Dân tộc VN đã trải qua những giai đoạn đấu tranh nào?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vietanh23920081

1.Thời kì CM 1930-1931.
– Bối cảnh:
+Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).
+Tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động.
+Khởi nghĩa Yên Bái thất bại.
+Pháp khủng bố trắng.
+Phong trào quần chúng lên cao.
+Đảng ra đời lãnh đạo CMVN.
– Chủ trương của Đảng:
+Luận cương chính trị Tháng 10 chỉ rõ: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc
cách mạng tư sản dân quyền…tiến thẳng lên con đường XHCN.Hai nhiệm vụ của CM là
đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau; Động lực của
CM là giai cấp vô sản và nông dân; Lãnh đạo CM là giai cấp vô sản với đội tiên phong
của nó là Đảng Cộng sản.
– Đặc điểm:
Phong trào rộng khắp 3 miền; Lực lượng chủ yếu là công nhân và nông dân; hình
thức đấu tranh chủ yếu là vũ trang, bất hợp pháp; địa bàn chủ yếu là nông thôn. Đây là
cuộc diễn tập lần thứ nhất cho CM tháng Tám.
2.Thời kì CM 1932-1935.
-Bối cảnh:
+TD Pháp tiếp tục thi hành chính sách khủng bố và mị dân.
+CM bị tổn thất nặng nề.
– Chủ trương của Đảng:
Tháng 6/1932, Ban lãnh đạo TƯ thảo ra chương trình hành động với chủ trương đấu
tranh đòi các quyền tự do dân chủ, thả tù chính trị, bãi bỏ các thứ thuế vô lí, củng cố và
phát triển các đoàn thể CM của quần chúng.
– Đặc điểm:

Đọc thêm  sách giáo viên tiếng anh 10 thí điểm tập 2

Phong trào đấu tranh của quần chúng nhen nhóm trở lại, một số hình thức đấu tranh
mới xuất hiện.
3.Thời kì CM 1936 – 1939.
– Bối cảnh:
+Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.
+Hội nghị Quốc tế Cộng sản (7/1935) chủ trương lập mặt trận nhân dân ở các nước
chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình.
+Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền đầu năm 1936 thi hành 1 số chính sách tích
cực ở thuộc địa.
+Đại hội đai biểu lần thứ nhất của ĐCS Đông Dương (3/1935), đánh dấu Đảng được
phục hồi và tiếp tục lãnh đạo CM.
– Chủ trương của Đảng:
Thể hiện trong Nghị quyết của hội nghị BCH TƯ ĐCS Đông Dương (7/1936), trong
đó xác định: Nhiệm vụ của CM là chống đế quốc, chóng phong kiến; nhiệm vụ trực tiếp,
trước mắt là đấu tranh chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh…phương pháp đấu
tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp; Chủ trương
thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
– Đặc điểm:
Phong trào diễn ra sâu rộng, giác ngộ và tập hợp được đông đảo quần chúng, tuyên
truyền sâu rộng CN Mác-Lênin. Địa bàn chính là ở thành thị. Đây là cuộc diễn tập lần thứ
2 chuẩn bị cho CM tháng Tám.
4.Thời kì CM 1939 – 1941.
– Bối cảnh:
 +Tháng 9/1939 chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
 +Tháng 9/1940 Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật.
 +Nhân dân ta phải chịu tình cảnh 1 cổ 2 tròng, mâu thuẫn dân tộc càng thêm gay gắt.
– Chủ trương của Đảng:
 +Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 6 (11/1939) chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc
lên hàng đầu.
 +Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương ( gọi
tắt là Mặt trận phản đế Đông Dương).
5.Thời kì CM từ tháng 5/1941 – 9/3/1945.
– Bối cảnh:
 +Tháng 6/1941 Liên Xô tham chiến đã làm cho tính chất cuộc chiến tranh thế giới
thay đổi.
 +Tháng 2/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo CM.
 +Nhật – Pháp câu kết với nhau, vận mệnh dân tộc ta nguy vong không lúc nào bằng.
– Chủ trương của Đảng:
 +Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 8 (5/1941) chủ trương đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên
hàng đầu, đưa CM về phạm vi từng nước, thành lập Mặt trận Việt nam độc lập đồng
minh.
 + Ngày 19/5/1941 Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) ra đời.
6.Thời kì CM 9/3/1945 – 13/8/1945.
– Bối cảnh:
 + Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương.
 +Tháng 5/1945 Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Nhật liên tiếp thất bại ở Thái
Bình Dương.
 +Tình thế CM xuất hiện.
 +Kẻ thù chính lúc này là phát xít Nhật.
– Chủ trương của Đảng:
 +Đảng ra chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945).
 +Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
7.Thời kì CM 13/8/1945 – 2/9/1945.
– Bối cảnh:
 +Liên Xô đánh bại đội quân Quan Đông của Nhật, tạo thời cơ thuận lợi cho CM Việt
Nam.
 + Ngày 13/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, tay sai của Nhật ở
Đông Dương hoang mang dao động đén tột độ, quân đội đồng minh chưa kịp vào nước ta,
nhân dân ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đọc thêm  "Âm Mưu Và Tình Yêu" Cuối Cùng Cũng Kết Thúc Sau 4 Năm Dài Phát Sóng

 +Thời cơ ngàn năm có một đã đến.
– Chủ trương của Đảng:
 +Đảng triệu tập hội nghị toàn quốc (13 -15/8/1945) chủ trương tiến hành tổng khởi
nghĩa.
 +Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào (16,17/8/1945) thông qua lệnh tổng khởi nghĩa,
ra quân lệnh số 1.
 +Thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng TƯ do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 251220105

1.Thời kì CM 1930-1931.

2.Thời kì CM 1932-1935

3.Thời kì CM 1936-1939

4.Thời kì CM 1939-1941

5.Thời kì CM 1941-1945.

6.Thời kì CM 9/3/1945 – 13/8/1945.

7.Thời kì CM 13/8/1945 – 2/9/1945.

Viết một bình luận