câu hỏi lớp đảng viên mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.19 KB, 14 trang )

Đang xem: Câu hỏi lớp đảng viên mới

CÂU HỎI 1
Phân tích vị trí, vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
BÀI LÀM:
 Đảng viên có vị trí quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng cũng như
đối với công cuộc xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải
mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Người
thường nhắc nhở: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong quá trình lãnh đạo
cách mạng, Đảng ta cũng đã khẳng định: đảng viên là một vấn đề chủ yếu trong xây
dựng Đảng. Vai trò, vị trí của đảng viên đã được khẳng định cả về lý luận và thực tiễn
trong suốt gần 80 năm qua và đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới hiện nay.
 Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của
Đảng ta, đảng viên là những người thừa nhận Cương lĩnh chính trị của Đảng, tự
nguyện suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; đó là những
người gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng việc tự nguyện tham gia vào một tổ chức cơ sở
của Đảng, chịu sự quản lý của tổ chức đó; là những người kiên quyết, gương mẫu
trong hành động cá ch mạng; đi đầu, tập hợp và lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. Vai trò, vị trí quan trọng
của người đảng viên được thể hiện trên 4 vấn đề sau:
– Một là, đảng viên là người chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của
giai cấp công nhân Việt Nam.
Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là một yêu cầu khách quan, bắt nguồn từ vị
trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản. Lênin đã chỉ ra rằng: “Không được
lẫn lộn Đảng, tức là đội tiên phong của giai cấp công nhân, với toàn bộ giai cấp”(1).
Trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, Mác và Ăng ghen viết: “Về mặt thực tiễn,
những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả
các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận, họ hơn bộ
phận còn lại của giai cấp vô sản là ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết
quả chung của phong trào vô sản”(2). Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trước mặt
quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến.
Quần chúng chỉ mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân,

mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(3). Như vậy, tính tiên phong
gương mẫu là thuộc tính của đảng viên Cộng sản, là dấu hiệu để phân biệt đảng viên
với người ngoài Đảng.
Kể từ ngày thành lập Đảng, trong suốt 86 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn
chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch về chính trị, tư tưởng và tổ chức;
trong đó, Đảng không ngừng giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương
mẫu của đội ngũ đảng viên và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng

Đảng. Trên thực tế, đảng viên của Đảng đã tỏ rõ tính tiên phong gương mẫu. Trong
kháng chiến chống xâm lược giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, đã có rất nhiều
đảng viên bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ, sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập,
tự do cho Tổ quốc. Những tấm gương kiên trung của các thế hệ đảng viên đã xây
dựng, lưu giữ trong nhân dân hình ảnh cao đẹp về Đảng Cộng sản Việt Nam – một
đảng “tận tậm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. Đảng sống trong lòng
dân tộc vì đường lối cách mạng đúng đắn và còn vì đội ngũ đảng viên của Đảng luôn
luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi điều kiện hoàn cảnh, đặt lợi ích
của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.
Trong hoà bình xây dựng đất nước, đội ngũ đảng viên của Đảng đã phát huy vai trò
tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tiên phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu
trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được
giao. Vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã góp phần làm nên thắng
lợi và thành tựu trong đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, hiện nay, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy
thoái, biến chất, chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng
viên. Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó
có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan
liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên
còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu

tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận
điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội,
bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến” , “tự chuyển
hóa ” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới
tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút
vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân
dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”
(4).
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa những thập kỷ đầu thế kỷ
XXI diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, thời cơ và không
ít thách thức, nguy cơ. Trong bối cảnh xã hội mới, với những nội dung và hình thức
mới không kém phần gay go, ác liệt. Tình hình đó càng đòi hỏi các đảng viên của
Đảng phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu để góp phần giữ vững, tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, với toàn xã hội để thực hiện thắng lợi
mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Trong mỗi giai đoạn cách mạng, do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, do đòi hỏi thực
tế lãnh đạo của Đảng và đòi hỏi của cuộc sống mà tính tiên phong gương mẫu của

