước lập các hũ gạo cứu đói, không dùng gạo để nấu rượu, tổ chức ngày “ Đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

– Việc tăng gia sản xuất được đẩy mạnh.

=> Kết quả: Nạn đói được đầy lùi.

2. Giải quyết giặc dốt

– Ngày 8 – 9 – 1946, Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ, và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.

– Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân.

Mục 3

3. Giải quyết khó khăn về tài chính

– Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện của nhân dân, kêu gọi mọi người tham gia xây dựng “Qũy độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” và được nhiều người dân hưởng ứng tích cực.

– Ngày 31 – 1 – 1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.

– Ngày 23 – 1 – 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trên cả nước.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: haanhphung8

1.Diệt giặc đói

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước lập các hũ gạo cứu đói, không dùng gạo để nấu rượu, tổ chức ngày “ Đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

– Việc tăng gia sản xuất được đẩy mạnh.

Đọc thêm  modun mam non 5

=> Kết quả: Nạn đói được đầy lùi.

2. Giải quyết giặc dốt

– Ngày 8 – 9 – 1946, Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ, và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.

– Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân.

Mục 3

3. Giải quyết khó khăn về tài chính

– Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện của nhân dân, kêu gọi mọi người tham gia xây dựng “Qũy độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” và được nhiều người dân hưởng ứng tích cực.

– Ngày 31 – 1 – 1946, Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.

– Ngày 23 – 1 – 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trên cả nước.

của bạn đây nha mong bạn vote cho 4 hoặc 5 sao

Viết một bình luận