Câu 8:Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ ,thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào ?, A.Nổi dậy khởi nghĩa, B.Thành lập các tổ chức yêu nước , C.Đấu tranh chống

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Anh333546

⇒ Câu 8: Trước hoạ mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách độ hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.                                                   Nên ta chọn đáp án C.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: khoanguyen2801088

Đáp án:

Câu 8:Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ ,thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào ?

A.Nổi dậy khởi nghĩa

B.Thành lập các tổ chức yêu nước

C.Đấu tranh chống xâm lược,giải phóng dân tộc

D.Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang

=> Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ ,thái độ của nhân dân Đông Nam Á đấu tranh chống xâm lược,giải phóng dân tộc nhưng nhìn chung các phong trào đều thất bại.

Chúc bạn học tốt 🙂

@ Khoa.

Đọc thêm  Tài Liệu Thi Chuyên Viên Chính 2016, Tài Liệu Ôn Thi Chuyên Viên Chính 2020

Viết một bình luận