đảng viên có nội dung, yêu cầu cụ thể khác nhau, thể hiện tập trung trong nhiệm vụ
của đảng viên ghi trong Điều lệ Đảng. Song, nội dung duy nhất, cốt lõi nhất của tính
tiền phong gương mẫu của đảng viên là: Đảng viên suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý
tưởng của Đảng, luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá
nhân. Đảng viên Cộng sản chân chính phải luôn tự chất vấn mình đã làm được gì cho
Đảng, cho Tổ quốc và cho nhân dân.
Trong điều kiện đảng cầm quyền, đảng viên thường được giữ (được đề cử và được
bầu vào) các chức vụ trong bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Ở mỗi vị trí
đó, do yêu cầu nhiệm vụ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên có nội

dung cụ thể khác nhau. Đảng viên chức vụ càng cao, càng quan trọng trong bộ máy
Nhà nước càng đòi hỏi phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu. Đồng thời, trong quá
trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đảng viên của Đảng công tác trên nhiều lĩnh
vực khác nhau. Ở mỗi lĩnh vực ấy lại có những đòi hỏi cụ thể về tính tiên phong
gương mẫu của người đảng viên. Vì vậy, trên cơ sở tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng
viên, các tổ chức đảng cần cụ thể hoá nội dung, yêu cầu tính tiên phong gương mẫu để
làm cơ sở cho đảng viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và xem xét, đánh giá đảng
viên.
Để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, phải xây dựng
chính quyền các cấp vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân; xây
dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng. tổ chức; phải xây dựng các
tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cấp uỷ đảng các cấp cả về số lượng và
chất lượng thực sự là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội. Trong tổ chức
đảng, cần thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê
bình thường xuyên, có nề nếp và chất lượng là cách tốt nhất để giáo dục, rèn luyện và
phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên.
Gắn bó mật thiết với nhân dân là mối quan hệ thuộc về bản chất, là sức mạnh và là
vấn đề sống còn của Đảng; phát huy dân chủ, tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia
xây dựng Đảng là cách thức tốt nhất trong giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên
phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên.
Đảng viên là những con người sống và hoạt động trong môi trường văn hoá, xã hội
Việt Nam. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, giữ gìn, phát huy nền văn hoá Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc góp phần rất tích cực trong việc phát huy vai
trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên.
Xuất phát từ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, từ quy luật vận động nội tại của Đảng,
để xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, đòi hỏi phải thường
xuyên chỉnh đốn Đảng. Thông qua chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch,
vững mạnh, thực sự là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp
công nhân, đảm bảo cho Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo trong thời kỳ mới.

Trong điều kiện hiện nay, mỗi đảng viên phải tự giác học tập và rèn luyện, nghiêm túc
trong tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.
Người đảng viên thực sự có tính tiên phong bao giờ cũng lấy tiêu chuẩn đảng viên
làm định hướng cho tư tưởng và hành động của mình cũng như để kiểm tra tư tưởng
và hành động đó nhằm thường xuyên tự “chỉnh đốn” mình, không phải đợi cho tổ
chức đảng đề ra cuộc vận động mới tự phê bình./
– Hai là, đội ngũ đảng viên là những người vừa có trách nhiệm góp phần
xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm
tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.
Nếu cho rằng số lượng và chất lượng đảng viên là nhân tố hàng đầu quyết định
sức mạnh của Đảng thì đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng
lợi của cách mạng. Người đảng viên phải có trách nhiệm tích cực đóng góp xây dựng
đường lối chính trị, đồng thời tổ chức cho quần chúng tham gia xây dựng đường lối
chính trị của Đảng. Sau khi có đường lối chính trị đúng đắn, người đảng viên phải nêu
cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường
lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải thể hiện quan điểm của Đảng:
“nói đi đôi với làm”.
Với vai trò này, đòi hỏi người đảng viên phải có lập trường chính trị vững vàng,
trung thhành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng; có năng lực trí tuệ, am
hiểu thực tiễn; có nhiệt tình cách mạng cao và năng lực hành động.
– Ba là, người đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo,
vừa là người phục vụ quần chúng.
Đảng viên là tiền đề, là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước
và các đoàn thể nhân dân. Có đội ngũ đảng viên ưu tú, mới cung cấp cho Đảng, Nhà
nước và nhân dân những cán bộ tốt, đáp ứng với đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng
trong từng thời kỳ lịch sử.
+ Trên cương vị là người lãnh đạo: với tư cách là người giác ngộ lý tưởng
Đảng, người đảng viên đem đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước tuyên truyền cho quần chúng nhân dân. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với

