[Chia sẻ] Mẫu Quyết định thôi trả lương mới nhất

Quyết định thôi trả lương mới nhất là biểu mẫu hành chính chuẩn xin được chia sẻ đến các bạn tham khảo và nghiên cứu. Mẫu Giấy thôi trả lương là mẫu sử dụng cho cá nhân khi chuyển công tác sang bộ phần khác, hoặc đã nghỉ việc không làm nữa.

Quyết định thôi trả lương mới nhất
Quyết định thôi trả lương mới nhất

Lưu ý khi viết giấy thôi trả lương

– Viết đầy đủ thông tin họ và tên, thuộc bộ phận, chức vụ gì, nếu nhân viên nghỉ việc thì có ngày nghỉ việc cụ thể,

– Số lượng thanh toán là bao nhiêu, hoặc đã thanh toán hết vào ngày nào

– Nếu chuyển sang chi nhánh khác thì viết rõ thông tin chi nhánh đó

– Cùng với giấy thôi trả lương là việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải có xác nhận đã thực hiện các điều khoản theo quy định của công ty.

– Thời gian phải viết sớm nhất có thể, để 2 bên kịp thời sử lý, không ảnh hương tới bên còn lại

– Giấy thôi trả lương cần có chữ ký ban quản lý và giám đốc

Quyết định thôi trả lương mới nhất

Giấy thôi trả lương

Mẫu giấy Thôi trả lương được ban hành kèm theo Thông tư 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành:

TÊN ĐƠN VỊ…..
——–

Số:…/….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Ngày… tháng…. năm 200.…

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Đọc thêm  sách thí điểm tiếng anh 6

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nay chuyển đến công tác tại……. theo Quyết định số…… ngày….. tháng….. năm….. của………….

Đơn vị…………………….. đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày….. tháng….. năm….. theo chi tiết như sau:

– Mã số ngạch:………………………………………………………………………………………………………………..

– Hệ số lương:………………………………………………………………………………………………………

– Phụ cấp chức vụ:……………………………………………………………………………………………….

– Phụ cấp khác (nếu có):………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền:……………………………………………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………………….)

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng………….năm………..

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà……………… từ ngày….. tháng….. năm….. theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ví dụ ảnh dưới đây:

Xem thêm:

Viết một bình luận