công văn 2387/bhxh-qlt

Số hiệu: 2387/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Đức Thuật Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Tình trạng: Đã biết

BẢO HI ỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2387/BHXH-QLT
Vv hướng dẫn cấ p thẻ B H YT năm 2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 201 6

Kính gửi: Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 959/ QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm x ã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hi ểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (B HYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 13 13/QĐ-B HXH ng ày 02/12/2014 và Công văn số 3222/B HX H-ST ngày 24/8/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc in th ẻ b ảo hiểm y t ế có bổ sung thông tin thời đi ểm đ ủ 5 năm liên tục; Quyết định số 2777/QĐ-B HX H ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH th ành ph ố Hà Nội về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu B HX H, B HY T, B HTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1259/QĐ-B HXH ngày 26/07/2016 của Giám đốc BHX H thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện tiếp nhận h ồ sơ, giải quyết trả kết quả th ủ tục hành chính v ề B HXH, BHYT, BHTN thuộc B HXH thành phố Hà Nội. Để việc cấp thẻ BHYT năm 2017 kịp thời, chính xác, BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về quy trình tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan BHXH.

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1259/QĐ-ĐHXH ngày 26/07/2016 và Công văn số 1207/BHXH- QLT ngày 06/06/2016 của BHXH thành phố Hà Nội.

2. Về hồ sơ cấp thẻ BHYT năm 2017.

– Căn cứ dữ liệu thu đến hết ngày 30/9/2016 do cơ quan BHXH nơi qu ản lý thu cung cấp, đơn vị thực hiện rà soát dữ liệu năm 2016 (phương pháp, cách thức rà soát dữ liệu thực hiện theo h ướng dẫn tại phụ lục kèm theo Công văn này) .

– Giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT: th ẻ BHYT có giá trị sử dụng tùy đặc thù của từng đơn vị sử dụng lao độn g, cơ quan b ảo hiểm xã hội cấp thẻ B HYT có gi á trị sử dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tối đa không quá một năm (theo năm tài chính).

– Đơn vị lập bi ểu Đ ề nghị cấp th ẻ BHYT năm 2017 (theo mẫu s ố 01 đ ính kèm văn b ản này) gửi cơ quan BHXH thực hiện in thẻ BHYT.

3. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn mới về đăng k ý KCB ban đầu năm 2017, tạm thời đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động đăng ký KCB ban đ ầu theo văn bản hướn g dẫn s ố 2584/HD-YT-BHXH ngày 19/11/2015 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội và BHXH thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đă ng ký KCB ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lưu ý: + N gười th am gia B HYT được quyền đă ng ký KCB ban đầu lại một trong các cơ sở KCB tuy ến xã, tu yến hu yện kh ông phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và kh ả năn g đáp ứng của cơ sở KCB.

+ Người tham gia BHYT được đ ăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trun g ương nơi thườn g trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa b àn quận, huyện, th ị x ã.

Đang xem: Công văn 2387/bhxh-qlt

– Trườn g hợp đăn g k ý KCB ban đầu t ại các cơ sở y tế trong đ ịa bàn Thành phố : năm 201 7 được tiếp tục đăn g ký tại cơ sở y tế mà năm 2016 đi đ ăng ký nếu có nguyện vọng.

– Trường hợp đăn g ký KCB ban đ ầu tại cơ sở y tế ngoại t ỉnh; thực hiện theo Danh mục KCB ban đầu do BHXH các t ỉnh thông báo.

– Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và t ương đương tr ở xuống được quyền k hám chữa bệnh B HYT tại các cơ sở KCB t uyến huyện và tương đươn g trở xuống trên cùn g địa bàn tỉnh . Vì vậy, n gười tham g ia B HYT khô ng nhất thiết phải đ ổi nơi đăng ký KCB ban đầu nếu đang đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và t ương đương tr ở xu ống.

4. Xác định thời gian tham gia BHYT 60 tháng liên tục.

Căn cứ dữ liệu danh sách rà soát thời gian tham gia BHYT liên tục do cơ quan BHXH chuyển đ ến, đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát, bổ sung s ố tháng tham gia BHYT liên tục theo hướng dẫn tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn n ày.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Cơ quan BHXH.