người đảng viên là phải giữ gìn mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, không đứng trên
quần chúng, không xa rời quần chúng, không mưu cầu những đặc quyền, đặc lợi cho
bản thân mình và gia đình mình. Đảng viên phải thể hiện là người trực tiếp xây dựng
mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
+ Ở vị trí là người phục vụ: với tư cách là người đứng trong hàng ngũ Đảng,
người đảng viên phải ra sức phục vụ cho lý tưởng của Đảng, đó chính là nhiệm vụ tất
cả vì hạnh phúc của nhân dân, tức là phải là người đày tớ trung thành của nhân dân.
Với vị trí này, người đảng viên không những không tự hạ thấp mình để theo đuôi quần
chúng, mà phải là người chiến sĩ tiên phong, luôn luôn đứng vững trên lập trường,

quan điểm của Đảng để lãnh đạo, giáo dục quần chúng, tổ chức cho quần chúng hành
động cách mạng theo đúng phương hướng của Đảng.
– Bốn là, đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ
trương của Đảng.
Đứng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng lật đổ
chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, người đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng,
bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh kiên quyết và có hiệu quả với các
biểu hiện của tư tưởng cơ hội, hữu khuynh, xét lại hoặc giáo điều, bảo thủ, làm cho
Đảng ta luôn vững vàng, kiên định, có sức chiến đấu cao. Giữ vững và tăng cường vị
trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố có tính quyết định thắng lợi, là
vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Việt Nam, sống còn của chế độ và
cũng là đòi hỏi khách quan, yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 Liên hệ bản thân, địa phương, đơn vị về sự thể hiện vai trò, vị trí quan trọng
của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (Gắn với hoạt
động chuyên môn của bản thân – đơn vị vào 4 vấn đề nêu trên).
 Tóm lại, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, giai đoạn đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đảng viên
và công tác đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy mà việc nâng cao vai trò,

vị trí của người đảng viên càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Càng có đông đội ngũ
đảng viên tốt, Đảng ta sẽ càng có nhiều sức mạnh và nhiều điều kiện thuận lợi trong
việc thực hiện chiến lược phát huy nhân tố con người nói chung, cũng như trong công
tác cán bộ nói riêng trên lĩnh vực xây dựng Đảng, để không ngừng xây dựng Đảng ta
ngày càng trong sạch và vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng mà
lịch sử và dân tộc đã trao cho để xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
________________________
CÂU HỎI 2
Trình bày nội dung phấn đấu, rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn
hiện nay?
BÀI LÀM:
Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XI thông qua đã xác định.Tiêu chuẩn đảng viên như sau:
“Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho

mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân
dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với
nhân dân, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong
Đảng”.
Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau:
Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị
+ Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường
cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của
Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng, không dao động
trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Có mục tiêu, lý tưởng: là tiêu chí phân biệt giữa

đảng viên và quần chúng
+ Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước,, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất,
năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.
Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới
đất
nước.
+ Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành
công chủ nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực
kỳ quan trọng. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những nguời cộng sản còn
phải có kiến thức, có trình độ văn hoá cao, có trí thông minh và năng lực làm việc.
Muốn thế phải không ngừng học tập, học tập một cách kiên trì và nghiêm túc; không
bằng lòng với những kinh nghiệm của mình; kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự
tụt hậu…
+ Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn
ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong tình hình đó đảng viên phải
không ngừng bồi dưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao.
Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viện phải nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là
trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công,
vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng, luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy
tớ trung thành của nhân dân…

+ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn

trọng và hết lòng phục vụ nhân dân, kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội, có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do
Đảng khởi xướng; thống nhất giữa lời nói và việc làm.
+ Đạo đức, lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện
cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để
tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình.
+ Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công
việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành
mạnh các quan hệ xã hội.
Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng
trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung
dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.
– Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Nền tảng của sự
đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh,
Điều lệ, đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng.
– Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí,
thống nhất hành động. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của
Đảng.
– Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối,
chủ trương của Đảng, có quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời
chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Khi đã thành quyết định của tập
thể thì phải nghiêm túc chấp hành, không được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền
những ý kiến, quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.
Năm là, gắn bó mật thiết với quần chúng.
– Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Phát
huy dân chủ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đây là một vấn
đề hết sức quan trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.
– Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một
tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên, mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực

hoạt động chính trị – thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng
viên.
Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
– Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế
đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường
lối đó của Đảng.
– Bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội
dung mới. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế

trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và
bê ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới.

CÂU HỎI 3
Trình bày vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên cần làm gì để góp
phần tổ chức xây dựng cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh?
BÀI LÀM:
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ
cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
a. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng
– Xét trong hệ thống tổ chức của Đảng, thì tổ chức cơ sở đảng là tổ chức đảng nhỏ
nhất, số lượng nhiều nhất và gắn liền với các tổ chức hành chính, kinh tế ở cơ sở. Vì
vậy, tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng”, là “gốc rễ” của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh
chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng” và “… chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách
mạng ở xã…”. “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh” và “Các chi bộ mạnh tức là Đảng
mạnh”.
– Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Tổ chức
cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước; đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân. Trong mối liên
hệ giữa Đảng với nhân dân, vai trò của tổ chức cơ sở đảng là những “sợi dây chuyền”
trực tiếp nối liền Đảng với dân. Nói về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng
với quần chúng”.
b. Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cở sở
– Đảng là một thành viên của hệ thống chính trị, nhưng là thành viên giữ vị trí, vai trò
lãnh đạo hệ thống đó, bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng định hướng
chính trị của Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo
đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà”. Rằng “Mỗi chi bộ ta phải
là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở…”.
– Tổ chức cơ sở đảng còn là nơi giáo dục, tổ chức, động viên nhân dân thực hiện có
hiệu quả Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp
phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh.
– Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở là trung tâm đoàn kết quy tụ, tập hợp được mọi lực
lượng ở cơ sở thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tổng
hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

* Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có
nội dung chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, và
nâng cao chất lượng đảng viên. Mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở
đảng nhất định. Chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi
bộ, đảng bộ. Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh sẽ tạo điều kiện để đảng viên
thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy, Đảng viên
cần nêu cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ.
Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị cơ sở, đơn vị. Đòi hỏi người đảng viên phải:

– Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống
tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại,
… từ đó góp phần củng tổ chức Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
– Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương.
– Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết.
– Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn, sát
hợp, có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn
vị.
– Gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của đảng bộ, chi bộ;
tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra.
Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống
nhất cao về chính trị và tư trưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc “chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”
trên cơ sở nâng cao nhận thức, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của
Đảng.
– Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất, đạo
đức cách mạng; khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Không làm những việc trái với quy
định của Đảng, xa lạ với bản chất người đảng viên cộng sản. Không tham nhũng, làm
ăn phi pháp; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu
cực.

