Câu 21: Cao trào cách mạng ở các nước tư bản trong những năm 1918 – 1923 đã dẫn đến, A. sự thành lập các nhà nước vô sản trên thế giới., B. cuộc khủng hoảng kinh

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhbach92018

Câu 21:C. sự ra đời của Đảng Cộng sản ở nhiều nước.

Câu 22:B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, đường lối chưa rõ ràng.

Câu 23:C. Kết hợp Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

Câu 24:D. Có đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng thế giới.

Câu 25:A. Quyền lập pháp và hành pháp.

Câu 26:D. Công nhân quản lí xí nghiệp.

Câu 27: D. Công xã Pa-ri tiêu diệt mọi giai cấp bóc lột.

Câu 28: A. Anh.

Câu 29:B. Pháp.

Câu 30:D. Mĩ.

Đọc thêm  Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Cơ Khí, Chế Tạo Máy

Viết một bình luận