+ Cung cấp cho đơn vị danh sách người tham gia có thời gian tham g ia BHYT liên tục dưới 60 tháng .

+ Phối hợp với đơn vị rà soát thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục.

+ Kết chuyển s ố liệu thu đến thán g 12/2016 trước khi thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 20 17.

Đọc thêm  Mẫu Giấy Ủy Quyền Làm Việc Với Cơ Quan Thuế, Cơ Quan Nhà Nước Khác)

+ Cập nh ật s ố tháng tham gia BHYT liên tục đ ối với những trường hợp đủ 60 tháng trở lê n.

+ Cấp lại thẻ BHYT đ ối với tr ường hợp thời gian tham gia B HYT liên t ục từ đ ủ 60 tháng trở lên nhưng trên thẻ chưa được ghi nhận nếu có đề nghị.

Xem thêm: Các Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison Tiếng Việt Pdf, Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison Bản Tiếng Việt

5.2. Đơn vị sử dụng lao động

+ Lập danh sách (theo mẫu số 01 đính kèm văn bản này) gửi về cơ quan BHXH trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng ít nhất 15 ngày.

+ Trường hợp đơn vị không lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho người lao động theo dữ liệu đang quản lý và thông báo cho đơn vị đến nhận thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH.

+ Đối với những trường hợp phát sinh tăng mới sau thời điểm chốt dữ liệu (từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016) cơ quan BHXH cấp 02 thẻ BHYT, trong đó: 01 thẻ có giá trị đến hết ngày 31/12/2016 và 01 thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2017 đến hết giá trị chung của đơn vị.

Đề nghị Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) để hướng dẫn, giải quyết./.

Xem thêm: Đọc Truyện Yên Hỏa Lan San Thuấn Gian Khuynh Thành, Yên Hỏa Lan San (Khói Lửa Rã Rời)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Giám đốc (để b/c);
– Các Phó GĐ (để chỉ đạo);
– BHXH các quận, huyện, thị xã; để t/h
– Các phòng NV thuộc BHXH TP; để t/h
– Lưu: VP, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Thuật

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số 2387/BHXH-QLT ngày 25/10/2016 của BHXH thành phố Hà Nội)

1. Rà soát thông tin ngườ i lao động.

Trường hợp dữ liệu quản lý tại cơ quan BHXH không khớp thông tin nhân thân người lao động (bao gồm: họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa ch ỉ….) và số s ổ BHXH.

Đơn vị lập Danh sách hiệu chỉnh s ố s ổ BHXH, trường hợp sai thông tin nhân th ân đơn vị l ập hồ sơ điều chỉnh thông tin về nhân thân trước khi lập hồ sơ đề nghị in thẻ. Cơ quan BHX H ch ỉ thực hiện đi ều ch ỉnh trên thẻ BHYT sau khi đơn vị đã đi ều ch ỉnh thông tin về nh ân thân của người lao động trên s ổ BHXH.

2. Rà soát thời gian tham gia BHYT liên tục.

2.1. Trách nhiệm thực hiện.

2.1.1. Cơ quan BHXH.

– Phòng Công nghệ thông tin :

+ Rà soát dữ liệu thẻ BHYT trên toàn thành phố Hà Nội, cung cấp danh sách, quá trình tham gia BHYT liên tục theo từng đơn vị, chuy ển các file l ên đường truyền FTP theo địa ch ỉ: FTP://10.10.64.12/BHXHHN/BHXHCNTT/QTBHYT , bộ phận Quản lý thu BHXH quận, huyện, thị x ã l ấy file và gửi đơn vị rà soát các trường h ợp chưa đủ 60 tháng tham gia BHYT liên tục.

– Bộ phận Quản lý thu:

+ Cung cấp danh sách tham gia BHXH, BHYT cho đơn vị, yêu cầu đơn vị rà soát các trường hợp có thời gian tham gia BHYT liên tục dưới 60 tháng để cập nhật.

