Có đúng không khi cho rằng nếu không có hater thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 ,giải thích?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: 1112225389

Có đúng không khi cho rằng nếu không có hater thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 ,giải thích?

Đọc thêm  Download - (Pdf) Cambridge Ielts 11

Viết một bình luận