Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Nê-đéc-lan tuyên bố thành lập nhà nước mới theo thể chế, A. Quân chủ chuyên chế. B. Cộng hòa. , C. Quân chủ lập hiến. D.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhbach92018

Câu 2:B. Cộng hòa.

Câu 3:A. Cách mạng Anh.

Câu 4: D. Sự kiện “ Chè Bốt-xtơn” (1773).

Câu 5:A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng.

Câu 6: A. Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo.

Câu 7:A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân.

Câu 8:D. Mông-te-xki-ơ, Rut-xô, Vôn-te.

Câu 9:C. Nhân dân tấn công ngục Ba-xti.

Câu 10:C. Do địa chủ tăng cường cướp đoạt ruộng đất.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nhuybui83

Danh sách các câu trả lời: 2B
3A
4D
5A
6A
7B
8D
9C
10C

Đọc thêm  3 mẫu bảng kế hoạch công việc ngày, tuần, tháng bằng excel - Fastdo

Viết một bình luận