+ Căn cứ danh sách rà soát, bổ sung của đơn vị chuyển đến: Cán bộ thu thực hiện gộp 2 file: lao động đ ã đ ủ 60 tháng do phòng CNTT cung cấp và file danh sách đơn vị rà soát. Thực hiện cập nh ật gia hạn thẻ tại phần mềm SMS: Tại phần mềm thu SMS → Cấp sổ thẻ → Cấp thẻ → Gia hạn, bổ sung thẻ: nhập giá trị sử dụng thẻ, Số liệu, tích cập nhật số tháng tham gia BHYT liên tục theo file, đính kèm file đ ã gộp hoặc cập nh ật t ừng người lao động, kiểm tra , (lưu ý: kiểm tra s ố liệu được cập nhật vào cột STLT trên SMS) trước khi đề nghị in thẻ.

2.1.2. Đơn vị s ử d ụng lao đ ộng.

+ Hướng dẫn người lao động: cung c ấp hồ sơ tham gia BHYT liên tục đ ể đơn vị có cơ sở lập “Danh sách tham gia BHYT liên tục” (mẫu số 03) gửi cơ quan BHXH.

+ Căn cứ hồ sơ của người lao động; phương pháp xác định thời gian tham gia BHYT liên tục, lập “Danh sách tham gia BHYT liên tục ” đối với các trường hợp được xác định lại từ dưới 60 tháng thành đ ủ từ 60 tham gia BHY T liên tục, gửi cơ quan BHXH đ ể thực hiện cập nh ật số tháng tham gia BHYT liên tục.

+ Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong “Danh sách tham gia BHYT liên tục ”, thực hiện lưu tr ữ hồ sơ xác định thời gian BHYT liên tục đ ể phục vụ công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra theo quy định. Trường hợp đơn vị kê khai sai quá trình tham gia B HYT liên tục của lao động, đơn vị phải hoàn trả chi phí KCB nếu có phát sinh chi phí kh ông cùng chi trả mà cơ quan BHX H đ ã chi không đúng đối tượng.

Đọc thêm  bài thu hoạch chính trị hè 2017 của giáo viên

2.2. Căn cứ xác định thời gian tham gia BHYT liên tục.

– Thời gian tham gia BHXH b ắt buộc của người cùng tham gia BHXH, BHYT.

– Giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục của cơ quan BHXH cấp.

– Thẻ BHYT đã được cấp của đối tượng: Hộ gia đình; người nghèo; c ận nghèo; học sinh sinh viên; trợ c ấp bảo hiểm thất nghiệp; thân nhân sỹ quan quân đội, công an, cơ yếu; th ẻ BHYT các đối tượng khác.

– Giấy tờ ch ứng minh thời gian làm việc ở nước ngoài.

2.3. Phương pháp tính thời gian tham gia BHYT liên tục.

Căn cứ khoản 5 mục II phần B Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, một số lưu ý khi xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục như sau:

– Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên th ẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ l ần trước hoặc thời gian tham gia BHXH liên tục không ngắt quãng.

– Thời gian gián đoạn được tính để xác định thời gian tham gia BHYT liên tục: thời gian gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 03 tháng k ể từ ngày 01/01/2015 tr ở đi được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

– Trường hợp được c ử đi công tác, học tập ở nước ngoài thì thời gian công tác, học tập tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định tr ở lại làm việc của đơn vị c ử đi được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

– Trường hợp đi lao động tại nước ngoài, nếu tham gia BHYT trong vòng 60 n gày k ể từ ngày nhập cảnh về nước, thì thời gian lao động tại nước ngoài và thời gian từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

– Thời gian người lao động làm thủ tục chờ h ưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo nhóm khác thì thời gian chờ đó c ũng được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Ví d ụ 1: Ông Nguy ễn Văn A tham gia đóng BHXH tại BHX H huyện B từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2016 và đã được chốt s ổ BHXH, từ tháng 04/2016 đến nay ông A tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện C. Như vậy, thời gian tham gia đ óng BHYT của ông A được tính liên tục từ tháng 05/2010 đến nay.

Ví d ụ 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện C từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2014 và đã được chốt s ổ BHXH, từ tháng 07/2014 đến nay ông B tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện A. Như vậy, thời gian tham gia đóng BHYT của ông B ch ỉ được tính li ên tục từ tháng 07/2014 đến nay.

