Có nhận định cho rằng: “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 còn mang tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”., Nhận định trên đúng hay sai, tại sao?, Đúng, vì Cách mạng tháng Mười đã giải phón

Lời giải 1:

Họ tên người giải: captianamongus1

Có nhận định cho rằng: “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 còn mang tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”. Nhận định trên đúng hay sai, tại sao?

Đúng, vì Cách mạng tháng Mười đã giải phóng các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị.

Đúng, vì Cách mạng tháng Mười đã đánh đuổi ngoại xâm khỏi lãnh thổ nước Nga.

Sai, vì Cách mạng tháng Mười chưa giải phóng giai cấp nông dân và binh lính.

Sai, vì Cách mạng tháng Mười chưa đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản.

giải thích

Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, giải phóng nhân dân lao động

Đọc thêm  Mẫu Báo Cáo Thành Tích Đoàn Viên Xuất Sắc, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Trong Công Tác Đoàn

Viết một bình luận