Công Văn Xin Gia Hạn Nợ ? Công Văn Xin Gia Hạn Thanh Toán Nợ

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi là mẫu giấy đề nghị được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay nợ gửi tới ngân hàng cho vay để đề nghị về việc gia hạn thêm thời gian trả nợ gốc, tiền lãi. Mẫu giấy đề nghị này nêu rõ tên người vay, tên ngân hàng cho vay, số tiền vay, số tiền đã trả, thời gian gia hạn thêm, phê duyệt của ngân hàng.

Đang xem: Công văn xin gia hạn nợ

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi mới nhất

1. Gia hạn nợ là gì?2. Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng3. Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

1. Gia hạn nợ là gì?

Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận.Gia hạn nợ được quy định là một trong các biện pháp xử lý rủi ro của các Tổ chức tín dụng.
Cơ cấu nợ là việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ đối với khoản nợ (gốc, lãi) của khách hàng.Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc Quỹ bảo lãnh tín dụng chấp thuận thay đổi các kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) đã thỏa thuận trước đó trong Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký mà không thay đổi thời hạn nhận nợ bắt buộc.

2. Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng

Khách hàng gặp rủi ro do một trong các trường hợp sau:– Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.– Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.– Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

Xem thêm: List Ngôn Tình Insert – List Ngôn Tình Sắc Insect (Loạn Luân)

3. Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃIKính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG……………………Tên người vay:………………………………………………………………………………………………..Nợ vay NH số tiền:……………………………………………………………………………………………Hợp đồng tín dụng số:………………………………………. ngày……tháng…….năm……..Đã trả nợ được, số tiền gốc:……………………………….. số tiền lãi:………………………………..Còn nợ lại………………………………………………………………………………………………………..Hạn phải trả vào ngày……tháng…….năm……..Lý do chậm trả:- ……………………………………………………………………………………………………………………- ……………………………………………………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………………………….Đề nghị chi nhánh NH …………………. gia hạn:- Số nợ gốc đến ngày……tháng…….năm……..- Số nợ lãi đến ngày……tháng…….năm……..Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

Người vay(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:-………………………………………………………………………………………………………………….-………………………………………………………………………………………………………………….Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:- Số tiền gốc:……………………………………….. thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..- Số tiền lãi:…………………………………………. thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..

CÁN BỘ TÍN DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)

2- Ý kiến của Phòng tín dụng:Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý:Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/Không cho gia hạn:- Số tiền gia hạn:+ Gốc:………………………………………………… thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..+ Lãi:………………………………………………….. thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Khó Khăn

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐCNgày……tháng…….năm……..GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn Hợp đồng và phụ lục tín dụng trung hạn và dài hạn Mẫu hợp đồng tín dụng Mẫu hợp đồng tín dụng mới nhất Mẫu hợp đồng tín dụng ngắn hạn Hợp đồng tín dụng ngắn hạn

Viết một bình luận