công văn đề nghị trưởng thành đoàn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.47 KB, 9 trang )

Đang xem: Công văn đề nghị trưởng thành đoàn

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ

ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN
—Kính gửi: Ban Chấp hành chi Đoàn …………………..

Tôi tên là: …………………………………..
Sinh ngày:…./……/……
Nơi sinh: …………………………………………………………….
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ……. năm ……..
Tại ………….…………………………………………………………….
Hiện đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn ………………………………
Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Trưởng
thành Đoàn”, tôi làm đơn này đề nghị chi Đoàn ……………xem xét cho tôi
được trưởng thành Đoàn.
Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định có liên quan và tiếp
tục phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong thời gian tới./.
…………….., ngày ……. tháng …. năm …..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
***
Số: 01 – CV/CĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đông Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

“Về việc đề nghị ra quyết định trưởng thành Đoàn

cho đoàn viên”

Kính gửi: Đoàn trường THPT Đông Thọ

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ
Đoàn, Qua quá trình sinh hoạt và công hiến của đoàn viên. Ngày 04 tháng 10
năm 2018, Ban chấp hành chi đoàn Giáo Viên đã tiến hành họp xét đơn xin
trường thành Đoàn của các đồng chí đoàn viên ( có danh sách kèm theo ).
Ban chấp hành chi đoàn thống nhất và đề nghị Đoàn cấp trên ra quyết
định công nhận trưởng thành cho các đồng chí đoàn viên (có danh sách kèm
theo ).
Sau khi có quyết định công nhận của Đoàn cấp trên, BCH chi đoàn cơ
quan sẽ tiến hành các bước công nhận trưởng thành đoàn cho đoàn viên theo quy
định.
Ban chấp hành chi đoàn Giáo Viên kính đề nghị BCH Đoàn cấp trên
xem xét quyết định.
Ban chấp hành chi đoàn trân trọng cảm ơn!
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
Bí thư

Trịnh Xuân Huy

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐỀ NGHỊ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN NĂM 2018
( Kèm theo công văn số 01- CV/CĐ ngày 04/10/2018 )
TT

Đọc thêm  - Bài học kinh nghiệm từ chiến thắng của nhà Trần và thất bại của nhà Hồ trong kháng chiến chống xâm lược

Họ và tên

Giới

tính
Nữ

Năm
Thuộc chi đoàn
sinh
1985
Giáo viên

Đã đến tuổi

Ghi chú

1

Trần Hồng Duyên

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1985

Giáo viên

Đã đến tuổi

3

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nữ

1985

Giáo viên

Đã đến tuổi

4

Đặng Phương Ly

Nữ

1986

Giáo viên

Đã đến tuổi

5

Mã Thị Thu

Nữ

1983

Giáo viên

Đã đến tuổi

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
***
Số:2018/01 -QĐ/ĐTN

Đông Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận đoàn viên trưởng thành
——————–

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
– Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;
– Căn cứ Công văn số 01-CV/CĐ của Chi đoàn Giáo Viên ngày 04 tháng
10 năm 2018 về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận đồng chí Trần Hồng Duyên
Sinh ngày 13 tháng 05 năm 1985
Sinh hoạt tại Chi đoàn Giáo Viên trường THPT Đông Thọ
Được trưởng thành Đoàn từ ngày 04 tháng 10 năm 2018
Điều 2: BCH Chi đoàn Giáo Viên và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
– Chi đoàn Giáo viên
– Lưu

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ
BÍ THƯ

Trần Ngọc Nhất

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
***
Số:2018/02 -QĐ/ĐTN

Đông Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận đoàn viên trưởng thành
——————–

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
– Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;
– Căn cứ Công văn số 01-CV/CĐ của Chi đoàn Giáo Viên ngày 04 tháng
10 năm 2018 về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1985
Sinh hoạt tại Chi đoàn Giáo Viên trường THPT Đông Thọ
Được trưởng thành Đoàn từ ngày 04 tháng 10 năm 2018
Điều 2: BCH Chi đoàn Giáo Viên và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
– Chi đoàn Giáo viên
– Lưu

Đọc thêm  lời tuyên thệ đảng viên mới 2017

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ
BÍ THƯ

Trần Ngọc Nhất

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
***
Số:2018/03 -QĐ/ĐTN

Đông Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận đoàn viên trưởng thành
——————–

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
– Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư

Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;
– Căn cứ Công văn số 01-CV/CĐ của Chi đoàn Giáo Viên ngày 04 tháng
10 năm 2018 về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan
Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1985
Sinh hoạt tại Chi đoàn Giáo Viên trường THPT Đông Thọ
Được trưởng thành Đoàn từ ngày 04 tháng 10 năm 2018
Điều 2: BCH Chi đoàn Giáo Viên và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
– Chi đoàn Giáo viên
– Lưu

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ
BÍ THƯ

Trần Ngọc Nhất

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
***
Số:2018/04 -QĐ/ĐTN

Đông Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận đoàn viên trưởng thành

——————–

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
– Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;
– Căn cứ Công văn số 01-CV/CĐ của Chi đoàn Giáo Viên ngày 04 tháng
10 năm 2018 về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận đồng chí Đặng Phương Ly
Sinh ngày 19 tháng 11 năm 1986
Sinh hoạt tại Chi đoàn Giáo Viên trường THPT Đông Thọ
Được trưởng thành Đoàn từ ngày 04 tháng 10 năm 2018
Điều 2: BCH Chi đoàn Giáo Viên và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
– Chi đoàn Giáo viên
– Lưu

Đọc thêm  Mẫu Giấy Nộp Tiền Agribank, Mẫu Giấy Nôp Tiền Ngân Hàng Agribank

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ
BÍ THƯ

Trần Ngọc Nhất

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
***
Số:2018/05 -QĐ/ĐTN

Đông Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận đoàn viên trưởng thành
——————–

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ
– Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;
– Căn cứ Công văn số 01-CV/CĐ của Chi đoàn Giáo Viên ngày 04 tháng
10 năm 2018 về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận đồng chí Mã Thị Thu
Sinh ngày 22 tháng 08 năm 1983
Sinh hoạt tại Chi đoàn Giáo Viên trường THPT Đông Thọ
Được trưởng thành Đoàn từ ngày 04 tháng 10 năm 2018
Điều 2: BCH Chi đoàn Giáo Viên và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
– Chi đoàn Giáo viên
– Lưu

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ
BÍ THƯ

Trần Ngọc Nhất

Xem thêm: tài liệu học excel

Tài liệu liên quan

*

Quyết định trưởng thành đoàn 1 14 62

*

Biên bản trưởng thành Đoàn 11 12 148

*

Tổ chức lễ trưởng thành đoàn 2 4 25

*

Giay moi du Truong thanh Doan 5 10 275

*

Bài soạn Mẫu đơn xin trưởng thành Đoàn 2 26 114

*

Tài liệu Biểu mẫu ” Tổ chức lễ trưởng thành đoàn viên” docx 2 5 44

*

Tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH docx 3 413 0

*

Đề cương tuyên truyền 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niện 79 năm xây dựng và trưởng thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 8 632 0

*

MAU GIAY TRUONG THANH DOAN 10 1 4

Xem thêm: Hướng Dẫn Lộ Trình Tự Luyện Toeic 350 Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu

*

le truong thành đoàn viên 3 1 12

Viết một bình luận