Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX đặt dưới sự lãnh đạo của, A. Đảng Dân chủ Tự do. B. Đảng Cộng sản. , C. Đảng Công nhân Xã hội. D. Đảng Xã

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothotuantu1

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : cuộc đấu trận chống chủ nghĩa quân phiến của nhân dân Nhật bản trong những năm 30 thể kỉ XX đặt dưới sự lãnh đạo của ? Đáp án : B. Vì : cuộc đấu trận chống chủ nghĩa quân phiến của nhân dân Nhật bản trong những năm 30 thể kỉ XX đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Ronielisa8

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX đặt dưới sự lãnh đạo của
`->` B. Đảng Cộng sản. 
`->` Vào những năm 30 của thế kỉ XX, cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

`->` Với mục đích là làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. Lực lương tham gia bao gồm công nhân, binh lính, nhân dân và bộ phận của giai cấp tư sản.

`#Ronielisa`

Đọc thêm  Đề Thi Ioe Lớp 10 Vòng 17 Năm Học 2013 2014, Thi Ioe Tiếng Anh Trên Mạng

Viết một bình luận