Nội Dung Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Hải Dương

*

Vấn đề chung
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn
Bình luận – Phê phán

Sau khi Chỉ thị được ban hành, cấp ủy và chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt và ra nghị quyết chuyên đề, xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm đơn vị. Trong đó, chú trọng làm chuyển biến vững chắc những mặt yếu, khâu yếu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị VMTD với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm, có 97-100% đạt yêu cầu; trong đó có 67-85% khá, giỏi. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng; 100% đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) có chi bộ, trong đó 86% có chi ủy. Đội ngũ cán bộ cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng ngày càng cao, tỷ lệ đào tạo cơ bản đạt 99,82%; có 62-67% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ ở mức khá, giỏi.

Trình độ tham mưu, tác chiến của các cơ quan, đơn vị được nâng lên; chế độ SSCĐ luôn được duy trì nghiêm túc. Quân đội đã phối hợp với Công an thực hiện tốt Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố, thảm họa môi trường, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Công tác bảo đảm quân số, trang bị đã tập trung ưu tiên cho các đơn vị trực tiếp huấn luyện, SSCĐ, các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, biển đảo và ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng-an ninh. Tổ chức, biên chế được điều chỉnh một bước theo hướng “gọn, mạnh”, tạo được sự thống nhất trong từng loại hình đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác huấn luyện chiến đấu được đổi mới một bước cả về chương trình, nội dung, tổ chức, phương pháp; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả kiểm tra phân đội hằng năm: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-80% khá, giỏi. Trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của cán bộ các cấp ngày càng tiến bộ; có 90-95% cán bộ trung đội, 100% cán bộ đại đội, tiểu đoàn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo phân cấp. Công tác bảo đảm huấn luyện từng bước đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, hướng mạnh về cơ sở. Hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu được quy hoạch, xây dựng sát với thực tế chiến đấu, góp phần nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước chuyển biến tích cực; nhất là trong quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật hằng năm giảm rõ rệt, năm 2008 còn 0,13%. Kết quả kiểm tra đơn vị về xây dựng nền nếp chính quy: 100% đạt khá, giỏi.

Công tác giáo dục – đào tạo luôn bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống nhà trường quân đội được xây dựng theo hướng “chính quy, mẫu mực”. Quy trình, chương trình và nội dung đào tạo từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn với nghiên cứu khoa học và yêu cầu thực tiễn của huấn luyện, chiến đấu, xây dựng đơn vị trong tình hình mới.

Công tác hậu cần, tài chính ngày càng đi vào nền nếp; đầu tư xây dựng cơ bản gắn với yêu cầu xây dựng doanh trại, kho tàng chính quy, thống nhất. Tăng gia, sản xuất chuyển biến cả về ý thức, trách nhiệm và hiệu quả; chương trình “Quân, dân y kết hợp” được các đơn vị triển khai tích cực, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Ngành Kỹ thuật đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ cả trong sửa chữa, bảo dưỡng và sản xuất, nhằm giữ vững và nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, cải tiến vũ khí, trang bị, thiết bị, học cụ huấn luyện được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm đời sống của bộ đội.

Đáng chú ý là, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 917/CT-BQP được các đơn vị chủ động gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng, nên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nổi bật là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; phong trào thi đua “ Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 917 đã mang lại hiệu quả thiết thực, toàn diện; khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị chưa đầy đủ. Việc xây dựng kế hoạch, xác định nội dung ở một số đơn vị chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm, yêu cầu, tính chất nhiệm vụ của đơn vị; công tác sơ kết đánh giá kết quả chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ cơ sở chưa gần gũi nắm bắt tư tưởng của chiến sĩ; do vậy, vẫn để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội. Trong công tác tổ chức, biên chế, tỷ lệ quân nhân chuyên nghiệp còn cao, chưa phù hợp với cơ cấu chung.

