Chứng minh tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của nước ta (1945)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tuthuyc2dilang8

Trên thực tế, chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn khó khăn, đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng kéo vào, theo chúng là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động, âm mưu cướp chính quyền mà nhân dân ta đã giành được. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Ngoài ra, trên cả nước còn hơn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng. Chính quyền cách mạng còn non trẻ; lực lượng vũ trang còn yếu. Nạn đói vẫn chưa khắc phục. Hàng hoá khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Di sản văn hoá lạc hậu của chế độ cũ rất nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn phổ biến. Ngân sách Nhà nước trống rỗng…

Lời giải 2:

Họ tên người giải: qazwsxlQaby9

Danh sách các câu trả lời: -Ngoại xâm và nội phản
+Miền Bắc: Quân Tưởng
+Miền Nam: Quân Anh
+Các lực lượng phản cách mạng, chống phá cách mạng
-Nạn đói, ngân sách trống rỗng
-Nạn dốt và tệ nạn xã hội
=> Tình thế “ngàn cân theo sợi tóc”

Đọc thêm  Tổng Hợp Những Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Lớp 1, Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Dành Cho Học Sinh Lớp 1

Viết một bình luận