– Kiên quyết đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, những biểu hiện thiếu
kiên định về tư tưởng chính trị, giúp đồng chí nhận rõ và khắc phục những nhận thức,
tư tưởng không đúng. Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch.
– Phát huy tự do tư tưởng, thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý. Thực hiện đúng quyền
được phát biểu ý kiến, được bảo lưu ý kiến và chấp hành nghị quyết của Đảng. Không

được truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, đướng lối của Đảng.
Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về tổ chức,
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên cần:
– Phát huy dân chủ, tích cực thỏa thuận và tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm
vụ của đảng bộ, chi bộ, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số,
cá nhân phục tùng quyết định của tập thể.
– Thường xuyên rèn luyện, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, đảng bộ;
tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng.
– Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình.
– Ra sức chăm lo, giữ gìn đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia
rẽ, bè cánh, cục bộ do kèn cựa, tranh giành chức quyền, lợi lộc.
– Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; kiên quyết chống lại mọi âm mưu,
thủ đoạn của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chống Đảng và
những biểu hiện lệch lạc, trái quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.

CÂU HỎI 4
Trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc góp phần xây dựng Đảng là đạo
đức văn minh?
BÀI LÀM:
để xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh thì những người cộng sản Việt Nam nhất
thiết phải nâng mình lên một tầm cao mới về tri thức và văn minh của thời đại.
1. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần và thường xuyên trau dồi đạo đức của
người cộng sản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: đạo đức cách mạng là nền tảng, là tiêu chuẩn đầu
tiên của người cách mạng. Cốt lõi của đạo đức cách mạng là gì? Theo Hồ Chí Minh,
đó là: cần, kiệm, liêm, chính. Trong lời khuyên đối với anh em viên chức ngày 17-11946, Người nói: để giúp công việc Chính phủ một cách đắc lực, để nâng cao tinh
thần kháng chiến, anh em viên chức bây giờ phải có bốn đức tính là cần, kiệm, liêm,

chính.
Và Người ví:
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính
Người còn nhấn mạnh: Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì
không thành đất, thiếu một đức thì không thành người.
Mỗi khi chúng ta xa rời các đức ấy thì “dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của
dân”. Cùng với cấu trúc: Cần, kiệm, liêm, chính, Hồ Chí Minh còn đưa ra một kiểu
cấu trúc khác: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Trong “Sửa đổi lối làm việc” khi nêu
lên những tính tốt của người đảng viên, Người viết: “Tóm tắt tính tốt ấy gồm năm
điều: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm… Đó là đạo đức cách mạng”. Cũng có khi Người
dùng: Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm để chỉ đạo đức cách mạng. Đó là một khái niệm có
nội dung phong phú, nhiều mặt, nhiều nghĩa, nhiều khía cạnh khác nhau. Đối với
người đảng viên, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, tùy theo đối tượng mà Hồ Chí Minh sử
dụng khái niệm đạo đức cách mạng một cách linh hoạt.
Nhưng tóm lại, Người viết: “Đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho
Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.
Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính
sách của Đảng.
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá
nhân mình.
Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.
Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để
nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác”.
Với cách giải thích ngắn gọn mà đầy đủ, súc tích và dễ hiểu của Hồ Chí Minh, các
“đức”, các “điều” ấy trở nên gần gũi, dễ nhớ đối với mọi người, mọi giới và ai ai cũng
thấy rằng mình vẫn có thể thực hiện được và cố gắng thực hiện để góp phần nhỏ bé
của mình vào sự nghiệp lớn lao của Đảng, của cách mạng.

Nhìn lại hơn 20 năm qua, chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng,
tạo tiền đề để tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta
đã chọn. Đó cũng là kết quả tốt đẹp của việc rèn luyện đạo đức cách mạng; là quá
trình làm mới đạo đức cách mạng cả về thực tiễn và ý thức, cả trong Đảng và trong
dân. Chúng ta tự hào vì “Đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong,
năng động sáng tạo trong công tác, lao động, rèn luyện phẩm chất năng lực, có bước