Ví d ụ 3: Ôn g Nguyễn Văn C tham gia BHYT liên tục từ ngày 01/12/2010 đến 30/11/2014, đến ngày 01/04/2015 ôn g A đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình tiếp 12 tháng, tổng thời gian gián đoạn của 2 năm tài ch ính là 4 tháng → Thẻ mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/4/2016, thời gian tham gia BHYT liên tục được tính từ ngày 01/5/2015.

3. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017.

3.1. Người lao động.

Trường h ợp người lao động thay đổi nơi KCB ban đầu hoặc quyền lợi h ưởng BHYT, lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (m ẫu TK1-TS); giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT ở nhóm có quyền lợi cao hơn (b ản sao công ch ứng thẻ thương binh hoặc Quyết định,…).

– Ghi chính xác cơ sở KCB ban đầu (ghi cụ th ể mã KCB ban đầu) mà người lao động được đăng ký theo quy định.

– Không đăng ký KCB ban đầu vào các cơ sở KCB không nhận KCB ban đầu, cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH hoặc các cơ sở KCB đ ã đủ số lượng th ẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu.

3.2. Đơn vị sử dụng lao động.

– Lập danh sách lao động có thay đ ổi thông tin cá nhân, nơi đăng ký KCB ban đầu.

Tập hợp hồ sơ thay đ ổi và các căn cứ do người lao động cung cấp để đề nghị cơ quan BHXH cập nhật nội dung thay đổi trước khi cấp thẻ BHYT.

– Trường hợp không cấp thẻ BHYT năm 2017.

+ Đối với nh ững người s ẽ nghỉ hưu, chuyển công tác sau thời đi ểm ch ốt số liệu cấp thẻ hoặc các trường hợp đ ã ngh ỉ việc nhưng chưa báo giảm, trường hợp ngh ỉ không lương dự kiến ch ấm dứt HĐLĐ, người lao động đi công tác nước ngoài,….

+ Đ ối với trường hợp có tên trong Danh sách và đ ã được cấp thẻ BHYT hàng năm nhưng sau đó ngh ỉ việc, đơn vị có trách nhiệm thu hồi ngay số thẻ BHYT đó nộp lại cho cơ quan BHXH và báo giảm theo quy định.

– Trường hợp c ấp thẻ BHYT ốm dài ngày.

Người lao độn g ngh ỉ việc h ưởng chế độ ốm dài ngày theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Đơn vị l ập riêng riêng danh sách gia hạn c ấp thẻ BHYT.

– Xác định số người đề nghị cấp th ẻ BHYT năm 20 17.

Đọc thêm  Bài tập & kiến thức Tiếng Anh lớp 7 [Có đáp án chi tiết]

Khi rà soát đ ể xác định số người đề n ghị cấp thẻ B HYT năm 2017 cần chú ý những đối tượng sau phải kiểm tra, rà soát đưa vào danh sách đề nghị cấp thẻ đ ể không bỏ sót đối tượng:

+ Lao độn g đang ngh ỉ h ưởng ch ế độ thai sản.

+ Lao động ngh ỉ việc không h ưởng lương (phải có đề nghị truy nộp tiền BHYT).

+ Nghi ốm từ 14 ngày tr ở lên trong tháng (phải có đề nghị truy nộp tiền BHYT).

Sau khi rà so át, đơn vị l ập danh sách, đồng thời xác định tổng s ố lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, cách tính như sau:

Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017

=

Số lao động trong danh sách do cơ quan BHXH đã cung cấp (Đã bao gồm lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản, nghỉ không lương, nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng)

Số lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT năm 2017

– Trường hợp tăng mới sau thời điểm đơn vị đ ã lập danh sách đ ề nghị c ấp th ẻ.

Đơn vị thực hiện báo tăng lao động vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS), đồng thời cơ quan BHXH thực hiện cấp 01 thẻ BHYT có giá đến 31/12/2016, cấp 01 thẻ BHYT có giá trị t ừ 01/01/2017 cho đến giá trị sử dụng chung của cả đơn vị.

