Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các nhân tố, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào dân tộc dân chủ., chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào yêu nư

Lời giải 1:

Họ tên người giải: truongkieutrinh9

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các nhân tố :

$\rightarrow$Đáp án : $B$

`\text{Phát biểu đúng là}`  :  Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước

$\rightarrow$ $\text{Giải thích các bước giải:}$
Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước đã giúp Đảng ta ngay từ khi mới ra đời phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết được các lực lượng cách mạng và nhờ đó giữ được quyền lãnh đạo cách mạng. 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: kawmiu9

Đáp án:B

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các nhân tố

A.Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào dân tộc dân chủ.

B.Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước.

C.Phong trào dân tộc dân chủ, phong trào yêu nước, phong trào công nhân.

D.Phong trào công nhân, phong trào dân tộc dân chủ, phong trào yêu nước.

*Giải thích: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các nhân tố: Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân, phong trào tư sản yêu nước

Đọc thêm  mẫu hs03-vc/bnv

Viết một bình luận