Cơ quan nào của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử?, A., , Quốc sử quán., B., , Quốc sử viện., C., , Viện sử học., D., , Sử học., Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC7

Danh sách các câu trả lời: • cơ quan nào của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử ?
Đáp án B . Quốc sử viện. Vì : cơ quan quốc sử viện của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử • một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều Đinh nhà Trần, đó là chế độ gì ? Đáp án : C thái thượng hoàng. Vì : chế độ đặc biệt chỉ có trong triều Đinh nhà Trần đó là chế độ gì thái thượng hoàng

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dothotuantu3

Cơ quan nào của nhà Trần đảm nhiệm việc viết sử?

A. Quốc sử quán.

B. Quốc sử viện

C. Viện sử học.

D.Sử học.

Quốc sử viện đảm nhiệm việc viết Sử cho triều đình

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

A. Chế độ lập Thái tử sớm.

B. Chế độ Nhiếp chính vương.

C. Chế độ Thái thượng hoàng.

D. Chế độ nhiều Hoàng hậu.

Như thời Lý nhà Trần vẫn duy trì chế độ thái thượng hoàng là vua cha nhường ngôi sớm cho con và xưng là Thái Thượng Hoàng

H.AnhMC

Đọc thêm  Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh Cuối Khóa Trường Đại Học Mở

Viết một bình luận