Đảng nào do giai cấp tiểu tư sản thành lập những nam 1919- 1925, A.đảng lập hiến , B.đảng thanh nhiên , C.đảng tân việt , D.đảng Cộng sản

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nhipuhi6

Đảng nào do giai cấp tiểu tư sản thành lập những nam 1919- 1925

A.đảng lập hiến

B.đảng thanh nhiên

C.đảng tân việt

D.

đáp án:b

giải thích các bước giải:

A. Đảng Lập hiến (năm1923) do giai cấp tư sản thành lập.

+C. Đảng Tân Việt (năm1928).

+đảng Cộng sản (năm1930).

+B. Đảng Thanh niên do giai cấp tiểu tư sản thành lập 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: iemkhongcoginoibat8

Đảng nào do giai cấp tiểu tư sản thành lập những nam 1919- 1925

A.đảng lập hiến

B.đảng thanh nhiên

C.đảng tân việt

D.đảng Cộng sản

Giải thích :Vào đúng ngày thực dân Pháp mở hội “Chính trung” (tức là ngày quốc khánh nước Pháp), một số chiến sĩ yêu nước trung kiên của tổ chức Việt Nam nghĩa đoàn (như Tôn Quang Phiệt) cùng với Nhóm chính trị Phạm Trung Kỳ (như Lê Văn Huân, Tú Kiên…) đã nhóm họp tại núi Quyết (Bến Thủy) tuyên bố thành lập Hội Phục Việt với chủ trương 3 điểm: nghiên cứu tình hình chính trị trong và ngoài nước để quyết định đường lối hòa bình hay bạo động; tìm hiểu và liên hệ với các tổ chức chính trị người Việt Nam ở Xiêm và Trung Quốc; kết nạp thêm hội viên.

Đọc thêm  Tải Bài Thu Hoạch Module 41 Tiểu Học, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Th41

Viết một bình luận