Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Chi Bộ Năm 2020

*

Tình hình kinh tế – xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Đảng Bộ Văn phòng Công đoàn cơ sở Chi đoàn cơ sở
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025:
1- Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đang xem: Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của chi bộ

2- Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đảm bảo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị Đảng bộ; Đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện định kỳ đánh giá, cho ý kiến về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
3- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp trên; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên; nâng cao hiệu quả thực hiện giám sát thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi phụ trách.
4- UBKT Đảng ủy chủ động tham mưu giúp Đảng ủy và thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy giao. Thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát, ngăn ngừa khuyết điểm vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của Đảng ủy; xem xét khiếu nại kỷ luật của đảng viên do chi bộ trực thuộc quyết định và đề nghị Đảng ủy xem xét, quyết định; xem xét, kết luận, đề xuất Đảng ủy và cấp trên xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các chi bộ.
Hằng năm, căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể, phù hợp để quyết định chương trình kiểm tra, giám sát năm. Khi thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc đồng thời gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy viên. Trong nhiệm kỳ, mỗi năm thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề trở lên.
– Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên và của Đảng ủy; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan:
+ Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết chuyên đề, quyết định, quy định, thông báo kết luận của Đảng, của cấp trên và của Đảng ủy. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề; việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương, chấp hành kỷ cương, kỷ luật Đảng của cán bộ, đảng viên.
+ Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng; công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo đoàn thể; xây dựng tổ chức đảng.
+ Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành nội quy, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
2. Đối tượng kiểm tra, giám sát
Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc; đảng viên trong Đảng bộ.
3. Thi hành kỷ luật trong Đảng
Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể đến mức phải xử lý kỷ luật thì kịp thời thực hiện quy trình xử lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, thẩm quyền; đảm bảo công khai, dân chủ, công minh chính xác, kịp thời, đồng bộ với kỷ luật hành chính và kỷ luật đoàn thể, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên.
1. Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ quy định, hướng dẫn của Đảng, của cấp trên; chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm sát yêu cầu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; quyết định kiểm tra, giám sát đột xuất.

Xem thêm: Mẫu Bìa Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đảng Viên Mới, Mẫu Bìa Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đảng

2. Các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủytổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và báo cáo Đảng ủy.
3. Giao UBKT Đảng ủy căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, tham mưu Đảng ủy quyết định chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.
4. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công theo dõi, phụ trách lĩnh vực, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên và báo cáo, đề xuất Đảng ủy xem xét, chỉ đạo.
5. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là người đứng đầu các chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Đảng ủy và của cấp mình, báo cáo Đảng ủy theo quy định.
6. Hằng năm các chi bộ trực thuộc và UBKT Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt, thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát hằng năm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
7.

Xem thêm: báo cáo tự đánh giá trường tiểu học

Định kỳ 6 tháng, kết thúc năm, giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, cấp ủy, các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ban biên tập

*

print

*

send mail

*

*

*

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Huy Hòa – Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dânTỉnh Trụ sở:Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu;ĐT: (0213) 3.876.359; Fax 0213.3.876.356

Viết một bình luận