– Đối với đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn: đơn vị có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc ti ếp nh ận và trả thẻ BHYT, đơn vị tự phân nhóm theo ph ân x ưởng, t ổ đội hoặc bộ phận (m ã nhóm do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự). Tại mẫu đề nghị c ấp thẻ BHYT năm 2017 đơn vị đưa vào cột ghi chú.

VD: Côn g ty A có 02 phân x ưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A l ập danh sách thành 02 nhóm: phân xưởng 1 đặt mã nhóm là 01, ph ân xưởng 2 đặt m ã nhóm là 02 hoặc có thể đặt là PX1, PX2,…nhưng tối đa không quá 06 ký tự.

4. Cấp thẻ BHYT

4. 1. Dữ liệu cấp thẻ BHYT

– Đối với đơn vị giao dịch bằng hồ sơ điện t ử: l ấy dữ liệu trực tiếp từ phần mềm kê khai giao dịch điện t ử để thực hiện rà soát và đề nghị cấp thẻ BHYT.

– Đối với đơn vị giao dịch b ằng hồ sơ giấy: Cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị cung c ấp dữ liệu Danh sách lao động đang tham gia BHXH gửi đơn vị sử dụng lao động đ ể rà soát dữ liệu.

4.2. Đi ều ch ỉnh dữ liệu cấp th ẻ BHYT.

4.2.1. Trường hợp đơn vị có đề nghị đi ều ch ỉnh dữ liệu c ấp thẻ hoặc đơn vị có đề nghị cấp thẻ BHYT.

– Bộ ph ận Quản lý thu:

+ Hiệu ch ỉnh thôn g tin: nơi đăng ký KCB ban đầu, m ã quyền lợi, cập nh ật thời gian tham gia BHYT liên tục của người lao động,…

+ Thực hiện bổ sung mà nhóm của đơn vị vào cột mã phòng ban (cột MaPB trong SMS) trong hồ sơ cá nhân. Cập nhật số tháng liên tục khi thực hiện gia hạn th ẻ, đồng thời đề nghị bộ phận cấp s ổ th ẻ in th ẻ BHYT sắp xếp theo mã phòng ban (nếu có).

– Bộ phận Cấp sổ thẻ: Sắp xếp dữ liệu theo m ã phòng ban trên phần mềm QLST, kiểm tra đối chiếu trước khi thực hiện lệnh in thẻ BHYT.

4.2.2. Trường hợp đơn vị không đ ề nghị đi ều chỉnh dữ liệu c ấp thẻ.

– Bộ phận Quản lý thu: c ăn cứ dữ liệu đơn vị đang quản lý, cán bộ thu l ập phiếu đề nghị in thẻ BHYT (m ẫu số 02) chuy ển đến bộ phận Cấp sổ thẻ.

– Bộ phận Cấp s ổ thẻ: căn cứ phiếu đề nghị, dữ liệu thẻ BHYT thực hiện kiểm tra, đối chiếu và in thẻ BHYT.

– Bộ phận TNTTHC&TKQ: căn cứ hồ sơ, kết qu ả do bộ phận Cấp sổ thẻ chuy ển đến, thông báo cho đơn vị đ ến nhận kết quả theo quy định.

4.3. Thời hạn chuyển hồ sơ

– Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ đ ến cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15/12/2016 để kịp thời cho việc in, cấp th ẻ BHYT cho người lao động trước ngày 01/01/2017.

– Trường hợp đơn vị không đề nghị c ấp th ẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu đang quản lý thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2017 và thông báo cho đơn vị đến l ấy th ẻ BHYT để trả người lao động.

5. Xác định thời điểm đơn vị nợ

Thời đi ểm xác định đơn vị nợ: trước ngày 31/12/2016 căn cứ vào kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị để xác định thời đi ểm đơn vị nợ. Trường hợp nợ dưới 03 tháng được cấp thẻ năm tiếp theo từ ngày 01/01/2017. Cán bộ thu ch lập phiếu đề nghị in th ẻ BHYT đối với trườ ng h ợp đơn vị nợ dưới 03 tháng , trường hợp nợ từ 03 tháng trở lên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2777/QĐ-BHXH.

Tên đơn vị: …………………
Mã số: ……………………….

Mẫu số 01

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2017

I. Nội dung chi tiết.

Viết một bình luận