Câu 1 Người lãnh đạo cuộc CM Cu – Ba; Thời gian giành thắng lợi của CM Cu – Ba. Thời gian Cu – Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội . , , Câu 2 Thời gian thành lập ASEAN; Các nước ở Đông Nam Á giành độc lập

Lời giải 1:

Họ tên người giải: daipham071

Câu 1:

Người lãnh đạo cuộc CM Cu – Ba; Thời gian giành thắng lợi của CM Cu – Ba. Thời gian Cu – Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội là: Phi-đen Cát-xtơ-rô

câu 2:

Thời gian thành lập ASEAN:

Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

 Các nước ở Đông Nam Á giành độc lập năm 1945 là: việt nam, lào, in đô nê xi a

câu 5:

Tên gọi khác của khối Na-To là: Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

 

Đọc thêm  đề thi an toàn giao thông

Viết một bình luận