Câu 46: Nét nổi bật của tình hình văn hóa Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đê – li là , A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ , B.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thuanhuy9

Câu 46: Nét nổi bật của tình hình văn hóa Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đê – li là
A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ
B. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Arập Hồi giáo)
C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á
D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á

⟹ Nét nổi bật của tình hình văn hóa Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đê – li là: Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á.
Câu 47: Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn được coi là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?
A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng
B. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo
C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế
D. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ

Đọc thêm  Truyện Đội Quân Đôrêmon Thêm Tập 3 Đội Quân Đôrêmon Thêm), Truyện Đội Quân Đôrêmon Thêm Tập 3

⟹ Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn được coi là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ: Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng
Câu 48: Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đê – li và vương triều Hồi giáo Mô – gôn là gì?
A. Đều là hai vương triều ngoại tộc và xây dựng nhiều công trình Hồi giáo đặc sắc.
B. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa
C. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ
D. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

⟹ Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đê – li và vương triều Hồi giáo Mô – gôn là: Đều là hai vương triều ngoại tộc và xây dựng nhiều công trình Hồi giáo đặc sắc.
Câu 49: Vương triều Mô-gôn so với Vương triều Hồi giáo Đê-li có điểm gì khác nhau về chính sách phát triển tôn giáo nói chung?
A. Thực hiện chính sách hòa đồng tôn giáo.
B. Thực hiện chính sách kì thị tôn giáo.
C. Thực hiện chinh sách đa tôn giáo, đa tín ngưỡng.
D. Thực hiện chính sách tàn sát người theo Hồi giáo.

⟹ Vương triều Mô-gôn so với Vương triều Hồi giáo Đê-li có điểm gì khác nhau về chính sách phát triển tôn giáo nói chung: Thực hiện chính sách hòa đồng tôn giáo.
Câu 50: Công trình kiến trúc nào sau đây của Ấn Độ được UNESCO miêu tả là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới (1983)”?
A. Cổng lăng A – cơ – ba.
B. Lâu đài Thành Đỏ.
C. Lăng Tai-giơ Ma-han
D. Chùa A-gian-ta

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên

⟹ Công trình kiến trúc Lăng Tai-giơ Ma-han của Ấn Độ được UNESCO miêu tả là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới (1983)”.

${Xin ~ hay ~ nhất ~ !}$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 1357938969

Câu 46: Nét nổi bật của tình hình văn hóa Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đê – li là : Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ .

⇒ Ta chọn A 

Câu 47: Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ .

⇒ Ta chọn D

Câu 48 : Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đê – li và vương triều Hồi giáo Mô – gôn là :

Đều là hai vương triều ngoại tộc và xây dựng nhiều công trình Hồi giáo đặc sắc.

⇒ Ta chọn A 

Câu 49: Vương triều Mô-gôn so với Vương triều Hồi giáo Đê-li có điểm khác là : 

Thực hiện chinh sách đa tôn giáo, đa tín ngưỡng.

⇒ Ta chọn C

Câu 50: Công trình kiến trúc nào sau đây của Ấn Độ được UNESCO miêu tả là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới (1983)” là : 

Lăng Tai-giơ Ma-han . 

⇒ Ta chọn C

Viết một bình luận