trưởng thành, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới, góp phần xứng đáng
vào thành quả chung của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.
Song, chúng ta rất hổ thẹn và bất bình khi: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém cả về phẩm chất và năng lực…
Thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham
nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân… diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn
chặn, đẩy lùi… Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế
độ”.
Trước tình hình ấy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng để đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Nâng cao đạo đức cách mạng
trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt và vận dụng tư
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng như những chỉ dẫn của Đảng về đạo đức cách mạng
của người đảng viên trong thời kỳ mới. Có thể khái quát nội dung rèn luyện đạo đức
cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay gồm:
Một là, cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của
Đảng, của dân tộc, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH; khẳng định bản lĩnh chính
trị vững vàng, không nao núng trước kẻ thù, không dao động trước khó khăn, thử
thách; hăng say tham gia vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dao động, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Hai là, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, thấm nhuần lời dạy
của Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; bất luận khi nào và nơi nào

Xem thêm: quyết định khen thưởng học sinh giỏi

cũng nêu cao tinh thần “mình vì mọi người”, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách
nhiệm với công việc của mình; mọi lời nói việc làm đều vì mục đích chung là xây
dựng thành công CNXH, lấy lợi ích của nhân dân là trên hết; kiên quyết chống chủ
nghĩa cá nhân, thói quan liêu, đặc quyền đặc lợi; mặt khác, phải biết gần gũi, tôn trọng
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Ba là, cán bộ, đảng viên phải “học, học nữa, học mãi”; luôn khiêm tốn, cầu thị, tích
cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, có đủ phẩm chất và năng lực
tham gia lãnh đạo, tổ chức hoạt động thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
Bốn là, cán bộ, đảng viên phải biết nhận thức đúng và nghiêm túc chấp hành mọi quy
định của tổ chức, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tự giác chấp hành kỷ
luật, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình; dũng cảm và kiên quyết đấu tranh với
những sai lầm khuyết điểm.
Như vậy, yêu cầu về đạo đức đối với người đảng viên của Đảng bao hàm trên nhiều
khía cạnh khác nhau: đạo đức về chính trị tư tưởng, đạo đức trong sinh hoạt lối sống,
đạo đức trong sinh hoạt đảng, đạo đức trong quan hệ giữa người và người, quan hệ
với quần chúng nhân dân.
Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên hiện nay là một
cuộc đấu tranh rất phức tạp và khó khăn, kiên trì và lâu dài. Bởi vì, đó là đấu tranh
giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu; giữa cái mới và cái cũ; giữa nhận thức và hành động…
trong bối cảnh có nhiều thách thức, tiêu cực.

Do đó, phải sử dụng tổng hợp, đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội… Có thể tập trung vào các biện pháp sau:
– Đổi mới công tác giáo dục chính trị, đạo đức.
– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời và chính xác các biểu hiện cá
nhân chủ nghĩa của cán bộ, đảng viên.
– Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
– Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và báo chí trong đấu tranh
chống suy thoái đạo đức.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh nêu gương, học tập người tốt, việc tốt; mà trước tiên là mỗi
cán bộ, đảng viên phải quán triệt, nhận thức đúng và hành động đúng theo Cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao năng lực trí tuệ khoa học,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Cách mạng là một nghề, nghề gì cũng phải học, học
lý luận Mác-Lênin, học văn hóa, học khoa học-kỹ thuật, học ngoại ngữ… Muốn xây
dựng CNXH thì phải có học thức, phải có văn hóa. Với mọi cán bộ, đảng viên, Người
yêu cầu “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn” và “nghề nào cũng phải học, phải
thông thạo”.
Hiện nay khi mà thời đại đã và đang tạo cho nhân loại thu được nhiều thành tựu kỳ
diệu trên các lĩnh vực thì những chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, các thành tựu do cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại đem lại chính là
những thăng hoa của văn hóa, là đỉnh cao trí tuệ của loài người.
Các nhân tố đó đang và sẽ là hành trang và sức mạnh tinh thần không thể thiếu được
để toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến vào thế kỷ XXI, một thế kỷ chứa đầy triển
vọng nhưng cũng không ít thách thức.
Nâng cao trí tuệ trong tình hình mới đòi hỏi Đảng và nhân dân ta tiếp tục đổi mới tư
duy. Phải hiểu cho đúng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận
dụng sáng tạo và phát triển học thuyết và tư tưởng đó, đặc biệt là những vấn đề về
CNXH vào những điều kiện lịch sử cụ thể hiện nay. Phải hiểu cho đúng thực tiễn Việt
Nam và thế giới, những xu thế lớn của thời đại khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI,
những kiến thức về khoa học-kỹ thuật, công nghệ hiện đại, và đặc biệt là về kinh tế thị
trường định hướng XHCN còn mới mẻ đối với chúng ta.
Từ đó Đảng không ngừng hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và
bảo vệ đất nước; cán bộ, đảng viên phải quán triệt và lãnh đạo nhân dân biến những
đường lối, chủ trương, chính sách ấy thành hiện thực.
“Kiến thiết cần có nhân tài”. Muốn có nhân tài thì phải đào tạo. Với ý nghĩa đó, cùng
với khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu.
Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa trong phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đào tạo ra những con người có khả năng
đáp ứng nhu cầu trước mắt và chuẩn bị cho sự phát triển của đất nước trong tương
lai.

