Công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh???, Giúp mình với -_-

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hoangnganha158

 Đinh Bộ Lĩnh :Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc là đã dẹp loạn 12 sứ quân, chấm dứt tình trạng chia cắt , thống nhất đất nước .

Ngô Quyền :

-Có công chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.

– Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: mytram2409k7

– Ngô Quyền: 

+ Có công chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc.

+ Củng cố và xây dựng đất nước, giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.

– Đinh Bộ Lĩnh: có công dẹp yên các thế lực cát cứ, thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho đất nước bước vào thời kì ổn định lâu dài.

 

Đọc thêm  nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Viết một bình luận