Thời gian tới, nhiệm vụ BVTQ tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng quân đội vững mạnh, theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Theo đó, toàn quân phải tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 917/ CT-BQP, với 5 tiêu chuẩn cơ bản là: xây dựng vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ và chiến đấu; tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội tốt; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trên cơ sở những tiêu chuẩn đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, tạo bước phát triển mới đồng đều, vững chắc về mọi mặt. Trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt; tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện chiến dịch, huấn luyện chiến đấu; nâng cao chất lượng công tác hậu cần, tài chính và đẩy mạnh đầu tư trang bị, kỹ thuật cho các lực lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

1. Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị, các cơ quan chức năng của Bộ cần kiểm tra, rà soát, đề xuất, bổ sung nội dung, chỉ tiêu mới, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp BVTQ trong tình hình mới. Nội dung chỉ đạo, hướng dẫn cần dễ hiểu, ngắn gọn, dễ nhớ, bảo đảm phù hợp với cả bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức quân đội phù hợp với thời bình và yêu cầu cơ động tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo trong nhà trường quân đội; đẩy mạnh đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, bậc học.

Đang xem: Chỉ thị 917

2. Đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị để ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng đơn vị VMTD; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện các chương trình hành động, nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đội ngũ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; gương mẫu trong rèn luyện và chấp hành các chế độ, nền nếp, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

3. Tiếp tục đổi mới nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của các đơn vị, kịp thời xử lý các tình huống về quốc phòng-an ninh xảy ra đối với đất nước, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục huấn luyện đơn vị theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Huấn luyện cơ bản, vững chắc động tác chiến đấu cá nhân và kiểm tra sát hạch bằng diễn tập vòng tổng hợp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, rèn luyện khả năng cơ động trên các địa hình, thời tiết phức tạp. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị cần tăng cường tổ chức bắn tập, bắn kiểm tra để rèn luyện kỹ năng chiến đấu của bộ đội. Việc lựa chọn địa hình và xây dựng các tình huống phải phù hợp với điều kiện tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; nhất là trong các tình huống cơ động phòng tránh, đánh trả và ngụy trang, nghi binh.

4. Đối với đơn vị, phải xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Người chỉ huy phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị; triển khai thực hiện toàn diện cả 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), nhưng phải có trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn; trong đó, chú trọng đột phá vào mặt yếu, khâu yếu. Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp và đổi mới công tác bảo đảm cho phù hợp với kinh tế thị trường. Chú trọng quy hoạch hệ thống doanh trại, kho tàng, bảo đảm thống nhất, khoa học, có cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện tốt chế độ, nền nếp quy định trong bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa vũ khí, trang bị hiện có, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại cũng như công tác SSCĐ và chiến đấu trong tình hình mới.

Xem thêm: tiểu luận chuyên viên chính 2018

5. Chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, nhất là chấp hành và thực hiện tốt Luật Giao thông, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 128/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật và các vụ mất an toàn trong huấn luyện và khi tham gia giao thông. Phát huy kết quả “Năm điều lệnh”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện điều lệnh; thực hiện tốt chức trách, nền nếp, chế độ quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về lễ tiết, tác phong quân nhân; thực hiện thống nhất, đúng quy định các nghi lễ của quân đội.

6. Tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức, phương pháp; kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất, nhằm đánh giá đúng mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của từng đơn vị. Kiểm tra phải toàn diện, bắt đầu bằng báo động SSCĐ, sau đó chuyển sang thực hiện các nội dung khác theo kế hoạch và yêu cầu, mục đích kiểm tra. Chú trọng xây dựng đơn vị điểm từng mặt và điểm toàn diện, trên cơ sở đó tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nhân rộng điển hình tiên tiến.

7. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, nhất là vai trò của người chỉ huy và các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các chỉ tiêu của Chỉ thị với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Quân Đội, Đơn Xin Đi Tranh Thủ

8. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực chất kết quả xây dựng đơn vị VMTD theo từng chỉ tiêu của Chỉ thị, làm cơ sở rút kinh nghiệm. Đồng thời, bổ sung kịp thời các chỉ tiêu mới, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Để đạt được mục tiêu, phương hướng, yêu cầu đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị, không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới

Viết một bình luận