Quả thật, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng bao giờ cũng đặt ra những nhiệm vụ
mới, với những khó khăn, thử thách mới. Sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa
bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh là “một cuộc chiến đấu khổng lồ” để
“chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.
Và cái khó khăn của cuộc chiến đấu mới không phải chỉ ở tầm vóc và quy mô của sự
nghiệp xây dựng mà còn ở chỗ mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc phục những yếu kém
của mình, chiến thắng “giặc ở trong lòng” mình, “giặc nội xâm” ở ngay trong tổ chức
mình.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa với nhiều thời cơ và thách thức, vận hội và nguy cơ đan xen nhau,
đang tác động qua lại hết sức phức tạp. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, tận dụng vận
hội, vượt qua mọi thử thách, đẩy lùi mọi nguy cơ để đưa đất nước đi lên.
Vì vậy, Đảng ta đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có một sự nỗ lực phi thường. Sự nỗ
lực ấy trước hết tập trung vào việc nâng cao hai mặt trí và đức của mỗi cán bộ, đảng
viên, cũng như nâng cao mặt bằng trí-đức của toàn xã hội. Phải có cái trí ngang tầm
thời đại và cái đức theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta mới thực hiện thắng
lợi sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển đất nước theo định hướng XHCN, chúng ta mới
đi tới được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Ôn lại những chặng đường mà Đảng ta đã trải qua cùng những thắng lợi vẻ vang mà
nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấm thía và biết
ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, càng hiểu
thêm, tin yêu thêm và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh
và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện – một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với chặng đường lịch sử 81 năm vẻ vang của Đảng, chúng ta có quyền tự hào mà
nhắc lại nhận định sáng suốt của lãnh tụ Hồ Chí Minh:
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no.

Tài liệu liên quan

*

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường 3 2 24

*

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2 2 714 0

*

CÂU HỎI ÔN TẬP HK 1 lop 7 gdcd trang 1 981 7

*

Câu hỏi Ôn tập bảo vệ môi trường 7 969 12

*

Bài giảng Mot so cau hoi on tap cuoi hoc ki 1. lop 2 2 889 1

*

Bài giảng Câu hỏi ôn tập HKI lớp 12 28 584 0

*

Bài giảng Câu hỏi ôn tập HKI lớp 12 28 449 0

*

câu hỏi ôn tập môn bảo vệ môi trường biển 10 1 0

*

Luyện thi Đại Học – Cao Đẳng môn Vật Lý: 999 câu hỏi ôn tập hóa vô cơ 101 870 0

Xem thêm: truyen tranh 1 gio sang

*

Tài liệu câu hỏi ôn tập lớp giám sát xây dựng 10 332 0

Viết một bình luận